You are here

Üniversite Öğrencilerinin Mobbinge Maruz Kalma Düzeyi ve Depresyon: Çalışma Hayatındaki Öğrenciler Üzerine Yapılmış Kesitsel Bir Çalışma

Level of Mobbing Exposure of University Students and Depression: A Cross-sectional Study on Students in Working Life

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: In this study, it was aimed to investigate the prevalance of mobbing over university students whom had to work because of various reasons and the relationsip between mobbing and depression. Materials and Methods: 231 students from Mustafa Kemal University whom had to work in various work places were included in the study. Sociodemographic data questionnaire, Mobbing questionnaire and Beck Depression questionnaire were applied to students with face to face meeting. Results: 55% of the students were females, whereas 45% were males. The mean age of the students were 21.03±2.81. 40.6% of the students declared mobbing whereas 59.4% did not declare mobbing. Mobbing was detected in 40,9% of female students and 40,4% of male students. No significant difference was detected in mobbing up to gender (p=0.93). No significant difference was detected in results of Beck Depression questionnaire up to gender. No significant difference was detected in mobbing up to marital status (p=0.18). The relationship between mobbing and depression revealed that 55.3% of students declaring mobbing had moderate and severe depression. This result was significant (p=0.0001). It was detected that 57% of the students whom had moderate and severe depression worked over 40 hours in a week. This result was significant (p=0.008). Conclusion: Mobbing effects the individulas in various aspects and also psychologically. Significant depression was detected in these individulas.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatına atılan üniversite öğrencilerinde mobbinge maruz kalma düzeyi ve mobbingin depresyon ile olan ilişkisini göstermek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve çeşitli iş yerlerinde çalışan 231 öğrenci dâhil edildi. Öğrencilere sosyo-demografik veri anketi, 68 sorudan oluşan "Mobbing Anketi" ve 21 sorudan oluşan "Beck Depresyon Anketi" yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Bulgular: Öğrencilerin cinsiyeti kız %55, erkek %45 oranında bulundu. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,03±2,81 bulundu. Öğrencilerin %40,6'sının mobbinge maruz kaldığı ve %59,4'ünün ise mobbinge uğramadığı tespit edildi. Kız öğrencilerin %40,9'u, erkeklerin ise %40,4'de mobbing tespit edildi. Cinsiyete göre mobbing uygulanması açısından anlamlı bir fark bulunamadı (p=0,93). Cinsiyete göre Beck Depresyon analiz sonuçlarında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Medeni durum ile mobbinge maruz kalma arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,18). Mobbing ve depresyon ilişkisine bakıldığında ise; mobbinge maruz kalan öğrencilerin %55,3'de orta ve ileri düzeyde depresyon tespit edildi. Bu sonuç anlamlı kabul edildi (p=0,0001). Orta ve ileri derecede depresyonu olanların %57'si haftalık 40 saat ve üzeri çalıştığı tespit edildi. Bu sonuç anlamlı kabul edildi (p=0,008). Sonuç: Mobbinge maruz kalmak, bireyleri pek çok yönden olduğu gibi ruhsal yönden de etkilemektedir. Bu bireylerde anlamlı derecede depresyon tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1.
Yıldırım D, Yıldırım A. Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştığı Psikolojik Şiddet Davranışları ve Bu Davranışların Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp
Bilimleri Dergisi 2010;30(2):559-70.
2. Murray JS. Workplace Bullying in Nursing: A Problem That Can't Be Ignored. Official Journal Of The Academi of Medical-Surgical Nurses 2009;18(5):273-6.
3.
Çobanoğlu Ş. Mobbing-İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. İstanbul: Timaş Psikoloji Dizisi; 2005.
4. Chappell D, Di Martino V. Violence at Work, International Labour Organization, Third Edition. Geneva. 2006.
5. Kırel Ç. Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı Öneriler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2007;7(2):317-34.
6. Simons SR, Mawn B. Bullying In The Workplace-- A Qualitative Study Of Newly Licensed Registered Nurses. AAOHN Journal
2010;58(7):305-1.
7.
Bağ B. Hemşirelikte Şiddet Görünümleri. İstanbul: Aktif Yayınevi. 2004.
8. Devanport N, Distler SR, Pursell EG.
Mobbing, Emotional Abuse in The American
Workplace.
Çev
: OC. Onertoy. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2003.
9. Namie, G. US Hostile Workplace Survey 2000.
Labor Day Meeting, Benicie September 2000. http://www.bullybusters.org internet adresinden 15.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
10. Neuman JH. Injustice, Stress and Bullying can be Expensive. Workplace Bullying 2000 Conference, Oakland, 28 January. http://www.bullybusters.org internet adresinden 16.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
11.
Torun A. İşyerinde Zorbalık. http://www.isguc.org/?avc=arc_view.php&ex= 29&pg=ks internet adresinden 22.09.2007 tarihinde erişilmiştir.
12. Zapf D, Gross C. Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. European Journal of Work and Organizational Psychology 2001;10(4):497-522.
13.
Einarsen S, Raknes BI. Harrasment at work and the victimization of men. Violence and Victims
1997;12(3):247-63.
14. Zapf D. Organizational, Work Group Related and Personel Causes of Mobbing/Bullying at Work. International Journal of Manpower
1999;20(1/2):70-85.
15. Craig WM. The Relationship Among Bullying, Victimization, Depression, Anxiety And Aggression In Elementary School Children. Personality And Individual Differences 1998;
24:123-30.
16. Tınaz P. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing).
Çalışma
v
e Toplum 2006;4:13-28.
17.
Laçiner V. Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz). http://www.turkishweekly.net/turkce/ makalephp?id=98 internet adresinden 20.09.2007 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com