You are here

Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Medeni Durumun Etkisi: Bir Meta- Analiz

The Effect of Marital Status on Mobbing Teachers Experience at School: A Meta-Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to determine the effect size of marital status differences related to views and perceptions of teachers who are exposed to mobbing behaviours at school. 21 studies were included into this meta-analysis based on inclusion/exclusion criteria, out of 42 master and doctoral theses in Higher Education Council Thesis Database, regarding mobbing behaviours towards teachers in Turkish schools. Studies’ samples consist of 6945 participants in total, 4854 married and 2091 single. Also, school type, education level, research area, researcher’s gender and study year were used as moderators, which is not normally included into individual studies. The findings of the study are as follows: An effect size (SMD), statistically significant but at trivial level, was found for fixed effect model (d=-0,087) and random effect model (d=- 0,075) favouring single teachers. As a result of moderator analyses, it was found that school type (p=0,78), education level (p=0,36), research area (p=0,32) and researcher’s gender (p=0,71) did not moderate the effect sizes. Meta-regression analysis indicated that effect sizes of the studies had a downtrend by years in terms of marital status difference, yet the result was not statistically significant (p=0,40). To conclude, it could be suggested not to use teacher marital status as an independent variable in studies on mobbing at school.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin okulda karşılaştıkları yıldırma (mobbing) davranışlarına ilişkin algılarının ve görüşlerinin medeni durumlarına göre etki büyüklüklerini belirlemektir. Türkiye’de öğretmenlerin okulda karşılaştıkları yıldırma davranışlarını konu alan YÖK Ulusal Tez Arşivinde yer alan 42 yüksek lisans ve doktora tezi çalışmasından dâhil edilme kriterlerine uygun 21 çalışma ele alınmıştır. Çalışmalar kapsamındaki toplam örneklem sayısı 6945’tir. Ayrıca, birincil araştırmalarda değerlendirmeye katılamayan moderatör olarak okul türü, öğretim kademesi, araştırmanın yapıldığı bölge, araştırmacının cinsiyeti ve yayın yılı değişkenleri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin medeni durumuna göre, bekar öğretmenler lehine sabit etkiler (d=-0,087) ve rastgele etkiler (d=- 0,075) modeline göre istatistiksel olarak anlamlı düşük (önemsiz) düzeyde bir etki büyüklüğü belirlenmiştir. Yapılan moderatör analizi sonucunda okul türü, öğretim kademesi, araştırmanın yapıldığı bölge, araştırmacının cinsiyeti ve yayın yılı değişkenlerinin hesaplanan ortalama etki büyüklüğünü etkileyebilen birer moderatör olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin karşılaştıkları yıldırmaya ilişkin çalışmalarda medeni durumun önemli bir bağımsız değişken olarak kullanılmaması önerilebilir.

REFERENCES

References: 

Yıldız imi (*) meta-analize dahil edilen çalışmaları göstermektedir.
Acar, E. (2013). Duygusal Taciz ve İlkokul-Ortaokul Öğretmenlerinin Motivasyonlarına Etkisine
Yönelik Bir Alan Araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Agervold, M. (2007). Bullying at work: A discussion of definitions and prevalence, based on an
empirical study. Scandinavian Journal of Psychology 48: 161–172.
*Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz
Kalma Düzeyleri Sosyo-demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler
İlçesi) (Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Alkan, E. (2011). Yıldırma (Mobbing) Davranışlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin
Tükenmişliği Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Sakarya). http://
tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Aras, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Mobbing (Yıldırma)
Yaşama Düzeyleri, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları Arasındaki İlişkiler (Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı,
Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Asunakutlu T., & Safran, B. (2006). Örgütlerde Yıldırma Uygulamaları (Mobbing) ve Çatışma
Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, 11, 111-129.
*Akkar, A. (2010). Meslek Liseleri Yönetici ve Öğretmenlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing)
(Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul). http://tez2.yok.
gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Apak, E. G. A. (2009). Yıldırma Eylemleri ve Örgütsel Adanmışlık İlişkisi: İlköğretim Okulu Öğretmenleri
Üzerinde Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Aydın, Ö. B. (2009). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin
Mobbing (psikolojik şiddet)’e Maruz Kalma Düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim
Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Beswick, J., Gore, J.,& Palferman, D. (2006). (HSE), Bullying at Work: a Review of the Literature,
Health and Safety Laboratory, Harpur Hill: Buxton.
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta-Analysis
Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
472 Ali KIŞ...
Mart 2016 Cilt:24 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-
analysis. West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd.
*Bucuklar, N. M. (2009). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Tükenmişlikleri
ve Bazı Değişkenler ile İlişkisinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul). http://tez2.
yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Bulut, H. U. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinde psikolojik şiddet düzeyi (mobbing) (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden
edinilmiştir.
Cooper, H. H. A. & Penn, B. E. (2008). Crowds and Violence: Negotiating with Mobs. Journal of
Police Crisis Negotiations, 9:1, 3-33.
Cemaloğlu, N. (2007). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various
variables, Social Behavior and Personality, 35(6), 789-802.
*Cengiz, S. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Tarzlarının Öğretmenleri Yıldırma
(mobbing) Düzeyine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, Sakarya). http://tez2.yok.
gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 nd. edition). New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. http://books.google.com.tr/ books?id=Tl0N-
2lRAO9oC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false Erişim tarihi: 20.02.2014.
Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta-
analysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.
Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics. New York: Routledge, Taylor and Francis
Group.
Çelik, S.,& Peker, S. (2010). Mobbing perceptions of high school teachers. Procedia Social and
Behavioral Sciences. 9, 1617-1623.
Çiçek, Sağlam, A. (2008). Teachers’ views about mobbing (Psychological Violence) at elementary
schools. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 32, 133-142.
Çivilidağ, A., &Sargın, N. (2011). Farklı ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerde psikolojik
taciz (Mobbing): Antalya ili örneği, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2,
Sayı: 3, s.11-22.
Dangaç, G. (2007). Örgütlerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı,
İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Dilmaç, B. (2009). Genel Liselerde Görev Yapmakta Olan Yönetici ve Öğretmenlerin Yıldırmaya
İlişkin Algılarının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim
Dalı). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Ehi, D. Y. (2011). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Şiddete (Mobbing)
İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Şanlıurfa.
Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Medeni... 473
March 2016 Vol:24 No:2 Kastamonu Education Journal
*Ekinci, Ö. (2012). Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışları ile Örgütsel Adanmışlıkları
Arasındaki İlişki (Yüksek lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Bilim Dalı, Konya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Ellis, P. D. (2012). The essential guide to effect sizes (5th edition). Cambridge-UK: Cambridge
University Press.
*Emiroğlu, Ö. (2011). Rehber Öğretmenlerin Algıladığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi
(Gaziantep İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden
edinilmiştir.
*Erdoğan, Ö. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen Algılarına Göre Psikolojik
Şiddet (Mobbing) ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilı̇m
Dalı, Kastamonu). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Ertek, S. Ş. (2009). Yıldırma ve Yıldırma Mağduru Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi
Ana Bilim Dalı, İstanbul) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Ertürk, A. (2011). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmen ve Yöneticilere Yönelik Duygusal Yıldırma
Davranışlarının İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
.(2013). Yıldırma Davranışları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, 13(1), 161-173.
Gökçe, A. T. (2006). İşyerinde yıldırma: özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri
üzerinde yapılan bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
. (2008). Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri. Ankara: Pegem
Akademi.
Gülle, (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma
Algıları ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İli Örneği) (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Sakarya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Gündüz, H. B.&Yılmaz, Ö. (2008). Ortaöğretim kurumlarında mobbing (yıldırma) davranışlarına
ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Düzce ili örneği). Milli Eğitim Dergisi, Sayı:179, s. 269-
282.
Harrisson, M., Loiselle, C. G., Duquette, A., & Semenic, S. E. (2002). Hardiness, work support and
psychological distress among nursing assistants and registered nurses in Quebec. Journal of
Advanced Nursing, 38(6), 584-591.
Hacıcaferoğlu, S. (2013). Ortaöğretimde çalışan branş öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) davranışlarına
uğrama düzeyleri ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 34-48.
Hacıcaferoğlu, S.& Çoban, B. (2011). Gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin çalışma ortamında
maruz kaldığı yıldırma davranışlarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları
Dergisi, Cilt: 2, No :2, s. 38-50.
474 Ali KIŞ...
Mart 2016 Cilt:24 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Hartung, J., Knapp, G., & Sinha, B. K. (2008). Statistical Meta-analysis with Applications. New
Jersey: Wiley Publishing Inc.
Hoel, H., & Cooper, C. L. (2000). Destructive Conflict and Bullying at Work. Manchester, UK:
Manchester School of Management.
Hubert, A. B.,&M. Veldhoven. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing. European
Journal of Work and Organizational Psychology. 10 (4), 415-424.
Karabacak, Aşır, S., & Akın, G. (2014). İlköğretim okullarındaki yıldırmaya (mobbing) toplumsal
cinsiyet bağlamında bir bakış. International Journal of Human Sciences, 11(1), 584-602.
Karavardar, G. (2010). Psikolojik yıldırma ile bazı kişilik özellikleri arasındaki ilişki. e-Journal of
New World Sciences Academy Social Sciences, 5, (3), 212-233.
Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kılıç, E. D. (2009). Psychological Violence in Learning Organizations: a Case Study in Şanlıurfa,
Turkey. Social Behavior and Personality: an international journal, Volume 37, Number 7, pp.
869-879 (11).
Kış, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin
yönetici ve öğretmen görüşlerine yönelik bir meta-analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim dalı, Eğitim Yönetimi ve
Denetimi Bilim dalı, Malatya). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Koç, M. ve Bulut, H. U. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: Cinsiyet, yaş ve lise türü
değişkenleri açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1),
64-80.
Korkmaz, M.,& Cemaloğlu, N. (2010). The relationship between organizational learning and workplace
bullying in learning organizations. Journal of Educational Research Quarterly, 33 (3),
3-38.
Leymann, H. (1996). The contend and development of mobbing at work. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 5 (2), 165- 184.
*Mamadov, E. (2010). Türkiye ve Azerbaycan’daki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin
yaşadıkları yıldırma (mobbing) davranışlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitin Yönetimi ve Denetimi Anabilim
Dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Mikkelsen, E. G. ve Einarsen, S. (2002). Relationships between exposure to bullying of work and
psychological and psychosomatic health complaints. Scandinavian Journal of Psycohology, 43,
397- 405.
Namie, G. (2003). Workplace bullying: Escalated incivility. Ivey Business Journal, Nov- Dec., 1-6.
*Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin Okulda Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları (Edirne İli
Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Nielsen, M. B., & Einarsen, S. (2012) Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic
review. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 26:4,
309-332.
*Onbaş, N. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin eğitim örgütlerinde duygusal şiddete ilişkin
görüşleri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Öğretmenlerin Okulda Karşılaştıkları Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Medeni... 475
March 2016 Vol:24 No:2 Kastamonu Education Journal
Öz, Ş. (2008). Öğretmenlerin İşyerlerinde Yıldırma (Mobbing) Algıları (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim
Dalı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Özen, B. (2009). Rehber Öğretmenlerin Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışlarının
Çok Boyutlu İncelenmesi, (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği) (Yeditepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul). http://tez2.yok.gov.
tr/ adresinden edinilmiştir.
Palaz, S., Özkan, S., Sarı, N., Göze, F., Şahin, N., & Akkurt, Ö. (2007). İş yerinde psikolojik taciz
(mobbing) davranışları üzerine bir araştırma; Bandırma örneği. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Dergisi, 10, 41-58.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA- USA: Blackwell
Publishers Ltd.
Pranjić, N., Maleš-Bilić L., Beganlić, A., &Mustajbegović, J. (2006). Mobbing, Stress, and Work
Ability Index among Physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey Study. Croatia Medical
Journal, Vol.47, 750-7588
Shallcross, L., Sheehan, M.,& Ramsay, S. (2008). Workplace mobbing: Experiences in the public
sector. International Journal of Organisational Behaviour. Vol: 13, No: 2, 56-70.
*Sönmezışık, S. (2012). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Psikolojik Yıldırmaya İlişkin Algıları
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği Bilim Dalı, İzmir). http://tez2.yok.
gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles:
A simplified methodology. http://work- learning.com/effect_sizes.htm erişim tarihi: 20 Ocak
2014.
Tınaz, P. (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). 2. Baskı. İstanbul: Beta.
Türk Dil Kurumu (TDK). 2014. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=comgts
&arama=gts&kelime=bezdiri&guid=TDK.GTS.53526b73594429.83818278, Erişim Tarihi:
04.02.2014.
Toker, A. G. (2006). İş Yerinde Yıldırma: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri
Üzerinde Yapılan Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Topa, Cantisano G., Depolo, M., & Domínguez, JFM. (2007). Mobbing: a meta-analysis and integrative
model of its antecedents and consequences. Psicothema, Volume: 19, No:1, Pages:
88-94.
Tutar, H. (2004). İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Ankara: Platin, Barış Kitap Basım Yayın Dağıtım
Ltd Şti.
Uzunçarşılı, U.&Yoloğlu, N. (2007). Mobbing/ İş yerinde duygusal taciz: Ulusal ve uluslararası
boyutu ile çatışma yüklü bir iletişim biçimi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6
(22), 183- 190.
*Yıldırım, G. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından yıldırma
davranışlarına maruz kalma durumları (Kırıkkale ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden
edinilmiştir.
Yıldırım, N. (2014). Meta Analiz. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
Editör: Doç.Dr. Mustafa Metin, (s.137-159), Ankara; Pegem Akademi.
476 Ali KIŞ...
Mart 2016 Cilt:24 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
*Yıldırım, T. (2008). İlköğretim Okullarında Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).
http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
*Yumuşak, H. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bezdiri (mobbing) yaşama
düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi.(Tokat il örneği) (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazı̇ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana
Bilim dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim dalı, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden
edinilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com