You are here

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SENDİKA

COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND TRADE UNION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Developing day by day and sharing of information communication technologies has now become an integral part of human life. Today, these innovations are changing the structure of the entire organization without a doubt affected the trade union organizations. Individuals combine their power in the organization of trade unions in the coming years, the emergence of these technologies are likely seen as one of the most important actors. In this context, article, trade unions established themselves in order to acquire these new processes and organization to make it more effective ways in which you can follow is discussed.
Abstract (Original Language): 
Gün geçtikçe daha da gelişen iletişim teknolojileri ve bilgi paylaşımı artık insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde tüm örgüt yapılarını değiştiren bu yenilikler şüphesiz sendikal örgütlenmeleri de etkilemiştir. Bireylerin birleşerek güçlerini kullandıkları sendikaların örgütlenmesinde, önümüzdeki yıllar da bu teknolojilerin en önemli aktörlerden biri olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda makalemizde, sendikalar bu yeni düzende kendilerine sağlam yerler edinebilmek ve örgütlenme süreçlerini daha etkin bir hale getirmek için hangi yolları izleyebilecekleri tartışılmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

AR, K.Necdet (2007) Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de
Ücretlerin Gelişimi, Ankara
ATABEK, Ü.; Yücesan, Ö. G. ve Yüce, E. (2006) “Siberuzayda
Sendikalar: Yeni Olanaklar, Yeni Sorunlar”, İnternet ve
Toplum: Bilgi Toplumuna Doğru, XI. “Türkiye’de Internet”
Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara,
Aralık, 21-23.
AYDOĞAN, Aylin, Teknoloji ve emek: Yeni iletişim teknolojileri
ve emek ilişkisinin analizi için kuramsal bir çerçeve,
73
İletişim Teknolojileri ve Sendika (63 - 74)
(29/05/2013) http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=29077
BAĞDADİOĞLU, Enis, Türkiye’de Sendikal Haklar,
(28/10/2010) http://iscilerbirarada.org/trabzon/enis_bagdadioglu_
tr.pdf
BALAY, Refik (2004) Küreselleşme Bilgi Toplumu ve Eğitim,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt37,
Sayı 2
BENLİ, Abdurrahman (2004) Sendikalar Bilgi Teknolojileri ve
İnternet, Mülkiye Dergisi, Sayı:243
ÇELİK, Aziz (2005) Avrupa Sendikalarının Yükselişi ve Düşüşü
Üzerine, Birikim Dergisi, Sayı 200 SY.55-66
HEADRİCK, Daniel R. Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim
Çağında Bilgi Teknolojileri, Kitap yayınevi, 2002.
ERSÖZ, Hüseyin Önlem (2006) Değişen Teknoloji ve
Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Politikası ve Sendika
İlişkilerine Etkisi, Tez, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
GÜNDOĞAN, N. (2002) İnternet ve Sendikal Hareket, Amme
İdaresi Dergisi, Aralık.
KALKINMA BAKANLIĞI (2013) Bilgi Toplumu Stratejisinin
Yenilenmesi Projesi Toplumsal Dönüşüm ekseni Mevcut Durum
Raporu, 31-32
KOCABAŞ, Fatma (2002) Küreselleşme Sürecinde İşveren
Sendikalarında Yeniden Yapılanma Gereksinimi, Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi.
KURT, Mehmet (2007) Endüstri İlişkileri Çerçevesinde Çokuluslu
Şirketler, Sendikal Faaliyetler Ve Küreselleşme, Tez, Cumhuriyet
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KUTLU, Denizcan, Teknolojinin “gözbebeği” ile imtihanı:
Emek ve teknoloji, 01/11/2010) http://www.sendika.org/yazi.
php?yazi_no=33445
LORDOĞLU, Kuvvet (2004) Türkiye’de Mevcut Bazı
Sendikaların Liderlik ve Yönetim Anlayışları ve Bazı Sendikal
Sorunlardan Örnekler, Çalışma ve Toplum.
MAKAL, Ahmet (2003) Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye’de
Çalışma İlişkileri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi tartışma metni.
ÖZDEMİR, Gamze Yücesan (2010) Türkiye’de sendikal hareketin
teknoloji ile imtihanı: Üç farklı sendikacılık, http://www.
sendika.org/yazi.php?yazi_no=29936 , Erişim (21/10/2010)
ÖZDEMİR, Gamze Yücesan (2009) Emek ve Teknoloji” Tan
Kitapevi yayınları, Araştırma Dizisi.
SARIGERSİL, Gülsen (2004) Küreselleşme ve Çokuluslu
İşletmelerin Çalışma İlişkilerine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı 1, İzmir.
SELAOĞLU, Ahmet (2004) Örgütlenme Sorunu ve Sendikal
Yapıda Değişim Arayışı, Çalışma ve Toplum, 2004/2
SENDİKALAR, İletişim Teknolojileri ve İnternet Semineri,
(21/10/2010) http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=77217&tipi=2&sube=0
ŞENKAL, Abdulkadir (2003) İletişim Teknolojileri ve Sendikalar,
Çimento İşveren Dergisi,. Cilt:17, Sayı:1, s. 36. 40.
TALU, Nuray (2008) Sendikaların Doğuşu; Türkiye Ve Batı
Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması, Tez, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TEZKOOPİŞ SENDİKASI (2009) Eğitim Kitapları, Sendikalı
İşçinin Ders Notları.
TUİK, (2012) “2012 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması Sonuçları” Türkiye İstatistik Kurumu
Haber Bülteni, (25/05/2013) http://www.tuik.gov.tr/PreHaber-
Bultenleri.do?id=10880
VURAL, A.M. (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Anadolu Üniversitesi
Yayınları: Eskişehir.
WORLD ECONOMİK FORUM (2013), The Global Information
Technology Report 2012:85
YORGUN, Sayım (2005) “Küreselleşme Sürecinde Türk
Sendikacılığında Yeni Yönelişler Ve Alternatif Öneriler”
Çalışma ve Toplum 2005/3.
YÜKSEL, Özden (2010) Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni
Değerler. 4. Baskı,Ankara: Pegem A Yayıncılık.
http://www.emekdunyasi.net/ed/isci- sendika/9021-ibmturkte-
grev-basliyor , (30/10/2010)
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=32364, (30/05/2013)
http://kisi.deu.edu.tr/vahap.tecim/I_Hafta_VB.pdf (26/05/2013)
http://www.kadinmuhendisler.org/IBMBilisimSendikasi.aspx
(24/05/2013)
http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/-YücelBilim-teknoloji politikaları.
ve.21.yüzyılın.toplumu (27/12/2010)
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/Avrupa%20sendikalarinin%
20yukselisi%20ve%20dususu.pdf (23/05/2013)
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=29936 (20/05/2013)
http://bilgitoplumu.blogspot.com/2006/10/bilgi-anda-bilgi-toplumu-
ve-bilgi.html (29/05/2013)
www.inovasyon.org/html/cbt/AYK.CBT6.htm (30/05/2013)
www.bilgitoplumu.gov.tr (16/05/2013)
http://www.tezkoopis.org.tr/yayin/egitim/6.pdf (17/12/2010)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1
&language=en&pcode=tin00073&plugin=1 (25/05/2013)
http://www.sabah.com.tr/Teknoloji/Haber/2012/01/27/facebookta-
avrupa-lideriyiz (25/05/2013)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com