You are here

Hastanelerde çalışan personelin insan kaynakları yönetimi algısı üzerine nitel bir araştırma

A qualitative research on the human resources perception of the hospital staff

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1481607197
Abstract (2. Language): 
Human resources management involves the management of personnel management. It is an approch that aims at the improvement of the motivation, performance of the personnel by developing and sustaining the environment they work at as well as the improvement of their management skills. In this research, the human resources perception or concept of the hospital personnel has been examined. This research has been administered with eight hospital managers and eight hospital admission staff in total using in depth interviewing method in a private hospital on the Asian side of İstanbul. The findings have shown that there is an observed gap of communication between the higher level health care management and lower level staff stems from the reason the human resources concept has not been established completely, the staff do not knoww the job profile of human resources and that the field of human resources practised in this institution has not yet been transformed from its personnel management aspect to its all-aspect practise.
Abstract (Original Language): 
İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimini de kapsayan bir yönetim anlayışıdır. İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetiminin işlevlerini kapsamasının yanı sıra çalışanların motivasyonunu yükseltecek ve performansını artıracak ortamların oluşturulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları da kapsamaktadır. Bu araştırmada, son derece karmaşık bir yapı olan ve birçok uzmanlık dalının bir arada çalıştığı hastanelerde çalışanların insan kaynakları yönetimi algısı incelenmiştir. Bu araştırma İstanbul ilinde Anadolu Yakasında özel bir hastanede, yöneticiler ve hasta kabul çalışanları ile derinlemesine görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Toplam 8 sağlık yöneticisi ve 8 hasta kabul çalışanı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma bulguları, üst kademe ile alt kademe çalışanları arasındaki iletişim kopukluğunun olması insan kaynakları yönetimi anlayışının tam olarak oluşmadığını, çalışanların insan kaynakları yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilmediğini ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin tam olarak gerçekleşmediğin i göstermektedir.
145
154

REFERENCES

References: 

1. Akköse, N. (2015), “Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık
Yönetimi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,18-19.
2. Armstrong, M. (1992), Human Resources Management;
Strategy and Action, Kogan Page Ltd., London, 175.
3. Artan, Sinan (1989), Personel Yönetimi, Ankara: Gül Basım
ve Yayın, 6.
4. Barutçugil, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 32-42.
5. Bingöl, Dursun (1997), Personel Yönetim, İstanbul: Beta
Basım Yayım, 16.
6. Bulut, N.(2010), “Hastane İşletmelerinde Çalışma Koşullarının
İş Görenler Üzerindeki Yabancılaşmaya Etkisi”, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1.
7. Canman, Doğan (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, Ankara:
TODAIE (Türkiye Ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)
Yayınları, 5-56.
8. Deringöl, Halil (2010), “Tarihsel Gelişimi İçinde İnsan
Kaynakları Yönetimi Anlayışı, Amaçları Ve Fonksiyonları
Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde
Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı,15-18.
9. Dessler, G. (1997), Human Resources Management, Prentice
Hall.
10. Dolgun, Uğur (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa:
Ekin Kitabevi, 2.
11. Erdem, Barış (2003), “Otel İşletmeciliğinde İnsan Kaynakları
Yönetiminin Yeri ve Önemi”, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve
İnsan Kaynakları Dergisi, 5(2), 2.
12. Kayral, İ. H. (2012), “Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet
Kalitesi”, Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 53.
13. Keser, Aşkın (2002), “Değişen Yönleriyle Personel Yönetimi”,
İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4 (1),7.
14. Okur, Mehmet Emin (2002), İKY’nin Endüstri İlişkileri
Sisteminin Gelişimi İçinde Artan Önemi ve Bir Uygulama,
İstanbul, 38.
15. Palmer, M ve K. T. Winters (1993), “İnsan Kaynakları”, D.
Şahiner (çev.), İstanbul Rota Yayınları, 25.
16. Saldamlı, Asım (2008), “İnsan Kaynakları Yönetiminde
Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma:
Tekirdağ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Yıl:7 S.13, 240.
17. Şimşek, M. Şerif ve Öge, H. Serdar (2009), “İnsan Kaynakları
Yönetimi”, Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 23.
18. Tutum, Cahit (1979), “Personel Yönetimi”, Ankara: TODAIE
Yayınları, 3.
19. Uğur, Adem (2003), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Sakarya
Yayıncılık, 28.
20. Yılmaz, Mehmet (1996), “Hastanelerde Yönetim ve
Organizasyon Sorunları”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 4.
21. iky-fatihduman.tr.gg, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Erişim
Tarihi: 29.10.15.
22. www.abigem.org, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Erişim
Tarihi: 29.10.15.
23. www.sbn.gov.tr, “Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Meslek Elemanı”, Erişim Tarihi: 03.12.16.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com