You are here

Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirmesi

Performance Evoluation in Turkish Police Organization

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.61
Abstract (2. Language): 
The effectiveness of public services, efficiency and searching for quality has made the reform of public administration for the agenda. In this context, the scope of public administration reform, also human dimension of the management has experienced a number of transformation. One of the conversion is the transition process from understanding of personnel management in the traditional public management to the concept of human resources management. In this study, the performance review which is one of the components of human resource management that finds application within the concept of new public management will be analyzed specific to internal security (police). In the study, a model is suggested for optimum performance evaluation in accordance with data obtained as a result of literature search. In the study results, the performance evaluation system immediately need to be integrated with “discipline”, “rewarding”, “seniority-promotion” has emerged.
Abstract (Original Language): 
Kamu hizmetlerinde etkililik, verimlilik ve kalite arayışları, kamu yönetiminde reform yapılmasını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede kamu yönetimi reformu kapsamında, yönetimin beşeri boyutu üzerinde de bir takım dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerden biri de geleneksel kamu yönetimi anlayışı içerisinde yer alan personel yönetimi anlayışından, insan kaynakları yönetimi konseptine geçiş sürecidir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi konsepti çerçevesinde uygulama alanı bulan insan kaynakları yönetiminin bilenlerinden biri olan performans değerlendirmesi, iç güvenlik (polis) sektörü özelinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, literatür taraması neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda, ideal performans değerlendirmesine yönelik bir model de önerilmektedir. Çalışma sonucunda, performans değerlendirme sisteminin, “disiplin”, “taltif”, “kıdem-terfi” sistemiyle bir an önce entegre olması gerektiği ortaya çıkmıştır.
1
11

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akçakanat, T. (2009). “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Akkaya, B. (2013). “Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Rütbeler”, Turkish Studies, 8(5): 59-72.
Çalı, H.H. (2016), “Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirmesi”, International Journal of Academic Value
Studies, 2 (3) : 1-11.
10
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (3) : 1-11.
Aktürk, A. E. & Harmancı, F. M. (2013). “Performans Değerlendirme”, (Ed. Buçak, Muammer; Dağlar, Murat; Doğan, Ercan ve Harmancı, Fatih Mehmet), Güvenlik Sektöründe Operasyonel Yöneticilik, (ss. 419-458), Polis Akademisi, Ankara.
Ayasılı, M. (2010). “Terfi Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, (Ed. Hasan Hüseyin Çevik, Muammer Buçak, Orhan Filiz), Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetimi, (ss. 361-392), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
Ateş, H. & Okur, Y. (2009). “Kamu Kurumlarında Performans Ve Denetimin Etkinliğinin Artırılması İçin Bir Alternatif: Yurttaş Şartları”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2): 101- 125.
Bayram, L. (2006). “Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 62: 47-65.
Buçak, M. & Dağlar, M. (2013). “Denetim ve Değerlendirme”, (Ed. Buçak, Muammer; Dağlar, Murat; Doğan, Ercan ve Harmancı, Fatih Mehmet), Güvenlik Sektöründe Operasyonel Yöneticilik, (ss. 393-418), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
Carter, D. L. (1985). “Hispanic perception of police performance: An empirical assessment”, Journal of Criminal Justice, 13(6): 487-500.
Coşkun, B. & Şekercioğlu, L. S. (2011). “Belediyelerde Bireysel Performans Değerlendirme: İzmir İli İlçe Belediyelerinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2): 43-64.
Çevik, H. H.; Ulutürk, B. & Karakaya, M (2010). “Polis Teşkilatında Performansa Dayalı Yönetim: Compstat”, Polis Bilimleri Dergisi, 12 (3): 41- 65.
Gül, S. K. & O’Connel P. E. (2012). Police Performance Appraisals: A Comparative Perspective, CRC Press, USA.
Hughes, F. V. (1990). “Performance appraisal systems in law enforcement”, Doctoral dissertation, Michigan State University, Lasing, MI.
İnankul, H. (2013). “Türk Polis Teşkilatında Etik Algısı: Ampirik Bir Çalışma”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
İnankul, H. (2015). “Türk Polis Teşkilatinda Motivasyon ve Bunun Kapsam Teorileri Açısından Değerlendirilmesi”, Turkish Studies, 10 (6): 533-554, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8079.
Kara, D. (2010). “Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak 360 Derece Geribildirim Sürecinin Orta Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Olan Etkisi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1): 87-97.
Ölçer, F. (2004). “360 Derece Performans Değerlendirme ve Geribildirim: Bireysel Ve Örgütsel Performans Gelişimi İçin Yeni Bir Araç”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (3-4): 213- 229.
Pekar-Milicevic, M. (2016). “Implementierungsansätze von Performance Management in der Praxis bei der Polizei”, Polizeiliches Performance Management (ss. 139-208), Springer Fachmedien, Wiesbaden.
(RG. 04.07.2012, 28343) Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
Mitra, R.K. & Gupta, M.P. (2008). “A contextual perspective of performance assessment in eGovernment: A study of Indian Police Administration”, Government Information Quarterly, 25: 278–302.
Çalı, H.H. (2016), “Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirmesi”, International Journal of Academic Value
Studies, 2 (3) : 1-11.
11
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (3) : 1-11.
Yıldız, S. & Sedat, K. (2014). “Türk Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirmenin Etkin Hale Getirilmesi: Emniyet Teşkilatı Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49): 426- 442.
Yükçü, S. & Atağan, G. (2009). “Etkinlik, Etkililik Ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4): 1-13.
Zengin, C. & Çalı, H. H. (2013). “Kamu Hizmetlerinde İşgücü Modernizasyonu, İngiliz Polis Teşkilatı Örneği”, (Ed. Çelik, Ahmet; Çetin, Hakan Cem ve Örs, Hüseyin), Uluslararası Polis İşbirliği Ve Türk Polis Teşkilatı, (ss. 119-143), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
Weitzer, R. (2002). “Incidents of police misconduct and public opinion”, Journal of Criminal Justice, 30: 397– 408.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com