You are here

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

The Relationship between Internal Control System and Total Quality Management

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In enterprises, The Total Quality Management and the Internal Control System are concepts that have interaction with each other. These concepts also have contribution to each other’s development. The Internal Control System has been established to have the business resources used in an effective and efficient way in accordance with legislation and the objectives of the firm. It also provides reliable information about the business activities regularly and protects the existence of the firm by preventing corruption. The Total Quality Management on the other hand is a human-oriented modern administration which aims to enhance quality and customer satisfaction. The main themes of The Internal Control System and The Total Quality Management overlap quite a lot because it is observed that both systems have got a similar dynamic system approach which provides a continuous improvement and development . The main goals of the enterprises include adopting the basic principles of these systems and applying them to ensure continuous operation in order to increase the effectiveness and the efficiency of enterprises. For a continuous success in business it has been inevitable to evaluate the efficiency and the effectiveness which results in the improvement of the business processes. As a result of this, the enterprises prefer to continue their activities on the basis of the principles of the TQM and the Internal Control System so that they can produce effective and lasting solutions.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan kavramlardır. İşletmelerde kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve işletmenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak kullanımını gerçekleştirmek, işletme faaliyetleri hakkında düzenli ve zamanında güvenilir bilgi sağlamak, işletmenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek için iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ise; işletmede maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını amaçlayan insan odaklı çağdaş bir yönetim anlayışıdır. İç Kontrol Sistemi ana teması ile Toplam Kalite Yönetimi ana teması birbiriyle örtüşmektedir. Her iki sistemde de sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlayan dinamik bir sistem anlayışı olduğu görülmektedir. İşletmelerin etkinliği ve verimliliğini arttırmak için bu sistemlerin temel ilkelerini benimsemek ve işletmede bu ilkelerin uygulanabilirliğini sağlamak işletmenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. İşletmelerde başarıların devamlılığı için; verimlilik ve etkinliğin değerlenmesi ve sürekli değerleme sonuçlarına göre iş süreçlerinin iyileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak işletmeler; etkili ve kalıcı çözümler üretmek için TKY ve iç kontrol sistemi ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme yolunu seçmişlerdir.
27-37

REFERENCES

References: 

AKIN B.; ÇETİN C.; EROL V.(1998).Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi,Beta Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul.
ASLAN, S.; ÖZÇELİK,H.(2009). “İç Denetim ve Toplam Kalite Yönetimi ilişkisi ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sayı10,109-119.

ATAMAN, Ü.; HACIRÜSTEMOĞLU,R.;BOZKURT, N.(2001). Muhasebe Denetim Uygulamaları, Alfa Basım Yatım Dağıtım,
İstanbul.
BİRKAN,T.AKINHAY O.(2003);Toplam Kalite Yönetiminin Dört aşaması “Managing the Four Stages of TQM’’ Charles
N.Weaver,Sistem Yayıncılık 4.basım İstanbul.
ÇALDAĞ, Y.(2007). Denetim ve Raporlama Genişletilmiş 4. Baskı Gazi Kitapevi, Ankara.
DUMAN, Ö.(2001). Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Maliye Bakanlığı ve hesap uzmanlığı yayın no:37 Ankara.
DUMAN, Ö.(2009). Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Ankara.
EFİL, İ.(2010).Toplam Kalite Yönetimi, Genişletilmiş 7.Baskı,Dora Basım-Yayın Dağıtım,Bursa.
ERDOĞAN, S.(2009). İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli Önerisi Yayın No:2799, Ankara.
ERKUT,H.(2009).Yönetimin’in İzleri,1.Basım, Yalın Yayıncılık.İstanbul.
ELMA,C. DEMİR K.(2003);Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar 2.baskı Anı Yayıncılık,Ankara.
ERSUN, N.S.(1995). TKY Nedir? Ne Değildir? Nasıl Oluşturulur? MPM Yayınları No:570 Ankara.
ERTUĞRUL, İ.(2006).Toplam Kalite Kontrol 2.baskı Ekin Kitapevi,Bursa.
GÜREDİN, E.(2007). Denetim ve Güvence Hizmetleri, 11. bası Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
KURUŞCU, M.(2003).Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödülleri1.Baskı: IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul.
KÜÇÜK O.(2010).Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri 2. Baskı Seçkin Yayıncılık Ankara.
MERTER, M.(2006). Toplam Kalite Yönetimi, Atlas Yayınları, 1. Basım Ankara.
ÖZVEREN,M.(1997).Toplam Kalite Yönetimi,Alfa Basım Yayım Dağıtım,İstanbul.
PEHLİVANLI, D.(2010). Modern İç Denetim, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
SARUHAN,S.;YILDIZ,M.(2009).Çağdaş Yönetim Bilimi,Beta Basım A.Ş.,İstanbul.
ŞİMŞEK,H.(2010).Toplam Kalite Yönetimi,Seçkin Yayıncılık,Ankara.
UYAR, S.(2010) “UFRS Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Etkisi ve Önemi” Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2/2 37-60.
YATKIN,A.(2004):Toplam Kalite Yönetimi,Nobel Yayın Dağıtım, 2 Basım Ankara.
YILANCI, M.(2003). İç Denetim, Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086, Eskişehir.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü; (2008). Uluslar Arası İç Denetim Standartları, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com