You are here

STRATEJİK AÇIDAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KALİTE YÖNETİMİNDEKİ SORUMLULUĞU ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Quality management RESPONSIBILITY FOR STRATEGIC PERSPECTIVE ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: A CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Post globalization, most companies needed to adopt new management techniques to remain competitive. Total Quality Management (TQM) and Human Resource Management (HRM) became important factors in the new management process, hence both techniques assumed importance in strategic management. Thus, it was necessary to analyze the relationship of these techniques and the relative success of these firms. Using surveys an investigation was made regarding the responsibilities of human resource departments in relation to quality activities in Turkish firms. From this it was possible to ascertain the degree of importance of HRM in TQM. The results revealed a focus towards senior management rather than HRM. Thus, there is a need for Turkish companies to improve their human resource departments to develop their quality activities.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme ile birlikte, işletmelerin bazı yeni yönetim anlayışlarını benimsediği ve bunları zaman kaybetmeden uygulamaya koydukları görülmektedir. Dolayısıyla, araştırmalar, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) 'nin bu yeni yönetim anlayışlarının başında geldiğini ve firmalar açısından stratejik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bu iki yönetim kavramının işletmelerin stratejik hedefleri çerçevesinde ele alınması ve karşılıklı etkileşimleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. İlgili çalışmada da bu iki kavram fonksiyonel ilişkileri ve entegrasyonel özelllikleri açısından ele alınmış, ayrıca, İKY'nin TKY'ne sağladığı stratejik destek üzerinde durmuştur. Bu çerçevede, anket yöntemi kullanılarak konuyla ilgili bir alan araştırması yapılmış, Türk firmalarının kalite çalışmalarda İKY'ne verdiği öncelik sorgulanmak istenmiştir. Bununla birlikte, İKY'nin kalite faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu ve stratejik desteği çalışmanın özünü oluşturmuştur. Sonuç olarak, firmalarımızın kalite çalışmalarında İKY'nin stratejik fonksiyonlardan çok, tepe yönetiminin ön planda olduğu görülmektedir.
783-811

REFERENCES

References: 

Akgeyik, Tekin : Stratejik Üretim Yönetimi, İstanbul, Sistem Yay., 1998.
Büyükuslu, Ali Rıza: "Dünya'da Endüstri İlişkileri Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimin Gelişimi" İşveren Dergisi,Cilt 34, Sayı 2, İstanbul, Kasım-1999.
Efil, İsmail: Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, İstanbul,
Alfa Yay.,1999.
Ersen, Haldun: Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, İstanbul, Sim Yay.,
Mart 1997.
Fındıkçı, İlhami: İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Alfa Yay., 2000.
Fidan, Yahya: "Hizmet İşletmesinde Kullanılabilecek Sürekli Geliştirme Stratejilerine Genel Bakış", D.E.Ü. İkt. ve İdari Bilimler Dergisi, İzmir, 1996.
Kayıkçı, Gülşen Dulkar : "İnsan Kaynağının Etkili Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi ve Verimliliğin Arttırılması", 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
Bildirileri, İstanbul, Ekim 1997.
Kurtulmuş, Numan: Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, İz Yay., 1996.
Serarslan, M. Nahit: "Kaliteyi Anlamak ve Duyarlılık Yönetimi Üzerine," Mercek Dergisi, Mess Yay., Temmuz 1998.
Stephan, L.
Yearout
: "The Secrets Of Improvement Driven Organizations," Quality Progress,Vol.29, No.1, Jan/1996.
Stimson, Nancy:
Eğitic
i Önderlik, Çev: Ahmet Ünver. İstanbul, Rota Yay., 1997.
Tak, Bilçin : "Stratejik Kalite Planlamasına Bir Model Önerisi", 6.Ulusal Kalite
Kongresi Tebliğler ve Özgeçmişler, İstanbul, TÜSİAD-KALDER Yay.,1997.
Taşkın, Ercan: "Etnik Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Formülasyonu ve Türkiye'de Etkin Stratejik İnsan Kaynakları Gelişimi İçin Uygulanan Konsept", Dumlupınar Üniv.Sos.Bil.Enst. Dergisi, Sayı:1, Ocak 1999.
Watson, H.Gregory: "Bringing Quality To The Masses: The Miracle Of Loaves and Fishes", Quality Progress, USA, American Sos. Pub., June 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com