You are here

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Integration of Public Finance Administration into ISO 9001 Total Quality Management

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In Chronology; although they show different progress from each others, today Total Quality Management (TQM) and Internal Auditing are two management concepts that are in mutual interaction and provide help for development of each other. TQM is a human based management concept that aims to increase customer satisfaction and enhance quality with decreasing cost in organizations. Internal Auditing is an independent, objective assurance and consultancy action on organization's efficiency, productivity and accordance with laws and regulations. In this study; interrelation of public financial administration and TQM, how they interact each other and their size are displayed with searching lots of related scientific resources and a sample from public is given about application. In this study internal auditing is accepted as a management philosophy which has an important in TQM, and also which Exhausted risk, IT systems, internal Auditing Process, relationship with environment, performance and quality. At the end of study we can easily say that the new financial system realizes the ISO 9001 standards a high degree.
Abstract (Original Language): 
Tarihsel süreç içinde birbirlerinden farklı gelişme göstermelerine rağmen günümüzde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İç Denetim karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan iki ayrı yönetim kavramıdır. TKY maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan insan odaklı bir yönetim anlayışıdır. İç Denetim, etkinlik ve verimliliğin artırılması hususunda üst yönetime güvence ve danışmanlık sağlayan bir yönetim fonksiyonudur. Çalışmada, Kamu mali yönetimi ve TKY'nin birbiri ile ilişkisi, birbirini etkileme şekli ve boyutu literatür taranarak ortaya konmuş, KMYKK çerçevesinde uygulama esasları irdelenmiştir. Çalışmada riski, IT sistemlerini, iç kontrol süreçlerini, çevre ile ilişkileri, performansı ve kaliteyi değerlendiren iç denetim, bir yönetim felsefesi olan TKY içindeki yeri ve rolü ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; Yeni mali sistemin ISO 9001 kalite yönetim şartlarını sağlayacak biçimde tasarlandığı değerlendirilmektedir.
39-61

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağaçlıoğlu, N., (2001). Kalite Yönetim Sistemleri ve Madencilik Sektöründeki Yorumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2001.
Andaç, A., (1996) Çağdaş Kalite Anlayışı İçerisinde ISO 9001 Kalite Güvencesi Sistemi Standardının Yorumu ve Uygulama Örnekleri, Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
Arcagök, M., Yörük, B., Oral, E., Korkmaz, U., ;(2004). "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Öngörülen Düzenlemeler", Bütçe Dünyası, Sayı:18, s.3-19.
Aydemir, B., (2005). "Stratejik Yönetim ve Bütçe", 20. Maliye Sempozyumu Denizli.
Aytimur, S., (1995). Daha İyi Bir Kalite Sistemi İçin Kuruluş İçi Kalite Sistem Denetimi, Denetçinin El Kitabı, Kalder Yayınları, Yayın No: 6.
Aytimur, S., (1997). Kalite Sistem Dokümantasyonu, KALDER Yayınları, İstanbul.
Bağrıak, A., (1995). Belgelerle Uygulamalı ISO 9000, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
KALKINMA BAKANLIĞI, 8. Beş Yıllık Kalkınma Programı, http://ekutup.Kalkınma Bakanlığı.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf
Erkoç, Z., (2004). Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Rehberi, 1. Basım, Beta Yayınları, İstanbul.
Gedikli, B., (2001); Kamu Harcama Yönetiminde Kalite, Yeminli Mali Müşavirlik Yayınları, Ankara.
Gülen, F., (2003). "Dış Denetim Nasıl Tasarlanmalı", Kamu Mali Yönetim Reformu Arenası, 2-3 Nisan, Ankara.
Kaya, E., (2003). Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001, İlke Yayınları, İstanbul. Kitapçı, H., (2005), Toplam Kalite Yönetimi Ders Notları, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
GEBZE.
Lewınson, W., (2000). ISO 9000 At The Front Line, ASQ (American Society for Quality).
Sanders, D. A., Sanders, J.A., Johnson, R. H., ve Scott, C.F., Çeviren: Gönül Yenersoy, (1998). ISO 9000 Nedir? Niçin? Nasıl?, Rota Yayınları, İstanbul.
Saraç, Ö., (2000). Türk Vergi Yönetiminde Toplam Kalite, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İzmir.
Şale, İ., (2001). Adım Adım Toplam Kalite Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Şireci, O., (2006). Kamu Kurumlarında TS-EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Örgütsel Verimlik Üzerine Etkisi: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uygulaması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com