You are here

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ TÜRK KAMU PERSONELİ YÖNETİMİNE ETKİSİ

IMPACTS OF NEW PUBLIC MANAGEMENT UNDERSTANDING ON TURKISH PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Reconstruction that started in the last quarter of 20th century in public administration has affected public personnel administration which is one of the main elements of public administration. The normative, hierarchic, mechanic and traditional structure of public personnel administration has started to change under the frame of new administration perspective. In particular, the emphasis is on a public personnel administration which is a structure based on efficiency, productivity and thrift; aims to stop inequality of wages, focuses on evaluation according to the performance, and fits on flexible settlement and participating administration. It is possible to mention the existence of professional public personnel administration under the frame of human resources rather than the traditional personnel administration. In this study, the impacts of new public management perspective on Turkish public personnel administration along with the plans and adjustments on programmes is handled in structural and functional levels.
Abstract (Original Language): 
Kamu yönetiminde yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayan yeniden yapılanma çalışmaları kamu yönetiminin temel ögelerinden kamu personel yönetimini de etkilemiştir. Kamu personel yönetiminin kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yapısı, yeni yönetim anlayışı çerçevesinde değişmeye başlamıştır. Özellikle etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine vurgu yapılmaktadır. Artık geleneksel personel yönetiminden çok insan kaynakları yönetimi çerçevesinde profesyonel kamu personel yönetiminin varlığından söz edilmektedir. Bu çalışmada da yeni kamu yönetimi anlayışının Türk kamu personel yönetimi üzerindeki etkileri hazırlanan planlar ve programlarda yer alan düzenlemelerle birlikte yapısal ve işlevsel olarak ele alınmaktadır.
225-233

REFERENCES

References: 

Akgüner, Tayfun (2001), Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul.
Al, Hamza (2008), Yeni Kamu Yönetimi, Değişim Yayınları, İstanbul.
Ateş, Hamza (2001), “İşletmeci, Girişimci ve Verimli Yeni Bir Kamu Yönetimi ve
Devlet Anlayışına Doğru”, İÜ SBF Dergisi, N: 25, 45-60.
Başbakanlık (2003), T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı, Ankara.
Bilgiç, Veysel (2003), “Yeni Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş
Yaklaşımlar, (Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram
Coşkun), Seçkin Yayınları, Ankara, 25-39.
Borins, Sandford (2000), “New Public Management, North American Style” in The
New Public Management: Current Trends and Future Prospectus. Eds. by
McLaughlin, Osborne, and Ferlie, E. Routledge, London.
Çukurçayır, M. Akif (2002), “Personel Yönetiminde Değişen Anlayışlar ve Yerel
Yönetimler”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 74, Sayı: 437, 157-167.
Devlet Personel Başkanlığı (2009a), 2009-2013 Stratejik Planı, Devlet Personel
Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Devlet Personel Başkanlığı (2009b), 2009 Mali Yılı Performans Programı, Devlet
Personel Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Devlet Personel Başkanlığı (2010), 2010 Mali Yılı Performans Programı, Devlet
Personel Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Dinçer, Ömer ve Cevdet Yılmaz (2003), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma:1
Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, T.C. Başbakanlık, Ankara.
Devlet Planlama Teşkilatı (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama
Teşkilatı Yayınları, Ankara.
Devlet Planlama Teşkilatı (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı, Devlet Planlama
Teşkilatı Yayınları, Ankara.
Eren, Veysel (2001), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı (Büyükşehir ve İl Belediyeleri
Üzerinde Bir Araştırma), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2001.
Eren, Veysel ve Musa Eken (2007), “Kamu Personel Rejiminde Reform Arayışları”,
Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner), Nobel
Yayın, Ankara.
Eryılmaz, Bilal (2000), Kamu Yönetimi, İstanbul, 2000.
Eryılmaz, Bilal (2002), Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, Alfa
Yayınları, İstanbul.
Gözel, Kadir Akın (2003), “Yeni Kamu Yönetimi Nedir?”, Türk İdare Dergisi, Y: 75,
S: 438, 195-208.
Güler, Birgül Ayman (2005), Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi,
Ankara.
Hoque, Zahirul Jodie Moll (2001), “Public Sector Reform Implications For Accounting,
Accountability And Performance Of State-Owned Entities ± An Australian
Perspective”, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 14
No. 4, 304-326.
Kızılcık, Recep (2002), “Liberal Batı Demokrasileri ve Türk Kamu Yönetimi
Sistemindeki Gelişmeler”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 74, Sayı: 434, 37-54.
TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırma Projesi, TODAİE Yayınları, Ankara.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer (2007),
Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara
Tutum, Cahit (1979), Personel Yönetimi, TODAİE Yay, Ankara.
Tutum, Cahit (1980), “Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım”,
Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, 95-107.
Tutum, Cahit (1990), “Kamu Personeli Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 23, Sayı:
3, 31-45.
Yüksel, Fatih (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler Perspektifinde Türk Kamu
Yönetiminde Reform İhtiyacı ve Kamu Yönetimi Reformu Yasa Tasarısı”, Kamu
Yönetimi Kuramdan Uygulamaya, (Ed. Abdullah Yılmaz, Mustafa Ökmen), Gazi
Kitabevi, Ankara, 1-22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com