You are here

Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimine Bakışları: Bursa (DORSAB)’da Bir Uygulama

Managers’ Perceptions Towards Human Resources Management Under The Framework of Total Quality Management: An Aplication in Bursa (DORSAB)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has two basic purposes. The firt purpose is to compare perceptions of managers, who are from firms with or without total quality management (TQM) applications, towards human resource management applications in their firms. The second purpose of the study is to investigate the relationship between the level of managers’ knowledge about TQM and the evaluations of these managers towards human resource management applications. For this purpose, a survey questionnaire is developed and applied in Bursa (DORSAB) to owners/managers of textile firms. Our findings indicate that managers with knowledge about TQM have more positive perceptions towards the functions of human resource management applications. Furthermore, it is observed that managers with more knowledge about TQM are more inclined to postulate more positive evaluations about the importance of human resource management applications than managers with medium and little knowledge of it.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, toplam kalite yönetimi (TKY) uygulamalarına sahip olan ve olmayan isletmelerin yöneticilerinin insan kaynakları yönetimine (ĐKY) bakıslarını karsılastırmak, ikincisi ise, TKY hakkında yüksek düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilerin bu konuda orta ve düsük düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilere göre ĐKY ile ilgili uygulamalar kapsamındaki değerllendirmelerinin incelenmesi olusturmaktadır. Bu amaçla, Bursa Demirtas Organize Sanayi Bölgesi’nde (DORSAB) faaliyette bulunan tekstil isletmelerinin yöneticilerine hazırladığımız anket uygulanmıs ve elde edilen bulgulara göre, TKY uygulayan isletmelerin uygulamayanlara göre ĐKY’nin temel fonksiyonlarına iliskin uygulamalar bakımından daha olumlu değerlendirmelere sahip oldukları görülmüstür. Ayrıca, TKY konusundaki bilgi düzeyi yüksek olan yöneticilerin, orta ve düsük düzeyde bilgiye sahip olan yöneticilere göre, ĐKY’nin temel fonksiyonlarına bakıs açılarının daha olumlu olduğu bulgusuna ulasılmıstır
191-204

REFERENCES

References: 

Alptekin, Ali Rıza.(1995). “Kalite Gelistirme Uygulama Problemleri”, Önce
Kalite Dergisi, Kalder Yay, Temmuz.
Aytaç, Serpil.(2001). Yönetim Yaklasımlarında Paradigma Değisimi, Bilgi
ve Toplum.
ASKUN, C. Đ., Đsgören, Đktisadi ve Đdari Đlimler Akademisi Yayınları,
Eskisehir, 1978.
Barrow, James W.(1993). “Does Total Quality Management Equal
Organizational Learning”, Quality Progress, July.
Burnak, Nimetullah.(1997). Toplam Kalite Yönetimi, Đstatistiksel Süreç
Kontrolü. Eskisehir: OGÜ .
CASPAR Pierre, Formation des Adultes ou Transformation des Structures
de I’Entreprise, 1970.
Dean, James ve Bowen, David E.(1994). “Management Theory and Total
Quality: Improving Research and Practice Through Theory
Development”, Academy of Management Review, C:19, S.3,393.
DESSLER Gary: Human Resources Management, Prentice Hall, 1997.
Diken, Ahmet.(1998). Sanayi ve Hizmet Đsletmelerinde Toplam Kalite
Yönetimi. Konya: Konya Ticaret Odası, Eğitim ve Kültür Yayınla.rı
Flood, Robert L.(1993).Beyond TQM. New York: John Wiley and Sons.
Harrison, Michael D.(1994). “Who Are The Real Customer”, Quality Digest,
June.
KASA H., “Çağdas Kalite Güvenliği Đçin Kosullar”, Kalite Güvenliği ve
Uluslararası Standartlar Sempozyumu-1990, Đrfan Yayımcılık
Đstanbul 1993.
Kavrakoğlu, Đbrahim.(1998).Toplam Kalite Yönetimi. Kalder.
KAYA Yahya Kemal, “Eğitim Yönetimi. Kuram ve Türkiye’deki
Uygulama”, TODAĐE, Ankara, 1979.
MESTRE M. Stainer, A. & Stainer, L. , Employee Orientation- The
Japanese Approach. Employee Relations, vol:19, no:5, 1997.
Özgener, Sevki.(1997).Öğrenen Organizasyon Anlayısının Gerçek Yönetim
Uygulamalarına Yansıtılması. Đstanbul.
SABUNCUOĞLU Zeyyat, Đnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi,
Bursa, 2000.
Sadioğlu, Sedat.(2000).Kalitenin Boyutları. Ankara.
Schonberger, Richard .J “Human Resource Management Lessons from a
Decade of Total Quality Management and Reengineering”, California
Management Review, C.36, S.4 (Yaz, 1994), 7.
Stuelpnagel, Thomas R.(1993). “Integrated Product Management”. Quality
Digest . June.
SĐMSEK Serif. M, (1995) “Yönetim ve Organizasyon” Konya.
TAI.(Tarihsiz). Toplam Kalite Yönetimi Kalite El Kitabı.
Tan, Serdar ve Peskircioğlu, Nurettin (1991). Kalitesizliğin Maliyeti.
Ankara: MPM Yayını No:316.
TSE.(1997) TS-EN – ISO 9000 Kalite Kitapçığı. Ankara.
Yıldız, Gültekin.(1994). Đsletmelerde Toplam Kalite Yönetimi. Sakarya:
Sakarya Üniversitesi, Yay.,No: 10 .
ARTAN Sinan, “Đnsan Kaynakları Yönetimi ve Ülkemizdeki Đsletmeler”,
Human Resources Đnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Subat ‘ 97,
Sayı.4.
ÇALISKAN Suzan, Đsgücü Devri ve Devamsızlık Konularına Is Tatmini
Motivasyonu Açısından Bir Yaklasım, Yayınlanmıs Yüksek Lisans Tezi,
Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đstanbul, 1985.
Toplam Kalite Yönetimi Eğitim Notları.(1999). 1.Ana Jet Üs Komutanlığı.
ROSSITER Jill (1998). Total Quality Management: Mastering Your Small
Business. CIB Publishing.
BANK, J. (1992). The Esence of Total Quality Management. Prentice Hall
International.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com