You are here

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It became more apparent that the only way to attain genuine productivity, in the 21st Century, is to benefit from human capital more effectively. For the organizations on the route to success “human” is the real capital. The reality of being a psycho-social entity grants a distinct place and significance to human capital among business factors. Human Resource Management (HRM) as a new way of thinking is a consequence of historical developments in management philosophy. There are numerous factors that accelerated the transition from Personnel Management to HRM. Globalization of competition, changes in labor structures, and developments in the models of management and production can be taken into account among these factors. The replacement of Personnel Management with HRM occurred due to the volatility and complexity of environmental factors and the new approaches in technology and management science, and thus, this transition enforced the handling of human resources in a different manner. Performance Measurement System has an essential place in HRM. Performance Measurement System has both a guiding role in work life and provides determining criteria for decisions related to promotion, appointment and wage arrangements.
Abstract (Original Language): 
21.yy’da organizasyonlarda gerçek verimliliğe ulasmanın tek yolunun insandan daha etkin olarak faydalanabilme gerçeği olduğu ortaya çıkmıstır. Basarıya yönelen bütün kurumlarda gerçek sermaye insandır. Đnsanın, psiko-sosyal bir varlık olduğu gerçeği onu isletme faktörleri içinde doğal olarak farklı bir yere ve öneme kavusturmaktadır. Đnsan kaynakları yönetimi, yönetsel anlamda tarihsel bir gelismenin sonucudur. Đnsan kaynakları yönetimi yaklasımına geçisi hızlandıran çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında; küresellesme ve rekabet, isgücünün yapısal değisimi, yönetim ve üretim modellerindeki değisimler sayılabilir. Personel yönetiminin yerini insan kaynakları yönetimine bırakması, günümüzde organizasyonların içinde yer aldıkları çevrenin değiskenlik ve karmasıklığının artması, doğrudan organizasyon yapıları, teknoloji ve yönetimdeki yeni yaklasımlar sayesinde olmus ve sonuçta insan kaynaklarının tamamen farklı bir bakıs açısıyla ele alınması gerçekliliği ortaya çıkmıstır. Đnsan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından olan performans değerleme sistemi önemli bir yere sahiptir. Performans değerleme sistemi, insan kaynakları yönetiminde yol gösterici olup çalısma hayatının ise baslama, görevde yükselme, statü ve ücret belirleme gibi unsurları üzerinde etkili bir kriter olarak ortaya çıkar.

REFERENCES

References: 

1. ALDEMĐR Ceyhan, ATAOL Alpay, BUDAK Gönül, Đnsan Kaynakları
Yönetimi, Barıs Yayınları, Đzmir, 2001.
2. BARON N. James, KREPS M. David, Strategic Human Resources,
John Wiley & Sons, Ins., New York, 1999.
3. BĐNGÖL Dursun, Personel Yönetimi ve Beseri Đliskiler, Atatürk
Üniversitesi Yay. NO: 676, Erzurum, 1990.
4. DESSLER Gary, “Personel Management”, 4th Edition, Prentice Hall,
Engewood Cliffs, New Jersey, 1988.
5. DESSLER Gary, Human Resource Management, Prentice Hall, New
Jersey, 1999.
6. ERDĐL Oya, “Đsgörenlerin Performans Yönetiminde Yeni Yaklasımlar
ve Sanayi Đsletmelerinde Bir Uygulama”, 6. Ulusal Đsletmecilik
Kongresi, Akdeniz Ün. Đ.Đ.B.F. Yayını, Antalya, 1998.
7. FELDMAN D. C., ASRNOLD H. J., Managing Đndividual and Group
Behavior in Organizations, McGraw-Hill Book Co., Aukland, 1983.
8. GOSS David, The Principles of Human Management, Routledge,
London, 1994.
9. KAYNAK Tuğray, ADAL Z., ATAAY Đ., UYARGĐL C., SADULLAH
Ö., ACAR A. C., ÖZÇELĐK O., DÜNDAR G., ULUHAN R., Đnsan
Kaynakları Yönetimi, Đ.Ü.Đ.F.Đ.Đ.E.A.Y.V. Yay. NO:7, Đstanbul, 2000.
10. KĐNG P., Performance Planning and Appraisal, McGraw-Hill Book
Co., New York, 1984.
11. KNOUSE B., Stephen, Management Perspectives On Tqm Concepts
and Pratics, Yay.?, 1996.
12. SABUNÇUOĞLU Zeyyat, Đnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi
Yayınları, Bursa, 2000.
13. SCARPELLO V., LEDVĐNKA J., Personnel/Human Resource
Management-Environments and Functions, PWS-Kent Publishing
Co., Boston, 1988.
14. SCHNEĐDER B., SCHMĐTT N., Staffing Organizations, Scott
Foreman and Co., Glenview, 1986.
15. SCHULER S. Randall, Managing Human Resources, South Western
Publishing Company, Cincinnati, 1998.
16. ATAAY Đsmail D., Đs Değerleme ve Basarı Değerleme Yöntemleri,
Đstanbul Đ.Ü.Đ.F. 1985.
17. TĐMUR Hikmet, “Personel Basarı Değerlendirilmesi ve Türk Adli Yargı
Örneği”, TODAĐE Dergisi, C.16, s. 3, (Eylül, 1983).
18. UYARGĐL Cavide, Đsletmelerde Performans Yönetimi Sistemi,
Đ.Ü.Đ.F. Yay. NO:262, Đstanbul, 1994.
19. ÜLKÜ Dicle, Yönetsel Basarının Değerlendirilmesi Türkiye
Uygulaması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Đdari Bilimler Fakültesi,
Yay. NO: 43, Ankara, 1982.
20. ÜNAL Ayse, Performansa Dayalı Ücret, Kamu-Đs Sendikası Yayını,
Ankara, 1998.
21. YÜKSEL Öznur, Đnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Üniversitesi
Yayını, Ankara, 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com