You are here

DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA KARİYER YÖNETİMİ

CAREER MANAGEMENT IN THE UNDERSTANDING OF CHANGING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this article examine career management in an organizational and indivuald dimensions. Human resources management replaced personnel management understanding as a result of modern develoıpments. Human resources management involves peprsonnel management and deal with people in every aspect. Modern management techniques born by scientific and technologic developments are focused on people. In order to make people efficient and effective, their expectations should be met. Within this context, one of the needs of people is developing in careeer steps. Organizations can increase motivations of their employees and make their aims efficient and effective by using career management in an efficient way. Human resources management is directly effective on the management of organizations. Successful organizations are centered on people and use means to motivate their empoloyees. Organizations which can’t satisfy their employes cant manage their human resources in an efficient and effective way. Qualities, abilities and competence of mployees is necessary, but not enough for managing the organization in an efficient and effective way. Motivation means to increase their motivations are necessary. Within this conctext, career management can be used as an efficient means. One of the ways to connect individuals to the organization is providing them career opportunities. Career is directly connected to individual and organizationsl targets and is a process connected to business experience and activities that people cab partly and cmopletely live during life. Career management is providing organizaiton support to realise individual career targets with activities directed to bring up personnel in a way organization will need later. The management of Human resources department not only supports their workers’ career goals but also help them reach the mutual target. Career development is applied programs, actions and activities in order to achieve individuals’ career targets throughout their career plan. This method is an affective way of protection of valuable human resource that organization has. In addition career development is to use individuals’ differences between employees and also may contribute to organizational success on condition that it effects their work fulfillments, motivations and productivities. Career development is possessive process of social and technical qualities that they can improve their personalities, abilities and skills. Especially, career management has a big effect on developing human resource. Career management provides major advantages in answering employees’ various demands. Organizations are interested in career development to increase productivity and activity, to provide growth, to use ability of employees better and to make a better place for employees. Career development tools which is used their organization are: career maps, career consulting, career guide, career center, coaching, education activities, work rotation and work enrichment. The basic definition of career management is to make plans about individuals’ business life. Career planning means realizing opportunities, variety of alternatives and their results. In addition to this, it also means setting career planning is to help employees realize their career goals. Furthermore, career planning has some positive impacts on employees since it answers their answers about the future expectations. Yet, some issues arise during the career planning and this prevents individuals reach their targets. These are the career handicaps: glass ceiling, double careered spouses, double career, moon light, career platoon, lack of skill, falling into disfavor, and etc. Moreover, employees undergo several phases in order to harmonize their real and dream career life. These phases are closely related with the periods of life. That is to say, individuals start from a certain point and weaken day by day. Career planning is made of several phases and it follows: discover- search (0-25 ages), establish (26-35), end of career (51-65) diminish/retirement (65-75). Career management is vital in terms of the bonding employees to the job, developing themselves and increasing their performances. In addition, it also prevents conflicts and stress. As a result, it creates consistent, effective, efficient and successful work environment. Career management is one of the influential way of successful management of human recourses.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı, örgütlerde değişen insan kaynakları yönetimi anlayışının ortaya çıkardığı kariyer yönetimini örgütsel ve bireysel boyutlarıyla incelemektir. Klasik yönetim anlayışıyla birlikte ortaya çıkan personel yönetimi anlayışı, çağdaş gelişmelerin gereği olarak yerini insan kaynakları yönetimi yaklaşımına bırakmıştır. İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetimini de kapsamakta olup insanı bütün yönleriyle ele almaktadır. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin doğurduğu çağdaş yönetim teknikleri insan odaklı bir yönetim anlayışına sahiptir. İnsanın etkin ve verimli kılınması için, onun ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda onun temel ihtiyaçlarından birisi de kariyer yapmaktır. Örgütler kariyer yönetimini etkin bir şekilde kullanarak çalışanların motivasyonunu artırabilir ve kendi amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Kariyer yönetimi, çalışanların örgüte bağlanması, geliştirilmesi ve performanslarının artırılmasında kullanılan önemli ve etkili bir yöntemdir. Örgütte bireylerin performansını düşüren, pek çok çatışmayı ve stresi de önleyebilir. Böylece uyumlu, etkili, verimli ve başarılı bir örgüt yaratılabilir. Kariyer yönetimi insan kaynaklarını etkili ve verimli kullanmanın en etkili yöntemlerinden birisidir.

REFERENCES

References: 

AKDEMİR Ali (2009), İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Bursa: Ekin Yayınları.
AKIN Adnan (2005), “Takım Kariyer Modeli ile Proje Takımlarında Kariyer Geliştirme”, Erciyes Üniversitesi İİBF. Dergisi, S: 25, Temmuz-Aralık, s.1-18.
AKOĞLAN KOZAK Meryem (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayınları.
ARGON Türkan, EREN Altay (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
AYKAÇ Burhan (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları. ERDOĞMUŞ Nihat (2003), Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama, Ankara: Nobel Yayınları.
EREN GÜMÜŞTEKİN Gülten ve GÜLTEKİN Fikret (2009), “Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 23, Nisan, s.147-158.
ERSEN Haldun (1997), Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları İlişkisi (2. Baskı), İstanbul: YKY.
FINDIKÇI İlhamı (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi (7. Baskı), İstanbul: Alfa Yayınları.
GÖK Sibel (2006), 21. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
GÜLER Ebru Çetin (2006), “İşletmelerin E-İnsan Kaynakları Yönetimi ve E-İşe Alım Süreçlerindeki Gelişmeler”, Ege Akademik Bakış, C: 6, S:1, s.17-23.
GÜRÜZ Demet ve YAYLACI Gaye Özdemir (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi: İletişimci Gözüyle (4. Baskı), İstanbul: MediaCat Yayınları.
GÜRÜZ Demet ve GÜREL Emet (2006), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayınları.
GÜZEL Tülay (2005), “Eğitim ve Gelişme”, Cengiz Demir ( Ed.), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar içinde (s.99-128), Ankara: Nobel Yayınları.
KILIÇ Gonca, ÖZTÜRK Yüksel (2009), “Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 20, S: 1, Bahar, s.45-60.
KIRÇI Zafer (2007), Motivasyon Unsuru Olarak Kariyer Geliştirme ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
MERCİN Levent (2005), “İnsan Kaynakları Yönetiminin Eğitim Kurumları Açısından Gerekliliği ve Geliştirme Etkinliği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 4, S: 14, Güz, s.128-144.
NOE A. Raymond (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Ed. ve Çev.: Canan Çetin, İstanbul: Beta Yayınları.
OKAKIN Neslihan (2009), Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi (2. Baskı), İstanbul: Beta Yayınları. ÖĞÜT Adem, AKGEMCİ Tahir, DEMİRSEL M. Tahir (2004), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 12, s.277-290
ÖRÜCÜ Edip (2003), Modern İşletmecilik (3. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.
ÖZGEN Hüseyin, ÖZTÜRK, Azim, YALÇIN Azmi (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevi..
SABUNCUOĞLU Zeyyat (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SCARPELLO Vida Gulbinas and LEDVINKA James (1988), Personnel/Human Resource Management Evironments and Functions, PWS-Kent Publishing Company, Boston USA.
SEÇER Barış ve ÇINAR Efe (2011), “Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, C: 18, S: 2, s.49-62.
ŞİMŞEK M. Şerif (2008), Yönetim ve Organizasyon (10. Baskı), Konya: YKY.
ŞİMŞEK M. Şerif ve ÖGE H. Serdar (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
TENGİLİMOĞLU Dilaver, ATİLLA E. Asuman, BEKTAŞ Meral (2009), İşletme Yönetimi (2. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.
TORTOP Nuri v.d. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
TÜRKKAHRAMAN Mimar ve ŞAHİN Kamil, “Kadın ve Kariyer”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C: 2, S:1, s.75-88.
YILMAZER Aydın ve EROĞLU Cemal (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayınları.
YÜKSEL Öznur (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com