You are here

İÇ DENETİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

RELATIONS BETWEEN INTERNAL AUDITING AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Total quality management and internal auditing are two management concepts that are in mutual interaction and provide help for development of each other. Total quality management (TQM) is a human based contemporary management concept that aims to increase customer satisfaction and enhance quality with decreasing cost in organizations. Internal Auditing is an independent, objective assurance and consultancy action in topics of organization’s efficiency, productivity and accordance with laws and regulations. The study concludes that Internal and TQM positively affect each other and they increase efficiency and productivity in organizations.
Abstract (Original Language): 
Toplam kalite yönetimi ve iç denetim karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan iki ayrı yönetim kavramıdır. Toplam kalite yönetimi (TKY), işletmelerde maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan insan odaklı çağdaş bir yönetim anlayışıdır. İç denetim, işletmelerin etkinliği, verimliliği ve mevzuata uyumu konularında bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Çalışma sonucunda; İç denetim ve TKY’nin birbirini olumlu yönde etkilediği, işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini artırdığı belirlenmiştir.
109-119

REFERENCES

References: 

Akasyalı, Cevdet ve Hüseyin Aktaş (2003), “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerde Yönetim Krizi ve Toplam Kalite Yönetimi”, Celal Bayar
Ünv.İ.İ.B.F.Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2.
Arens, Alvin A. Mark S.Bearley, Rendal J. Elder (2003), Auditing and Assurance
Services, 9, Ed.New York.
Aytimur, Selçuk (1995), Daha İyi Bir Kalite Sistemi İçin Kuruluş İçi Kalite Sistem
Denetimi, Denetçinin El Kitabı, Kalder Yayınları, Yayın No: 6, İstanbul.
Bozkurt, Nejat (2000), Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
Güredin, Ersin (1998), Denetim, 8. Basım, Beta Basım Yayım, İstanbul.
Ishikawa, Kaoru (1997), Toplam Kalite Kontrol. 2. Basım. KalDer Yayınları, No:7,
İstanbul.
Küçük, Orhan (2004), Standardizasyon ve Kalite. 2. Basım. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Lewinson,William, (2000), ISO 9000 At the Front Line, ASO.
Özçelik, Hayrettin (2008), İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ve İç
Denetim İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi
SBE İşletme Anabilim Dalı Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı, 2008.
Özkan, Yılmaz (2005); Toplam Kalite, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
Richards, David A. (2002), “Internal and External Auditors-Inside and Out” Corporate
Board, May, http://www.theiia.org/ecm/iiapro.cfm?doc/rd=3648, Erişim
12.08.2009.
Şimşek, Muhittin ve Mustafa Nursoy (2002), Toplam Kalite Yönetiminde Performans
Ölçme;. Hayat Yayıncılık, İstanbul.
Taşkın, Ercan ve Kenan Mehmet Ekinci (2006), Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu
Sektörü. 1. Basım, Turan Kitabevi, Ankara.
Taylor,Donald H. Ve G.William Glezen (1997), Auditing:An Assertions
Approach,7.Ed., John Wily and Sons, New York.
Tek, Ömer Baybars (1999), Pazarlama İlkeleri / Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye
Uygulamaları, 8. Basım, Beta Yayınları, İstanbul.
The Institute of Internal Auditors (2009), “When Do You Need on Internal Audit
Function?What Should on Audit Department Charter Contain.
http://www.theiia.org/ecm/iiaglance .cfm/id=380, Erişim 19.07.2009.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü TİDE (2004), “Uluslararası İç Denetim Standartları,
Mesleki Uygulama Çerçevesi”, The IIA Research Foundation.
Uzun, Ali Kamil (1997), “İç Denetimin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ve
Uygulamadan Örnekler”, 6. Ulusal Kalite Kongresi. Toplam Kalite Yönetimi
ve Ekonomi Yönetiminde Kalite. Kalder.
Yüksel, Fatih (1998), “Belediyelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği
Üzerine Bir Tartışma”, Çukurova Ünv.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:8, Sayı:1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com