You are here

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA YERİNDEN YÖNETİMİN VE YEREL YÖNETİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF NEW PUBLIC ADMINISTRATION APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
After the oil crisis in the 1970s with the collapse of the welfare state, the traditional concept of public administration began to be questioned and left its place to the New Public Management which projects flexible organizational structure, decentralized, transparent and accountable minimal state. This understanding first began with the work of British Prime Minister Margaret Thatcher and US President Ronald Reagan, and later influenced over other countries by waves and reform efforts. The new understanding of public administration has led to radical reforms in the public sector. Local governments are at the forefront of these reforms. Within this context, this study aims to analyze the high correlation between the New Public Management and decentralisation in the perspective on local governments. This study, which the data obtained from domestic and foreign sources with the movement of literature review were provided. Where new public administration and local government relations are examined, a comparative analysis is made by examining the basic characteristics of the two structures. As a result of the research, it is revealed that the relationship between the new public administration and the local administrations is a parallel relation.
Abstract (Original Language): 
1970'li yıllarda petrol krizi sonrası refah devleti anlayışının çökmesi ile birlikte geleneksel kamu yönetimi anlayışı sorgulanmaya başlanmış ve yerini esnek örgüt yapılı, adem-i merkeziyetçi, şeffaf, saydam, hesap verilebilir, minimal devlet anlayışını öngören Yeni Kamu Yönetimi anlayışına bırakmıştır. Bu anlayış ilk olarak İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve ABD Başkanı Ronald Reagan 'ın çalışmaları ile başlamış daha sonra dalgalar halinde diğer ülkeleri de etkilemiş ve reform çalışmaları ortaya çıkmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı kamu sektöründe köklü reformların gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu reformlardan önemli derece etkilenen birimlerin başında yerel yönetimler gelmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, yeni kamu yönetimi ve yerinden yönetim ilişkisini yerel yönetimler bağlamında incelemektir. Bu çalışma literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. Yeni kamu yönetimi ve yerel yönetim ilişkisi incelenirken, iki yapının temel özellikleri incelerek karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda yeni kamu yönetimi ile yerel yönetimler arası ilişkinin paralel bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI,
http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/yerel_yonetimler_ozerklik_sar.... (21.12.2016).
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI,
AYDEMİR S.R. (2001). "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Işığı Altında Türk Yerel Yönetimleri", Mevzuat Dergisi, (45).
AYDIN, A. H. (2011). Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
AYDIN, A. H., (2012). Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
BALCI, A. (2005). Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim -Sağlık Hizmetleri Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul.
BOWMAN, A. ve KEARNEY, R. (2011). State and Local Government, Wadsworth, Cengage
Learning, USA.
BOZLAĞAN R. (2008). "Geleneksel Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri", (Ed.) BOZLAĞAN, R. ve DEMİRKAYA, Y., Türkiye'de Yerel Yönetimler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 1-28.
ÇELİK, N. ve BEDÜK, A. (2013). "Vekalet Teorisi Yaklaşımı İle İşlem Maliyeti Arasındaki İlişki", Sakarya İktisat Dergisi, 3(1): 32-45.
ÇEVİK H.H. (2010). Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
ÇINARLI, S. (2011). "ABD' de Yerel Yönetimin Ana Hatları", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (1): 265-280.
DEMİREL, D. (2006). "Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: "Etkin Devlet"", Sayıştay Dergisi,
(60): 105-128.
EREN, V. (2001). Yeni Kamu Yönetimi anlayışı (Büyükşehir ve İl Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma), Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
EREN, V. (2008). "Devletin Yapısında ve İşlevlerinde Değişim-Yönetsel ve Siyasal Liberalizasyon", (Ed.) ÖZEL M. ve EREN, V., Devletin Dönüşümü ve Yeni Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi,
Konya, s. 37-87.
ERENÇİN, A. (2002). "Yerel Yönetimler ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı", Çağdaş Yerel
Yönetimler, 11 (4): 25-40. ERENÇİN, A. (2007). 'Yerinden Yönetim ve Türkiye'de Reform Süreci", Mülkiye Dergisi, 31(254).
ERYILMAZ, B. (2012). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
FALCONER, P.K. "Public Administration and the New Public Management: Lessons from the UK Experience", http://www2.fu.uni-lj.si/personal/english/falpor97.pdf, (15.01.2016).
GENÇ, N. F. (2010). "Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı", Türk İdare Dergisi, (466): 145-159.
GENÇ, T. (1998). Kamu Yönetimi, Başkent Klişe Matbacılık, Ankara.
GRUENING, G.
(1998)
. "Origin and theoretical basis of the New Public Management (NPM)", Draft for the IPMN conference in Salem/Oregon, June 1998.
GRUENING, G. (2001). "Origin and theoretical basis of New Public Management", International Public Management Journal, (4): 1-25.
116
Akademik
Araştırmala
r ve Çalışmalar Dergisi
Cilt: 9, Sayı: 16, Yıl: 2017
Journal of Academic Researches and Studies
Vol: 9, No: 16, Year: 2017
GÜL, H. ve ÖZGÜR, H. (2004). "Ademi Merkeziyetçilik ve Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkisi", (Ed.) ACAR, M. ve ÖZGÜR H., Çağdaş Kamu Yönetimi II, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
HOOD, C. (1991). "A Public Management For All Seasons?", Public Administration Review, (69): 3¬19.
KALEMCİ, R. A. (2013). "İşlem Maliyeti Kuramının Davranışsal Varsayımlarında Güvenin Yeri Tartışması", İş Ahlakı Dergisi, 6(2): 55-83.
KAMU
YÖNETİM
İ SÖZLÜĞÜ (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Ed.) BOZKURT, Ö., ERGUN, T. ve SEZEN, S., TODAİE Yayınları, No. 283, Ankara.
KARABACAK, B.N. (2012). "Mali Yerelleşme Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar: Kuşaklar Arası Çatışma mı?", Maliye Dergisi, (163): 389-415.
KARCI, Ş. M. (2008). " Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, (16): 40-64.
KELEŞ, R. (2012). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul.
KICKERT, W. J. M. (1997). "Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo -American Managerialism", Public Administration, (75): 731-752.
ÖKMEN,
M
. ve PARLAK, B. (2010). Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler- İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa- Aktüel Yayınları, Bursa.
ÖMÜRGÖNÜLŞEN
U
. (1997). "The New Public Management", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (52): 517-566.
ÖZER, M. A. (2005). Yeni Kamu Yönetimi Teoriden Uygulamaya, Platin Yayınları, Ankara.
ÖZMÜŞ, L. (2005). "Desantralizasyon(Yerelleşme) ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara.
ÖZTÜRK, N.K. (1992). "Federalizm ve Türkiye", Amme İdaresi Dergisi, 24 (4): 65-76.
POLİTT C. (2002). "Clarifying Convergence Striking Similarities And Durable Differences in Public Management Reform", Public Management Review, 4 (1): 471 -492.
RODDEN J.
(2004)
. "Comparative Federalism and Decentralization on Meaning and Measurement", Comparative Politics, Haziran: 481-500,
SEZİK M. VE AĞIR O. (2016). "Türkiye'nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler: Batılılaşma Ve Küreselleşme", The Journal of Academic Social Science Studies, (49): 225-240.
SÖZEN S. (2005). Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
ŞAN G. (2006). "Türkiye'de Kamu Yönetimi'nin Örgütlenmesi: Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim Ayrımı", Yerel Siyaset Dergisi, (8).
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ, http://www.arem.gov.tr/Arem/defaultarem.aspx?icerik=121, (14.01.2016).
TARHAN, B. A. ve EZİCİ E. (2011). "Kamu Hizmetlerinin Üretiminde Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (2): 13-21.
TOPRAK, Z. (2013). "Güncel Sorunlar Işığında, Türkiye'de Yerel Yönetimler", Yerel Yönetimler Sempozyumu, 21-22 Şubat 2013, Ankara.
TORTOP, N., AYKAÇ, B., YAYMAN, H. ve ÖZER, A. (2008). Mahalli İdareler, Nobel Yayın,
Ankara.
TORTOP, N.; AYKAÇ, B.; İSBİR, G. E.; ÖZER, M. A. ve YAYMAN, H. (2010). Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
117
Akademik
Araştırmala
r ve Çalışmalar Dergisi
Cilt: 9, Sayı: 16, Yıl: 2017
Journal of Academic Researches and Studies
Vol: 9, No: 16, Year: 2017
TUNÇ A. (2015). "Postmodern Düşünceye Geçiş", (Ed.) KUTLU Ö. ve YERDELEN K., B., Siyasi Düşünceler Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, s.337-351.
TÜRKOĞLU, İ. (2009). "Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye'de Belediyelerde Mali
Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerkliği Algılamaları" T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2009/389. ULUSOY, A. ve AKDEMİR, T. (2009). "Yerel Yönetimler Ve Mali Özerklik: Türkiye Ve OECD
Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21): 259-287.
URHAN, F.V. (2008). "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması", Sayıştay Dergisi,
(70): 85-102.
WHITE, S. (2011). Government Decentralization in the 21st Century A Literature Review, Center For Strategic and International Studies, Washington DC.
YAYLI, H. ve PUSTU, Y. (2008). "Yerel Demokrasinin İlkeleri" Karadeniz Araştırmaları,(16): 133¬153.
YILMAZ, A. ve ÖKMEN, M. (2004). Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
ZAFİR, C.Z. (2009). "Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri", Yönetim Bilimleri
Dergisi 7 (2): 65-82.
ZENGİN, O. (2009). "Günümüzde Kamu Yönetiminde Ön Plana Çıkan Yaklaşımlar", (Ed.) ÖVGÜN
B., Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, s. 1 -42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com