You are here

PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN ETKİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
There has been a great attention of both public and private sector on the evaluation of performance workers that is one of the important roles of human resource management. This issue has become more important particularly after the enforcement date of Labor Law number 4857. This law enforced the employers to proof concrete argument(s) showing lower performance of the worker with which his/her job terminated. In other words the companies or firms should provide the documents which confirm the lower performance of the employee(s). These developments have directed attention of the firms towards more careful in the performance evaluation. In this study, we, initially, examine the theoretical approaches on the techniques of measurement of effectiveness of performance evaluation. We, further, provide and discuss the results of an application of the performance evaluation techniques to the two companies in services sector in Turkey. In analyzing the data on these two companies, we used the techniques of t-test and ordinary least square regression. The findings indicate the followings: The first, participation and justice are very important factors for employees in increasing their satisfaction from the system of performance evaluation and job. The second observation is that proper usage of factors of feedback and human resource scorecard increase the effectiveness of performance evaluation. The final finding is that inclusion of all workers in all the steps of the performance evaluation system makes the system to produce more efficient and correct results.
Abstract (Original Language): 
İnsan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden biri olan performans değerlendirmeye gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel işletmelerin ilgisi her geçen gün artmaktadır. Özellikle 4857 sayılı iş yasasının yürürlüğe girmesi performans değerlendirmeye ayrı bir önem kazandırmıştır. İş yasası çalışanın performansının düşüklüğünden dolayı işine son veren işletmeye somut deliller ortaya koymasını zorunlu hale getirmiştir. Yani bir işletme bir çalışanın performansının düşüklüğünü belgelerle kanıtlamak zorundadır. Bu gelişmeler işletmeleri performans değerlendirme konusunda daha itinalı bir çalışmaya itmiştir. Bu çalışmada Performans değerlemesinin etkinliğini etkileyen faktörlerin neler olduğu teorik olarak incelendikten sonra, konu ile ilgili olarak hizmet sektöründe faaliyette bulunan iki firmada uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucu toplanan verilerle t testi ve regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Analizler sonucunda bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Birinci olarak performans değerlemenin etkinliğini etkileyen faktörlerden katılım ve adaletin çalışanlar için önemli olduğu gözlemlenmiştir. Katılım ve adalet sağlandıkça performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyet artmakta. Bu da performans değerlemenin etkinliğine olumlu katkı sağlamaktadır. İkinci olarak performans değerlemenin etkinliğine etki eden faktörlerden geribildirim ve insan kaynakları skorkartının etkin ve doğru olarak işlemesi performans değerlemesinin etkinliğine olumlu katkı sağlamaktadır. Son olarak çalışanların performans değerleme sürecinin bütün aşamalarına dahil edilmesi sistemin etkin olarak çalışmasını ve sistemin doğru sonuçlar üretmesini sağlamaktadır.

REFERENCES

References: 

AKYILDIZ, Hüseyin ve Murat Kayalaroğlu (2003). “İşletmelerin Ruhsal
Tasarımında Psikoteknik Yöntemin Transaksiyonel Analizi İle
Boyutlandırılması”, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2
ÇAKMAK, Ahmet Ferda (2005). “Performans Değerleme Sistemi Etkinliğinin
Değerleyici Ve Değerlenen Bakışı Açısından İncelenmesi”, İstanbul
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul
DEMİRCAN, Nigar ve Adnan Ceylan (2003). “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri
Ve Sonuçları”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt
10, Sayı 2
EREN, Erol (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta BasımYayın
Dağıtım, İstanbul
ESKİCİ, Eylem Derya (2002). “İşletmelerde İnsan Kaynakları Bölümlerinin
Etkinliğinin Ölçümlenmesi ve Uygulama”, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul
GILBERG, J (1988). “Managerial Attitudes Toward Participative Management
Programs: Myths and Realities”, Public Personel Management
HALİS, Muhsin, Gülsüm Savcı Gökgöz ve Özlem Yaşar (2007). “Örgütsel
Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Uygulama”,
Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:17
HARRIS, Jamic O (2006). Giving Feedback, (Çev. Ahmet Kardam), Harvard
Busuiness School Publishing Corporation, U.S.A
KAPLAN, R.S - Norton, D. P Norton (1996). Translating Strategy into Action:The
Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston
Akademik Fener
62
LONDON, M (2002). “Job Feedback: Giving, Seeking, and Using Feedback for
Performance Improvement”, Lawrence Erlbaum Associates
ÖNCÜ, Hilmi Rafet (2002) “Bir Performans Değerleme Modeli Olan 360 Derece
Geribildirimin Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama Denemesi”,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
ÖZDEMİR, İsmail (2007). “Performans Değerleme Yöntemleri Performans
Değerleme Yöntemi Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
ve Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
SITKIN, B. Sim ve D. Stickel (1996). “The Dynamics of Distrust in an Era of
Quality”. In R. M. Kramer, & T. R. Tyler (eds.), Trust in Organizations:
Frontiers Of Theory And Research Thousand Oaks, CA: Sage
SOLTANI, E, Van Der Meer, Gennard, R. ve T. Williais (2003). “A TQM
Approach to HR Performance Evaluatio Criteria”, European Management
Journal, Vol. 21, No. 3
Vakıf ve Şirketleri Aylık Bülteni, sayı:16, Ekim 2003, s.1
WEXLEY, K. N, J.P Singh, G.A Yukl (1973). “Subordinate Personality As A
Moderator Of The Effects Of Participation in Three Types of Appraisal
Intervievs”, Journal of Applied Psychology, 1973

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com