You are here

Başarı Değerlemede Atfetme Hatası ve Bir Araştırma

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Performance appraisal serves a key integrating role within an organization's human resource management process. Performance appraisal is subject to a wide variety of errors stemmed from both appraisal system and raters. In this study performance appraisal errors are investigated. A questionnaire form was developed and used to collect data and 190 subjects were included to the research. Findings of the study indicated that managers make attribution error in performance appraisal and internal attribution was used more. It was also found that attribution error was less in those organizations that have formal performance appraisal system than those have not.
Abstract (Original Language): 
Başarı (performans) değerleme, insan kaynakları yönetimi sürecinde diğer işlevlerle ilişkisi bakımından kritik bir role sahiptir. Başarı değerleme sıra¬sı nda sistemden kaynaklanan hatalar kadar değerleyiciden kaynaklanan hatalar da sıkça yapılmaktadır. Bu çalışmada başarı değerleme hatalarından atfetme hatası amprik olarak incelenmektedir. Anket yöntemiyle ve 190 denekle gerçek¬leştirilen araştırmada, değerleyicilerin atıf hatası yaptıkları ve içsel atıfın (de¬ğerlendirilen kişinin kişilik özelliklerine atıf) daha fazla kullanıldığı bulunmuş¬tur. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, biçimsel başarı değerleme siste¬minin olduğu örgütlerde atıf hatasının olmayanlara göre daha düşük olduğudur.

REFERENCES

References: 

Atunışık, Remzi
(1998)
. "An Examination of Consumer Outcomes Associated With Standardized and Adapted Products: A Turkish Study". Unpublished Ph.D Thesis, Manches¬ter School of Management, England.
Arkonaç, Sibel Ayşen (1998). Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998.
Ataay, İsmail Durak (1985), İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İstanbul: İ.Ü.İ.F. Yayınları.
Cüceloğlu, Doğan (1998), İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Erdoğan, İlhan (1991), İşletmelerde Personel Seçimi Ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul: İ.Ü.İ.F Yayınları.
Freedman, J.L., D. O.Sears & J.M. Carlsmith (1993), Sosyal Psikoloji (Çeviri: Ali Dönmez) Ankara: İmge Kitabevi.
Greenberg, J.
(1986)
, "The Distributive Justice of Organizational Performance Evaluations", Justice in Social Relations (Eds) H. W. Bierhoff, R. L. Cohen, & J. Greenberg, Plenum Press, New York, 1986.
Gurwitz, Sharon & Lawrence Panciera (1975), "Attributions of Freedom by Actors and Observers", Journal of Personality and Social Psychology, Volume 32, Number 3,
1975, pp. 531-539.
McArthur, Leslie Zebrowitz (1976), "The Lesser Influence of Consensus than Distictive-ness Information on Causal Attributions: A Test of the Person-Thing Hypothesis", Journal of Personality and Social Psychology, Volume 33, Number 6, 1976, pp. 733¬742.
McClure, John (1998), "Discounting Causes of Behavior: Are Two Reasons better than One", Journal of Personality and Social Psychology, Volume 74, Number 1, 1998, pp.
7-20.
Nisbett, R. E. & L. Ross (1980), Human Inference, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Nisbett, R.E., C. Caputo, P. Legant & J. Mareck (1975), "Behavior as Seen by Actor and as Seen by the Observer", Journal of Personality and Social Psychology, Volume 27, Number 2, pp. 154-164.
Sashittall, H.C., J. Berman & S. İlter (1998), "Impact of Trust on Performance Evalua¬tions" The Mid-Atlantic Journal of Business, Volume 34, Number 2, June 1998, pp.
163-184.
Sel, Turan (2002). Performans Değerleme Hataları ve 2nci Zırhlı Tugay Örneği (Yayınlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi), Hereke: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Storms, M. D. (1973), "Videotape and Attribution Process: Reversing Actors' and Observ¬ers' Point of View", Journal of Personality and Social Psychology, 1973, Volume 27,
Başarı Değerlemede A t f e t m e Hatası ve Bir Araştırma 83
Number 2, pp. 160 - 175.
Valla, Valaria A. & Irene Hanson Frieze (1976), "Stability of Causal Attributions as a Me¬diator in Changing Expectations for Success", Journal of Personality and Social Psy¬chology, Volume 33, Number 5, 1976, pp. 579-587.
Uyargil, Cavide (1994),
İşletmelerd
e Performans Yönetimi Sistemi, İstanbul: İ.Ü.İ.F. Ya¬yınları.
Yücel, Recep (1999), İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı Değerleme, Dokuz Eylül Üniver¬sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 1999, s.110-128

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com