You are here

İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi

The research of relationship between frequency of mobbing at work and the demographic factors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Increasingly, mental health and medical professionals have been asked to assess claims of psychological harm arising from harassment at the workplace, or “mobbing.” Victims of mobbing usually show similar symptoms both psychological and physical. Mobbing as one of the main factors, negatively influences both social and work life. It is not difficult to understand how much damage it can cause on public life. In this study; the concept, victims and the main factors that cause mobbing are investigated with an empirical study which is applied in an airline company in order to determine social-demographical factors of victims of mobbing.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde çalışma yaşamında sıkça rastlanan bedensel ve zihinsel sorunların profesyoneller tarafından farklı bilim dalları çerçevesinde incelenmesiyle birlikte, birçok araştırmacı bu konuda ortak bir nokta olan “psikolojik yıldırma (mobbing)” konusu üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Çünkü mobbinge maruz kalan çalışanlar ortak bulgular göstermekte ve bu bulguların çalışma hayatına oldukça olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışma yaşamını ve bireyin sağlığını bu denli etkileyen bir olgunun makro düzeyde toplumsal açıdan vereceği zararları tahmin etmek zor olmamaktadır. Çalışma kapsamında mobbing kavramı, mobbing mağdurları ve mobbinge sebep olan faktörler incelenmiş ve Türkiye’de bir havayolu şirketinde yapılan ampirik bir araştırmayla mobbinge maruz kalanların sosyo-demografik özellikleri belirtilmeye çalışılmıştır.
111-120