You are here

MOBBİNG İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VE KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖZEL BANKA İŞLETMELERİNDE UYGULAMA

PRACTICE AIMED AT EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBİNG AND ORGANİZATİONAL CİTİZENSHİP BEHAVİOUR IN WORKPLACE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this project is, mobbing applications which are in scope of chosen sector and to determination of relationship between tendencies of showing organizational citizenship behaviour.According to result of the research, there is reverse and meaningful relation between the level of expose to mobbing and organizational citizenship behaviour. In other words tendency of showing organizational citizenship behaviour decreasing when employees are exposed to mobbing
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, uygulama kapsamına alınmış olan sektördeki mobbing uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimi arasında nasıl bir ilişkinin var olduğunun tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda mobbinge uğrama düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ters yönlü anlamlı bir ilişkinin var olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka deyişle, çalışanların mobbing uygulamalarına maruz kalma sıklığı arttıkça, örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimlerinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
183-202

REFERENCES

References: 

AY, Bilgen, (2007), Öğretmenlerin Öz Yetenekleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
BİNGÖL, D. NAKTİYOK, İŞCAN, (2003) Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 494–508.
BLAKELY, Gerald L. SRIVASTAVA, Ahiskek, MOORMAN Robert H. (2005). “The effect of OCB”, Journal of Leadership and Organizational Studies, vol 12, No:1, 103-117.
CHOMPOOKUM, D.; C. B., Derr (2004), “The Effects of Internal Career Orientations on Organizational Citizenship Behavior in Thailand”, Career Development International, Vol. 9, No. 4.
ÇELİK, Mazlum, (2007), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Bir Uygulama , Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
ÇINAR, Füsun, (2000), Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa..
DAVENPORT, N., Schwartz, R.D. ve Elliott, G.P. (2003). Mobbing: işyerinde Duygusal Taciz. (Çev: O.C.Önersoy). İstanbul.
DEMİRCİ, M. Kemal, (2008), İşletmelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara.
HIRIGOYEN Marie France, (2000) Manevi Taciz: Günümüzde Sapkın Şiddet, çev. Heval Bucak, Güncel Yayıncılık Ltd. Şti.,İstanbul.
İŞBAŞI Janset Özen, (2000) “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Farklı Ölçeklerin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Çalışma”, 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya.
JACOBHAGEN, Nicola, (2004), “Mobbing-ein langer”, Zermürbender Prozess Schweiz Med Forum, Praxıs .
KAMER, Meltem, (2001), Örgüte Güven, Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
LEYMANN, H. (1996). The contend and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), Retrived.
LEYMANN, H. ve Gustaffson, A. (1996). “Mobbing at Work and Development of Post Travmatik Stress Disorders”, Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2).
ÖZLER, Derya Ergun ve MERCAN, Nuray, (2009) Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Psikolojik Terör, Detay Yayıncılık, Ankara.
PODSAKOFF Philip M., Scott B. MACKENZIE ve Diğerleri; (2000), “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literatüre and Suggestions for Future Research”, Journal of Management, Vol.26, No: 3.
RAVER, Jana Lee, (2004), Behaviour Outcomes of Interpersonal Aggression at Work: A Mediated and Moderated Model, Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland.
SALIN, D. (2003). “Workplace Bullying among Business Professionals, Prevelance, Organizational Antecedents and Gender Differences”, Academic Dissertation, Helsingfors.
SCHNAKE, M. ve M. P. DUMLER. (1993), “The Relationship Between Traditional Leadership, Super Leadership and Organizational Citizenship Behavior”, Group and Organizational Management, Vol. 18/3.
SHALLCROSS, Linda, (2003), “The Workplace Mobbing Syndrome, Response and Prevention in the Public Sector”, Workplace Mobbing Conference, Brisbane Australia.
TINAZ, Pınar, (2006), İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul.
TUTAR, Hasan, (2004), “İşyerinde Psikolojik Şiddet”, Platin Yayıncılık.
TUTAR, Işıl, BAŞLAMA, Mehmet Can, KÜTAHNECİOĞLU, Nihan, DERELİ, Özge, (2009), “İş yerinde Mobbing-Duygusal Taciz: İzmir’de Bir Uygulama Örneği”, www.mskongre.org/doc/isiltutar.doc, (10.11.2009)
YOON, Man He, Jaebeom SUH;(2003), “Organizational Citizenship Behavior and Service Quality as External Effectiveness of Contact Employees”, Journal of Business Research, Vol. 56, No: 8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com