You are here

GENÇLİK VE SPOR TEŞKİLATI ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU

JOB SATISFACTION OF PERSONNELS OF YOUTH AND SPORTS PROVINCE ORGANIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study aims to determine the satisfaction and dissatisfaction levels of personnels in different levels of their works in Youth and Sports Province Organization. A questionnaire adapted from “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)” was administered to 265 participants (53 female and 212 male) working in Youth and Sports Province Organizations in Marmara Region, which is a geographical region in Turkey. The data were analyzed in SPSS through frequency and satisfaction score calculations. As a result of the personnel management evaluations, the personnels were found to be adequately satisfied with their jobs in terms of organisation and work relations (DP=75,25) and motivation and work environment (DP=72,68) and with carier planning and success evaluation (DP=72,85) whereas they were dissatisfied regarding their salary (DP=53,87). The personnels were satisfied with their jobs in general (DP=73,97). Thus, it has been found out that the staff were discontented with their salaries.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarında personelin yaptıkları işin çeşitli aşamalarından duydukları doyum veya doyumsuzluk düzeylerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden Marmara bölgesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan 53 bayan ve 212 erkek toplam 265 bireye “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)”- Kısa Formu uygulanılmıştır. Bilgiler SPSS’de değerlendirilmiş ve frekans analizi ve doyum puanı hesaplaması yapılmıştır. Personel yönetimi boyutlarının değerlendirmesi sonucunda organizasyon ve iş ilişkileri (DP=75,25), güdüleme ve uygun iş ortamı (DP=72,68), kariyer planlama ve başarı değerlemesi (DP=72,85), açısından çalışanların yeterli seviyede, buna karşılık ücret yönetimi açısından (DP=53,87), düşük seviyede doyum aldıkları ortaya çıkmıştır. Personel yönetimi açısından genel iş doyumuna (DP=73,97), göre çalışan personelin işlerinden yeterli seviyede doyum aldıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, çalışanların hoşnutsuzluk duyduğu tek konunun ücret ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

ASHEGBEYERİ S.J. (1988), “Career Training, Job Performance, Job Satisfaction and Central Life Interests of Nigerian ducational Administrators” D.A.Int., 51-1-pp.29, D.D. Arizona State Uni.
ASHTON F.L. (1989), “Connecticut Middle School Principals’ ob Satisfaction With Respect to Selected Motivators and Hygienes” D.A.Int. 50-11-3421, D.D.The Uni. Of Connecticut.
AUTEM W.D. (1988), “Educators’ Job Satisfaction and Attitudes Towards School Reform Analyzed by Position Level” D.A.Int., 50-1-pp.30, D.D.Oklahama State Uni., 1988.
AYDIN M. (1984), “Örgütlerde Çatışma” s.43, Ankara.
BENNETT R. (1994), “Organizatonal Behavior” Second Edition, s.110, 111, M & E Handbook Series, Pitman Publishing, London.
BERRY L.M (1997), “Psychology at Work” San Franscisco:McGraw Hill Companies Inc.
BİNGÖL D. (1997), “Personel Yönetimi” 3.Baskı, s.223, 340, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
BUCHER C.A. (1987), “Management of Physical Education and Athletic Programs”, Times Mirror, p.188, Totonto.
BYARS L., LESLİE W.R. (1991), “Human Resource Management” Third Edition, s.273, Richard D. Irwin Inc., Homewood III.
CAN H. (1991), “Organizasyon ve Yönetim” s.78, Adım Yayıncılık, Ankara.
CAN H., AKGÜN A., KAVUCUBAŞI Ş. (1995), “Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi” s.9, Ankara.
CAN H., AKGÜN A., KAVUCUBAŞI Ş. (1998), “Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi” 3.Baskı, s.113, 232, Siyasal Yayınevi, Ankara.
CANMAN D. (1995) “Çağdaş Personel Yönetimi”, TODAİE Yay., s.87, Ankara.
CHUNG A.H. (1989), “Factors Associated With Overall Job Satisfaction Among Community College Faculty in The South East United States” D.A.Int., 50-6-pp.1495, D.D.North Carolina State Uni.
CRIBBIN J.J. (1972), “Effective Managerial Leadership, American ;Managemenet Association”, New York.
15
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:3 SAYI:2 2008
ELEKTRONİK DERGİ
DAWIS R.V., WEISS D.J., ENGLAND G.W., LOFTQUIST L.H. (1967). “Manuel For The Minnesota Satisfaction Questionnaire” Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation XXII, Minnepolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center, Word Adjustment Project.
DURU C.C. (1991), “A Study of Factors Inluencing Job Satisfaction Among Faculty Members of Degree-Granting College of Education in Nigeria” D.A.Int., 52-5-pp.1652, D.D.Uni. of North Texas.
EREN E. (1998) “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi” s.377, 5.Baskı, İstanbul.
ERTEKİN Y. (1993), “Stres ve Yönetim” Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Yayınları No: 253, s.32, DİE Matbaası, Ankara.
GANGEMİ J.G. (1991), “The Development of Instrument to Measure Educational Administrators’ Job Satisaction” D.A.Int., 52-7-pp.2342, D.D.NewYork Uni.
GILLET B., SCHWAB O.B. (1975), “Convergent and Descriptive Index and Minnesota Satisfaction Scale” Vol.60, s.313,Journal of Applied Psychology.
GLICK N.P. (1990), “Job Satisaction Among Academic Administrators at Selected American Colleges and Universities” D.A.Int., 52-2-pp.436, D.D.Uni. of North Texas.
GRONROOS, C. (1983), “Strategic Managament and Marketing In The Service Sector” p.59, Finland.
HATİPOĞLU Z. (1976) “Organizasyon, Personel Davranışı ve Yönetimi” s. 207, Aktif Büro Basım Organizasyon Yayınları, İstanbul.
HICKS H.G. (1975) “Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından” Çev.Binnur Aytek ve Birol Bumin, s.11,61 , Ankara.
HITT M.A., MIDDLEMIST D.R., MATHIS R.L. (1986), “Management, Concepts and Effective Practise”. s.466, 1986.
HOYLE D.E. (1989), “The Relationship of Varying Organizational Structures With Faculty Communication Satisfactiion, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Moral in Academic Settings” D.A.Int., 51-5-pp.1519, D.D.Uni. of Wisconsin.
İNCİR G. (1989), “Çalışanların Örgütsel Gereksinimleri ve İş Doyumu”, Çukuova Ü. Milli Prodütivite Merkezi 2.Ulusal Ergonomi Kongresi, Milli Prodütivite Merkezi Yayınları:379, s.49-51, Ankara.
JOHNSON G. (1978), “Task Moderators of The Relationship Between Leadership Style and Subordinate Responses” Academy of Management Journal, 21-2, pp.319.
KIRKLAND R.J. (1989), “Study of Job Satisfaction Among College Union/Student Activities Adminitrators” D.A.Int., 50-11-pp.3656, D.D.The Ohio State Uni.
LEVY S.G. (1989), “Organizational Climate and The Job Satisfaction as Reported by Pennsylvania Community College Middle Level Administrators”, D.A.Int., 50-6-pp.1509, D.D.Lehigh Uni.
MEACHAM D.J. (1986), “A Comparison of Level of Job Satisfaction Among Selected Group of Employees in Public School Education” D.A.Int., 47-8-pp.2832, D.D.Brigham Youn Uni.
ONAL G. (1995), “Temel İşletmecilik Bilgisi” s.142, İstanbul.
ÖRÜCÜ E., YUMUŞAK S., BOZKIR Y., (2005), “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, Cilt 13 Sayı 1. 16
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:3 SAYI:2 2008
ELEKTRONİK DERGİ
ÖZİSKENDER E.İ, (1991) “Personel Yönetimi Açısından Küçük İşletmelerin ve Türkiyedeki Uygulamanın İncelenmesi” İstanbul Ü., Sosyal Bil.Ens., İşletme Fak., Y.L.Tezi, İstanbul, 1991.
ÖZTÜRK G. (2002), “Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu” M.Ü., Sağ.Bil.Ens., Y.L.Tezi, İstanbul.
PALMER M., KENNETH T.W. (1993), “Fundementals of Human Resources” American Management Association’dan çev: Doğan Şahinler, , s.134, Rota Yayın Yapım Tic.Ltd., İstanbul.
PRİCE J.L. (1962) “Handbook of Organizational Measurement” D.C. Health and Co.
RAMAZANOĞLU F (2006)., “Gençlik ve Spor Taşra Teşkilati Çalişanlarinda İş Doyumu” Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:2.
RAMAZANOĞLU F. (2002), “Taekwondo Öğretilen Özel Spor İşletmelerinde Çalışanların Kurumlarındaki Personel Yönetimini Değerlendirmesi ve Taekwondonun Yaygınlaştırılması için Yeni Bir Yönetim Modeli Önerisi” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağ.Bil.Ens., İstanbul.
RAMAZANOĞLU F., DEMİREL E., ÖZER A., ALTUNGÜL O., RAMAZANOĞLU M.O., (2005). “Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim ve Medeni Durumunun İş Doyumu Üzerine Etkisi” XIII. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi 12-14 Mayıs 2005 İstanbul.
RAMAZANOĞLU F., İKİZLER H.C., DEMİR A., RAMAZANOĞLU N., ALTUNGÜL O., ÖZER A., (2004), “Personel Yönetimi Boyutları Açısından Taekwondo Spor İşletmeleri Çalışanlarında İş Doyumu” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3 Sayı:3.
RAMAZANOĞLU F., ve ark., (2002), “Eğitim ve Çalışma Sürelerine Göre Antrenör ve Spor İşletmecilerin Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:16, İstanbul.
RANDALL M.C., (1990), “Job Satisfaction of Chief Administrative Officers of Teacher Education Programs” D.A.Int., 51-12-pp.4036, D.D.The Ohio State Uni, 1990.
SANTOS R.D. (1990), “Faculty and Administrators’ Job Preferential and Job Satisfaction Factors At The University of Guam” D.A.Int., 51-9 pp.2952.
SCHMİDT G.L. (1976), “Job Satisfaction Among Secondary School Administrators” Educational Administration Quarterly, 12, pp.68.
SRISAWAT S. (1990), “Job Satisaction o Seventh-day Adventist Employes in Thailand, According to the Herzberg Motivation Theory”, D.A.Int. 52-7-pp.2630, D.D.Loma Lind Uni.
ŞAHİN S. (2001), “Serbest ve Grekoromen Stil Minder Güreşi Hakemlerinde İş Doyumu” M.Ü., Sağ.Bil.Ens., Y.L.Tezi, İstanbul.
ŞİMŞEK Ş. (1999), “Yönetim ve Organizasyon” 5.Baskı, s.28, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
THANOGASAİ S. (1989), “Job Satisfaction Among Faculty Memmers at Size Metropoliton Area Teachers College in Bangkok, Thailand” D.A.Int. 50-7-1903, D.D.The Uni. Of North Texas.
TÜTÜNCÜ Ö., (2000), “Kâr Amacı Gütmeyen Yiyecek İçecek İşletmelerinde İş Doyumunun Analizi” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı:3.
YÜKSEL Ö. (1998) “İnsan Kaynakları Yönetimi” s.5, 117, Gazi Yayınevi, Ankara.
ZEKİ A, (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4). 17

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com