You are here

Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler: Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir Çalışma

THE RELATIONSHPIS BETWEEN MOBBING AND ORGANIZATIONAL SILENCE: AN EMPIRICAL STUDY IN THE SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATION OF KARAMAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this Article is to determine the levels of the mobbing acts to which employees are exposed. Furthermore, to determine that the employees, who are the victims of mobbing, whether trend in organizational silence or not. This research was conducted on the 75 public officials working in Special Provincial Administration of Karaman. The research findings show that employees have been exposed to a low level of mobbing, but this level of mobbing can not be ignored. It has been found a significant, positive and moderate relationship among managerial and organizational factors which are sub-dimensions of mobbing and organizational silence, work-related issues, lack of experience, isolation and fear of damaging relations.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı işgörenlerin mobbing eylemlerine maruz kalma düzeylerini belirlemektir. Ayrıca mobbing mağduru olan işgörenlerin örgütsel sessizlik eğilimlerine girip girmediklerini tespit etmektir. Araştırma Karaman İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan 75 kamu görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada işgörenlerin düşük, ancak göz ardı edilemeyecek düzeyde mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. Mobbing ile örgütsel sessizliğin alt boyutları olan yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, tecrübe eksikliği, izolasyon ve ilişkileri zedeleme korkusu arasında anlamlı, pozitif ve orta dereceli bir ilişki bulgusuna ulaşılmıştır.
80-134

REFERENCES

References: 

Altuntaş, C., (2010), “Mobbing Kavramı Ve Örnekleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma”,
Journal Of Yasar University, 18 (5), 2995-3015.
Aydın, Ş., Şahin, N. Ve Uzun, D., (2007), “Örgütlerde Yaşanan Psikolojik Şiddet
Sorunlarının Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Ç. Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 61-67.
Bildik, B., (2009), “Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi”,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
Cengiz, S. A., (2007), “Kişilerarası İletişimde Sapkın Şiddet: Manevi Taciz (Mobbing)”,
Kriz Dergisi, 15 (2), 1-14.
Çakıcı, A., (2007), “Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri Ve Dinamikleri”,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 145-162.
Çakıcı, A., (2008), “Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri Ve Algılanan
Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 117-134.
Çakıcı, A., (2010), “Örgütlerde İş Gören Sessizliği, Neden Sessiz Kalmayı Tercih
Ediyoruz?”, Detay Yayıncılık, Ankara.
Çarıkçı, H. İ Ve Yavuz, H., (2009), “Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısı: Sağlık
Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 47-62.
Davenport, N., Schwartz, R. D., Ve Elliott, G. P., (2003), “Mobbing: İşyerinde Duygusal
Taciz”, Çev.: Osman Cem Önertoy, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Einarsen, S., (1999), “The Nature and Causes of Bullying at Work “, International Journal
of Manpower, Vol: 20, No: 1/2, 16-27.
Gökçe, A. T., (2008), “Mobbing: İşyerinde Yıldırma Eğitim Örneği”, Pegem Akademi,
Ankara.
Gökçe, A. T., (2008), “Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri Ve Başa Çıkma Yöntemleri”,
Pegem Akademi, Ankara.
Gül, H., İnce, M., Özcan, N., (2011), “The Relationship Between Workplace Mobbing And
Burnout Among Academics At A Turkish University”, Research Journal Of
International Studies, Sayı: 18, 118-134.
Gün, H., (2010), “Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz, Mobbing/Bullying, İşyeri
Sendromu”, Lazer Yayıncılık, Iı. Baskı, Ankara.
Henriksen, K. Ve Dayton, E., (2006), “Organizational Silence And Hidden Threats To
Patient Safety”, Health Services Research, 41(4), Part: Iı, 1539-1555.
Kahveci, G., (2010), “İlköğretim Okullarında Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişkiler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi
Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
Klaus, N., (1996), “Mobbing And Well- Being: Economic And Personel Development
Implications”, European Journal Of Work And Organizational Psychology, Vol: 5,
No: 2, 239-249.
Leymann, H., (1996), “The Content And Development Of Mobbing At Work”, European
Journal Of Work And Organizational Psychology, Vol: 5, No: 2, 165-184.
Mcgowan, R. A., (2003), “Organizational Dıscourses: Sounds Of Silence”, Silence And
Voice İn Organizational Life Stream 3. International Critical Management Studies
Conference Lancaster University, UK, 1-6.
Morrison, E. W. Ve Milliken, F. J., (2000), “Organizational Silince: A Barrier To Change
And Development İn A Pluralistic”, The Academy Of Management Review, Vol: 25,
No: 4, 32.
Park, C. W. Ve Keil, M., (2009), “Organizational Silence and Whistle- Blowing on IT
Projects: An Integrated Model”, Decision Sciences, Vol: 40, No: 4, 901-918.
Hasan GÜL, Nazlı ÖZCAN
134
Reichert, E., (2003), “Workplace Mobbing: A New Frontier for the Social Work
Profession”, Çev.: Emine Özmete, Professional Development: The International
Journal of Continuing Social Work Education, Vol: 5, No: 3, 4-12.
Sheehan, M., (2004), “Workplace Mobbing: A Proactive Response”, Paper Presented at
the Workplace Mobbing Conference, Brisbane, Australia,
www.lindas.internetbasedfamily.com/f/mobms.pdf., 1-11.
Şenturan, Ş. Ve Mankan, E., (2009), “Ücretin İşyerindeki Yıldırma Olgusu Üzerindeki
Etkisi”, Bilig, Yaz, Sayı: 50, 153-168.
Tınaz, P., (2008), “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, Beta Yayınları, Iı. Baskı,
İstanbul.
Tutar, H., (2004), “İş Yerinde Psikolojik Şiddet”, Platin Yayıncılık, İstanbul.
Zehir, C., (2011), “Mahalle Baskısı ve Örgütsel Sessizlik Sarmalının Yıkılışı”,
http://www.millihaber.com, E.T: 12.04.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com