You are here

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA

AN APPLICATION ABOUT NEW APPROACHES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN BANKING SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The core factors that lie beneath the birth of human resources management (HRM) as it is perceived today are labor psychology and motivation. Therefore, many enterprises and sectors apply human resources management strategies in accordance with this reality. In this study, it has been aimed to discover the influence and change rates of labor factor which is the production element widely affected by the important developments in technology, sociology and communication in banking sector. The subjects, how the sector give importance to education levels and on the job training of workers, recruiting processes of workers, approach to labor unions and industrial relations and if they empower the workers for HRM applications in their branches, are studied in the paper. These are investigated by using interview technique that generally happened face to face method.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde insan kaynakları yönetiminin (İKY) doğuşunun temelinde yatan ana etmenlerin başında çalışanların psikolojik durumlarının algılanmış olması gelmektedir. Dolayısıyla birçok işletme ve sektör de bu gerçeğe uygun insan kaynakları yönetimi stratejileri uygulamaktadır. Bu çalışmada teknoloji, sosyoloji, iletişim ve kültür açısından dünyada yaşanan önemli gelişmelerin ilk yansıdığı ve hemen etkisini gösterdiği sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe insan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki değişim ortaya konulmaya çalışılacaktır. Genelde vasıflı çalışanları istihdam eden finans sektörünün, işgören seçim süreci, eğitim ve kariyer süreçleri, sendikalaşmaya ve endüstri ilişkilerine bakışları, insan kaynakları uygulamaları için şubelere yetki verip vermedikleri gibi birçok güncel konu yetkililer ile yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ağdelen, Zafer; Erkut, Haluk, (2003), ‘‘İnsan Kaynakları Yönetiminin Firma
Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri’’, İTÜ Dergisi, Cilt 2, Sayı 4,
Ağustos 2003.
Akgeyik, Tekin, ‘‘Müşteri Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi’’, İstanbul
Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereli’ye
Armağan, Cilt 55, Sayı 1, İstanbul, 2006, ss. 853-875.
Bartel, Ann P., (2000), ‘‘Human Resources Management and Performance in the
Service Sector : The Case of Bank Branches’’, Working Paper 7467,
National Bureau of Economic Research, January 2000.
Brocaglia, Joyce, The Importance of Human Capital, Alta Associates, 2011,
ss. 1-4.
Dinculescu, E.S. ; Micuda, D. ; Ducu, C., (2008), ‘‘A New Crisis of Human
Resources Management in the Romanian Banking System’’, Constantin
Brâncoveanu Piteşti University, Faculty of Management and Economics,
Bucharest, Romania.
Ekin, Nusret, Endüstri İlişkileri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,
1994.
Fındıkçı, İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
Gürüz, Demet; Yaylacı, Gaye Ö., İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları
Yönetimi, MediaCat, İstanbul, 2007.
Hunter, Larry, (1995), ‘‘How Will Competition Change Human Resource
Management in Retail Banking? A Strategic Perspective’’, The Wharton
School Department of Management, University of Pennsylvania, U.S.A.
Harangus, Daniela, ‘‘The Importance of Human Capital in Banking’’, Tibiscus
University of Timişoara, Faculty of Ecomomics, Bucharest, Romania,
2009.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI 283
YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA
Jyothi, P.; Jyothi, V.Sree, (2009), ‘‘HR Issues and Challenges in Indian Banking
Sector’’, School of Management Studies, University of Hyderabad,
India.
Karabulut, Tahsin; Okka, Ö.Faruk, (2006), ‘‘Bireysel Performansa Dayalı Ücret
ve Verimlilik İlişkisi’’, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı
11, Yıl 9, Aralık 2006.
Miller, P. (1987), Strategic Industrial Relations and Human Resource
Management, Journal of Management Studies, July, Vol. 24, pp. 347-361.
Miser, Rıfat, (2002), ‘‘Küreselleşen Dünyada Yetişkin Eğitimi’’, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Cilt: 35, Sayı:
1-2, ss. 54-60.
Özince, Ersin, “Sendikasız Haksız Rekabet Var”, Habertürk Gazetesi, 19-07-
2010.
Soydal, Haldun, ‘‘Sanal İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bir Anket
Çalışması’’, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003.
Şentürk, Hulusi, ‘‘Belediyeler İçin Etkin Kaynak Yönetimi Rehberi’’, Belediye
Yönetim Dizisi, www.platodanismanlik.com/v2/images/k6.doc, 2005.
TBB, Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Sayıları Aralık
2010, Türkiye Bankalar Birliği, Rapor Kodu: DT13, Ocak 2011.
Uwah, Dr.E.D. and Edu, Bernard, ‘‘Managing the Human Resource:
Contemporary Challenges, Problems and Solutions’’, Faculty of
Management Sciences, Cross River University of Technology, Calabar,
Nigeria, 1997.
Wilkinson, Adrian, ‘‘Towards HRM? A Case Study From Banking’’, University
of Manchester, Research and Practice in Human Resource Management,
Vol. 3, Issue 1, 1995, pp. 97-115.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com