You are here

İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu

The Organization of Human Resources Management

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to expose human resources management which is participate in which stage of the transformation process of human re¬sources management in an organizational meaning. This research has been applied with a questionnaire method to the 68 firms which have existed in Gebze Industrial Zone, and it is evaluated with statistical techniques. Findings have showed that the departmental developments of human resource management hasn't undertaked the level of contemporary human resources management functions yet; however, they have exposed that the importance which given to the human resources functions, has been increasing according to the size of firms too.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, insan kaynakları yönetiminin organizasyonel anlamda insan kaynaklarına dönüşüm sürecinin hangi aşamasında bulunduğunu ortaya koymaktır. Araştırma Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 68 işletme üzerinde anket yöntemiyle yürütülmüş ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Bulgular, henüz insan kaynakları yönetiminin departmansal gelişiminin çağdaş insan kaynakları fonksi¬yonları üstlenecek düzeyde olmadığını göstermektedir. Ancak, işletmeler büyüdükçe insan kaynakları fonksiyonuna verilen önemin arttığını da ortaya koymaktadır.

REFERENCES

References: 

Aldemir,
Ceyha
n vd. (2001), İnsan Kaynakları yönetimi, 4.b., İzmir. Anonim, (2006),"Industrial Revolution", İnternet Adresi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial Revolution, Erişim Tarihi: 26.07.06 Aktan, Coşkun Can (2003), Değişim Çağında Yönetim, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
20 Harun Demirkaya
Aykaç, Burhan (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması,Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Barutçugil, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayıncılık.
Baysal, Ayşe Can (1993), Çalışma Yaşamında İnsan, İstanbul, İstanbul Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 225.
Beagrie, Scot (2004),"Events that changed human resources", Personnel Today,Nov.2, pg. 22
Bingöl, Dursun (1997), Personel Yönetimi, 3.b., İstanbul, Beta Yayınları.
Brockbank, Wayne (2003), "Convergence of HR", Human Resources In Thıe 21st Century,
Editors Marc Efron et al., john Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NewJersey, pg. 229 Can, Halil vd. (2001), Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4.b., Ankara, Siyasal
Kitabevi.
Dagnon, James B. (2003), "HR as a Trusted Partner", Human Resources In The 21st Century,
Editors Marc
Efro
n et al., John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NewJersey, pg. 281 Danışman, Rıfat (2000), " İmdat Birleşiyoruz !" 2001e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması,
İstanbul, Sabah Yayıncılık. Davis, Keith. İşletmede İnsan Davranışı, 3.b., 5. basıdan Çev. Kemal Tosun vd., İstanbul,
İşletme Fakültesi Yayın No: 199.
Davis
, Stan (2003), "Is This the End of HR?", Human Resources In Thie 21st Century,
Editors Marc Efron et al., John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NewJersey, pg. 242. Demirkaya, Harun (2004), "Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine", İnternet
Adresi: www.insanvekalite.org. Erişim Tarihi: 12.08.2004 Hammer, Michael & James Champy (1994), Değişim Mühendisliği, Çev. Sinem Gül, İstanbul,
Sabah kitapları.
Joy, Robert J and Paul Howes (2003), "Globalization of HR", Human Resources In The 21st Century, Editors Marc Efron et al., John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NewJersey, pg. 168.
Kaynak, Tuğray vd. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2.b., İstanbul , İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı.
Köksal, Mustafa (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Avcı Ofset İstanbul, Kocaeli Üniversi¬tesi Yayın No:159.
Koçel, Tamer (1989), İşletme Yöneticiliği, İstanbul, İşletme Fakültesi Yayın No. 205.
Naisbitt, John (1994), Global Paradox, Çev. Sinem Gül, Sabah Kitapları,
Özkaplan, Nurcan ve Ahmet Selamoğlu (2005), "Amerika Birleşik Devletlerinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitim Üzerine," İş Güç, Cilt 7, Sayı 1.
Pannekoek, Anton (2006), "Trade Unionism", İnternet Adresi:
http://www.geocities.com/~Johngray/panunion.htm, Erişim Tarihi:26.07.06
Resmi Gazete, (2005) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıf¬landırılması Hakkında Yönetmelik, Sayı 25997.
Stewart, Thomas A.(1997), Entelektüel Sermaye,Çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul, MESS Yayınları.
İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu 21
Türkbal, Aydın (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazım Teknikleri, Ankara, Aktif Yayı nevi.
Türkbal, Aydın (1995), Uygulamalı İstatistik, İstanbul, Filiz Kitabevi.
Türkel, Asuman Uluçınar (1998), İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
Ülgen, Hayri (1993), İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, 2.b., İstanbul,
İşletme Fakültesi Yayın No:258. Yalçın, Selçuk (1999), Personel Yönetimi,6.b., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım. Yılmaz, Figen (2003), "Türkiye'de Küçük ve Orta Boy İşletmeler", İnternet Adresi:
https://www.isbank.com.tr/dosya/ekon-tr kobiler2004.pdf Erişim Tarihi, 19.12.2006 Yozgat, Osman (1992), İşletme Yönetimi, VIII. b., İstanbul, Marmara Ü. Nihad Sayar
Eğitim Vakfı.
Yüksel, Öznur (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com