You are here

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
nsan kaynakları yönetimi (KY), çalısma hayatının dinamik bir unsuru olarak insanı temel alır. Geçmiste çalısanların kayıtlarını tutma, sosyal hizmet görevi, personel yönetimi, personel yönetimi ve endüstri iliskileri olarak bilinen uygulamalar, degisim ve dönüsüm süreçleriyle birlikte KY olgusuna dönüsmüstür. Günümüzde ise KY, stratejik yönetimin bir parçası haline gelmistir. Bu çalısmanın amacı, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkısından itibaren günümüze kadar geçirdigi degisimleri ortaya koymak ve gelecegine ısık tutmaktır. Bu açıdan, KY’nin tarım toplumundan, bilgi toplumuna kadar uygulamaları ve yasadıgı dönüsümler arastırılmakta; bu kuramsal arastırmanın sonuçları ve bilgi toplumu dönüsümleriyle karsılasılan sorunlardan hareketle, insan kaynakları yönetiminin gelecegine iliskin projeksiyon yapılmaktadır.

REFERENCES

References: 

AÇIKALIN, Aytaç (1996), Çagdas Örgütlerde nsan Kaynagının Yönetimi,
kinci Baskı, Pegem Yayınları, Ankara.
AKDEMR, Ali (1999), sletme Bilimine Giris, Birlik Ofset Yayıncılık, Eskisehir.
AKTAN, Coskun Can (2003), Degisim Çagında Yönetim, Sistem Yayıncılık,
stanbul.
AKTAN, Coskun Can (2006), “Yeni Ekonomi”, nternet Adresi:
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/kavram.htm”,
Erisim Tarihi: 16.08.2006.
AKYÜZ, Ömer Faruk (2001), Degisim Rüzgarında Stratejik nsan Kaynakları
Planlaması, Sistem Yayıncılık, stanbul.
ALDEMR, Ceyhan, Alpay ATAOL ve Gönül BUDAK (2001), nsan
Kaynakları Yönetimi, Dördüncü Baskı, zmir.
ARTHURANDERSEN NSAN KAYNAKLARI DANISMANLIGI (2000),
2001’e Dogru nsan Kaynakları Arastırması, Sabah Yayıncılık,
stanbul.
BALTAS, Acar (2001), Ekip Çalısması ve Liderlik, Üçüncü Baskı, Remzi
Kitapevi, stanbul.
BARANSEL, Atilla (1979), Çagdas Yönetim Düsüncesinin Evrimi, Birinci
Cilt, kinci Baskı, stanbul Üniversitesi sletme Fakültesi Yayını, stanbul.
BARUTÇUGL, smet (2004), Stratejik nsan Kaynakları Yönetimi,
Kariyer Yayıncılık, stanbul.
BASS, Bernard M. (1994), “Continuity and Change in the Evolution of Work
and Human Resource Management”, Human Resource Management,
33(1), pp. 3-5
BAYSAL, Ayse Can (1993), Çalısma Yasamında nsan, sletme Fakültesi
Yayınları, stanbul.
BEAGRIE, Scot (2004), “Events that Changed Human Resources”, Personnel
Today, Nov.2, pp. 22-26.
BEATTY, Jack (1998), Peter Drucker’e Göre Dünya, Çev: Osman Akınhay,
Sistem Yayıncılık, stanbul.
BNGÖL, Dursun (1997), Personel Yönetimi, Üçüncü Baskı, Beta Yayınları,
stanbul.BROCKBANK, Wayne (2003), “Convergence of HR”, in Marc Efron and et al
(Ed.) Human Resources in The 21st Century, John Wiley and
Sons Inc., NewJersey, p. 229.
CASEY, Catherine (2003), “The Learning Worker, Organizations and
Democracy,” International Journal of Lifelong Education, 22(6), pp.
620-634.
DAGNON, James B. (2003), “HR as a Trusted Partner”, in Marc Efron ant et al
(Ed.) Human Resources in The 21st Century, John Wiley and
Sons Inc., NewJersey, p. 281.
DAVIS, Keith (1988), sletmede nsan Davranısı, Çev.: Kemal Tosun vd.,
Üçüncü Baskı, sletme Fakültesi Yayınları, stanbul.
DAVIS, Stan (2003), “Is This the End of HR?”, in Marc Efron and et al (Ed.)
Human Resources In The 21st Century, John Wiley and Sons
Inc., NewJersey, p. 242.
DEMRKAYA, Harun (2001),” “Toplam Kaliteye Ulasmada nsan Kaynakları
Yönetiminin Rolü, Silahlı Kuvvetler Dergisi, 368, pp. 66-70
DEMRKAYA, Harun (2004), “Personel Yönetiminden nsan Kaynakları
Yönetimine”, nternet Adresi: www.insanvekalite.org. Erisim Tarihi
12.08.2004
DÜREN, Zeynep (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Birinci Baskı, Alfa
Yayınları, stanbul.
ERDUT, Tijen (2002), nsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri liskilerinde
Degisim, Türk Agır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu sverenleri
Sendikası Yayını, zmir.
EREN, Erol (1991), Yönetim ve Organizasyon, sletme Fakültesi Yayını,
stanbul.
ERGN, Canan (2002), nsan Kaynakları Yönetimi, Academyplus Yayınevi,
Ankara.
ERSEN, Haldun (1997), Toplam Kalite ve nsan Kaynakları Yönetimi liskisi,
kinci Baskı, Alfa Yayınları, stanbul.
FINDIKÇI, lhami (2000), nsan Kaynakları Yönetimi, kinci Baskı, Alfa
Yayınları, stanbul.
FITZ-ENZ, Jac. and Jack J. PHILIPS (2001), nsan Kaynaklarında Yepyeni
bir Vizyon, Çev.: Pınar Alp Dinç, Birinci Baskı, Sistem Yayıncılık, stanbul.
GÜRÜN, Fethi (2001), Globallesme ve Çokuluslu Sirketlerin nsan Kaynakları
Yönetimine Etkileri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.HAMMER, Michael ve James CHAMPY (1994), Degisim Mühendisligi, Çev:
Sinem Gül, Sabah kitapları, stanbul.
JENSEN, Ed and Robert H SPENCER (2004), “Transforming the HR
Function”, Utility Week, 21(17), p. 31.
JOY, Robert J. and Paul HOWES (2003), “Globalization of HR”, in Marc Efron
and et al (Ed.) Human Resources in The 21st Century, John Wiley
and Sons Inc., NewJersey, p. 168.
KAUFMAN, Bruce E. (2001), “Human Resources and Industrial Relations
Commanalities and Differences,”Human Resource Management
Review, 11(4), pp.339-374.
KAYNAK, Tugray, Zeki ADAL, smail ATAAY, Cavide UYARGL, Ömer
SADULLAH, Ahmet Cevat ACAR, Oya ÖZÇELK, Gönen DÜNDAR,
Reha ULUHAN (2000), nsan Kaynakları Yönetimi, 2.b., kinci Baskı,
sletme Fakültesi sletme ktisadı Enstitüsü Arastırma ve Yardım
Vakfı Yayını, stanbul.
KOÇEL, Tamer (1989), sletme Yöneticiligi, sletme Fakültesi Yayını, stanbul.
KOHL, John, Milton MAYFIELD and Jacqueline MAYFIELD (2004), “Human
Resource Regulation ond Legal Issues: Web Sites for Instructional and
Training Development,” Journal of Education for Busienss,
July/August , pp. 339-343 .
KÖKSAL, Mustafa (2005), nsan Kaynakları Yönetimi, Kocaeli Üniversitesi
Yayını, Kocaeli.
LANGBERT, Mitchel (2000), “Human Resources Management and Deming’s
Continious mprovement Concept”, Journal of Quality Managemenet,
5(1), pp. 85-101.
LANGBERT, Mitchel (2002), “Continuous Iprovement in the History of Human
Resource Management”, Management Decision, 40(10), pp. 932-937.
LEE, Monica and Valerie STEAD (1998), “Human Resource Development in
the United Kingdom”, Human Resource Development Quarterly,
9(3), pp. 297-308.
MILLER, Dale (2006), “Strategic Human Resource Management in Departman
Stores: An Historical Perspective”, Journal of Retailing and
Consumer Services, 13(2), pp. 99-109.
NAISBITT, John (1994), Global Paradox, Çev: Sinem Gül, Sabah Kitapları.ONLINE 1, “Industrial Revolution”, nternet Adresi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution, Erisim Tarihi:
26.07.2006.
ÖZKAPLAN, Nurcan ve Ahmet SELAMOGLU (2005), “Amerika Birlesik
Devletlerinde Çalısma Ekonomisi ve Endüstri liskileri Egitim Üzerine”,
s, Güç Endüstri liskileri ve nsan Kaynakları Dergisi, 7 (1), pp.1-
11.
ÖZSOY, Osman (2002), Gelecegin Gözde Meslekleri, Acar Matbaacılık, stanbul.
PALMER, Margaret and Winters KENNETH T.(1993), nsan Kaynakları,
Birinci Baskı, Çev: Dogan Sahiner, Rota Yayınları, stanbul.
PANNEKOEK, Anton (2006), “Trade Unionism”, nternet Adresi:
http://www.geocities. com/~Johngray/panunion.htm, Erisim Tarihi:
26.07.2006.
PERRIN, Towers (2002), “Online HR Services Continue to Grow”, CMA
Management, 76(2), p.7.
SABUNCUOGLU, Zeyyat (1991), Personel Yönetimi, Altıncı Baskı, stanbul.
SELAMOGLU, Ahmet (1998), “nsan Kaynakları Yönetiminin Gelisimi”, Prof.
Dr. Metin Kutal’a Armagan, Mavi Ofset, Ankara.
SELMER, Jan and Randy CHIU (2004), “Required Human Resources
Competencies in the Future: A Framework for Developing HR
Executives in Hong Kong”, Journal of World Business, 39, pp. 324-
336
SHEEHAN, Cathy (2005), “A Model for HRM Strategic Integration”,
Personnel Review, 34(2), pp. 192-209.
STEWART, Thomas A. (1997), Entelektüel Sermaye, Çev: Nurettin
Elhüseyni, MESS Yayınları, stanbul.
TOSUN, Kemal (1990), sletme Yönetimi, Besinci Baskı, sletme Fakültesi
Yayını, stanbul.
TÜRKEL, Asuman Uluçınar (1998), nsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi,
Türkmen Kitabevi, stanbul.
ÜLGEN, Hayri (1993), sletmelerde Organizasyon lkeleri ve Uygulaması,
kinci Baskı, sletme Fakültesi Yayını, stanbul.
WERBEL D. James and Samuel M. DE MARIE (2005), “Aligning Strategic
Human Resource Management and Person-Environment Fit,” Human
Resource Management Review, 15, pp. 247-262WIMBUSH, James C. (2005), “Spotlight on Human Resource Management”,
Business Horizons, 48(6), pp.463-467.
WOODS, Robert H. (1997), Human Resource Management, Second Edition,
Educational Insttitute of the American Hotel and Motel Assocation,
Lansing, Michigan.
YALÇIN, Selçuk (1991), Personel Yönetimi, Dördüncü Baskı, sletme Fakültesi
Yayını, stanbul.
NSANKAYNAKLARI.COM ÇERK EKB (2006), “Ahlak ve s”, nternet
Adresi: http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?
BodyID=558, Erisim Tarihi: 15.08.2006
YOZGAT, Osman (1992), sletme Yönetimi, Sekizinci Baskı, Marmara Ü.
Nihad Sayar Egitim Vakfı, stanbul.
YÜKSEL, Öznur (2000), nsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com