You are here

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA MODERN İNSAN KAYNAKLARININ ARTAN ÖNEMİ VE PERFORMANS DEĞERLEME

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The basic aim of this research is to study modern human resource manage¬ment which is becoming more and more important in the globalization process. In the paper, besides modern human resource management, performance appra¬isal has been discussed. Because, performance appraisal is one of the most im¬portant tools of the modern human resource management. The most important is¬sue in modern human resource management is the managerial decisions to be ta¬ken in an organization should be objective and fair and workers have to be mo¬nitored and improved in a fair and objective way. It is clear that performance appraisal which decrease these problems should be based on a mutual and fair com¬munication. In addition referring to the results of performance appraisal; it is re¬quired to provide feed-back for ali of the workers who are responsible for perfor¬mance appraisal.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşen dünyada giderek önemi artan mo¬dern insan kaynakları yönetimini incelemeye yöneliktir. Modern insan kaynakla¬rı yönetimiyle birlikte, modern insan kaynakları yönetiminin en önemli araçla¬rından biri olan performans değerleme de, bu çalışmada analiz edilmektedir. Mo¬dern insan kaynaklan yönetiminde karşılaşılan en önemli sorun, organizasyonda alınacak olan yönetsel kararların adil, objektif ve doğru olması ve çalışanların doğru ve objektif bir şekilde izlenip geliştirilmesidir. Bu sorunları azaltan en önemli araç olan performans değerlemenin karşılıklı ve dürüst bir iletişime da¬yanması gerektiği açıktır. Ayrıca, değerleme sonuçlarıyla ilgili olarak tüm ilgili¬lere geri-besleme sağlanması da gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

Akgeyik, T., (1998); Stratejik Üretim Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Algera, J. A. ve Kleinbeck, U., (1997); "Performance Improvement: Programmes in Europe- Fore-ward", The European Journal of Work and Organizational Psychology, 6(3), 1997, pp. 257-260.
Anthony, W. P., Perrewe, P. L. ve Kacmar, K. M., (1996); Strategic Human Resource Manage¬ment, The Dryden Press, USA.
Arçelik A.Ş., (1995); Performans Yönetimi Sistemi Uygulama Klavuzu, İstanbul, 1995.
Aşkım, 1. C, (1976); İşgören Değerlemesi, Esldşehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Yayını, Yayın No: 158/100, Eskişehir.
Ataay, 1. D., (1990); İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, Birinci Cilt, istanbul Üni¬versitesi İşletme Fakültesi Yayım, Yaym No: 235, istanbul.
Bahçekapılı, C, (1994); "Küreselleşme bölgeselleşmeyi geride bıraktı", İktisat Dergisi, Sayı: 350, Temmuz 1994, s. 66-71.
Bernardin, H. J. ve Russell, E. A., (1998); Human Resource Management: An Experiential Approach, McGraw-Hill International Editions USA.
Bilgin, M. H., (1996); Performans Değerleme ye Türkiye'de Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
(1998); "Performans Değerlemenin Taşıması Gereken Özellikler", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1998, Cilt: XXII, Sayı: 205, s. 82-83.
(1998); "Değişen Rekabet Dengeleri, Yeni Yönetim Anlayışı ve Türkiye", Örgütlerde İnsan Dav-ranışlarının Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi işletme Fakültesi Yayım, izmir, s. 222-232.
Carrell, M., Elbert, N. E ve Hatfield, R. D., (1995); Human Resource Management: Global Strategies For Managing A Diverse Workforce, Prentice-Hall International Editions, USA.

Currie, D., (1997); Personnel in Practice, Blackwell Business, USA and UK, 1997.
Demirkan, M., (1999); "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yöneticilerine İlişkin Kısmi Bir Araştırma", Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Armağan, Marmara Üniversitesi Yayım, İs-tanbul, s. 183-203.
Dicle, Ü., (1982); Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi ve Türkiye Uygulaması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Ankara.
Dowling, P. J., Schuler, R. S. ve Welch, D. E., (1994); International Dimensions of Human Re¬source Management, Second Edition, Wadsworth Publishing Company, USA.
Ekin, N., (1997); Küresel Bilgi Çağında Eğitim-VerimliIik-lstihdam, İstanbul Ticaret Odası Ya¬yını, Yayın No: 1997:43, İstanbul.
Erdoğan, I., (1991); Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul Üniversitesi İşlet¬me Fakültesi Yayım, Yayın No: 248, İstanbul.
Harrison, A., (1992); Just-In-Time Manufacturing in Perspective, Prentice-Hall International Ltd., UK.
MESS, (1997); Dünyada ve Türkiye'de Rekabet, MESS Yayım, Yayın No: 250, İstanbul.

Palmer, J. M., (1993); Performans Değerlendirmeleri, Çev: D. Şahiner, Rota Yayın Yapım Tanı¬tım, istanbul.
Şenkal, A., (1999); Sendikasız Endüstri İlişkileri, Kamu-tş Yayını, Ankara.
Tınaz, R, (1999); "Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye'deki Uygulamalarına İlişkin Bir inceleme", Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi iktisadi ve idari Bilim¬ler Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, s. 389-406.
Uyargİl, C, (1994); işletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, istanbul Üniversitesi İşletme Fa¬kültesi Yayım, Yayın No: 262, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com