You are here

Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili

Women Representation in Managerial Positions of Sport Organisation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study has two purposes: 1) to examine gender ratio in management positions of the GSGM and Sport Federations and 2) to determine the attitudes toward women managers of the GSGM and Sport Federations’s workers. 111 women and 157 men who were working at the GSGM and Sport Federations were participated in the study. “Attitudes toward Women as Managers Scale” was conducted to determine participants’ attitudes toward women managers. The findings of the study demonstrate that women consists of 4.3% of middle and high level management positions in the GSGM and 4.2% of Sport Federations. Besides, MANOVA yielded overall gender main effect on the attitudes towards women’s work roles and women managers (Hotelling’sT2=0.317; F(2-265)=42.05;p<.01). On the other hand, male workers scored lower than female workers on the Gender Role Stereotypes (F(1-268)=59.60; p<.01) and the Attitudes towards Women’s Career Advancement (F(1-268)=57.35; p<.01) subscales of the WAMS. As a conclusion, there are very few women managers in the GSGM and Sport Federations and female workers held more positive attitudes towards women as managers than male workers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın iki temel amacı vardır: 1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ve Spor Federasyonlarının yönetim kademelerinin cinsiyete göre dağılımının incelenmesi ve 2) GSGM ve Spor Federasyonlarında görev yapan çalışanların kadın yöneticilere yönelik tutumunun belirlenmesi. GSGM merkez teşkilatında ve Ankara’da merkezleri bulunan Spor Federasyonlarında görev yapan 111 kadın ve 157 erkek toplam 268 kişi araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların, kadın yöneticilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Kadın Yöneticiye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları kadınların GSGM’de orta ve üst düzey yöneticilerin %4.3’ünü, Spor Federasyonlarında %4.2’sini oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca MANOVA sonuçları, cinsiyetin kadın yöneticilere yönelik tutum puanlarına etkisinin anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir (Hotelling’sT2=0.317;F(2-265)=42.05;p<.01). Kadınların “Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları” alt ölçek puanları (F(1-268)=59.60; p<.01) ve “Kadınların Kariyerlerinde İlerlemelerine Yönelik Tutum” alt ölçek puanları (F(1-268)=57.35; p<.01) arasında kadınların lehine bir fark vardır. Sonuç olarak GSGM ve Spor Federasyonlarının yönetici kademelerinde çok az sayıda kadın yer almakla birlikte, bu kurumlarda görev yapan kadın çalışanlar erkek çalışanlara kıyasla kadın yöneticilere yönelik daha olumlu tutuma sahiptirler.
1–12

REFERENCES

References: 

1. Acosta RV, Carpenter LJ. (2000). Women in
intercollegiate sport: a longitudinal study twentythree
year update 1977-2000. Women in Sport and
Physical Activity Journal, 9(2), 141-144.
2. Adeyemi-Bello T, Tomkiewicz JM. (1996). The
attitudes of Nigerians toward women managers.
Journal of Social Behaviour and Personality, 11, 133-140.
3. Adler NJ. (1993). An international perspective on the
barriers to the advancement of women managers.
Applied Psychology: An International Review, 42(4),
289–300.
4. Aitchison CC. (2005). Feminist and gender research
in sport and leisure management: understanding
the social-cultural nexus of gender-power relations.
Journal of Sport Management, 19(1), 422–441.
5. Akçamete C. (2004). Kadın ve Erkek Yöneticilerin
Kadınların Üst Düzey Yönetici Olmalarına Yönelik
Tutumlarının ve Cam Tavan Sorununun İncelenmesi:
Bankalarda Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
6. Anafarta N, Sarvan F, Yapıcı N. (2008). Konaklama
işletmenlerinde kadın yöneticilerin cam tavan algısı:
Antalya ilinde bir araştırma, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 15,
111-137.
7. Ansal H. (1996). Teknolojik Gelişmelerin Sanayide
Kadın İstihdamına Etkileri: Türk Tekstil ve Elektronik
Sanayilerinde Teknolojik Değişim ve Kadın İstihdamı.
Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlüğü.
Spor Kurumları ve Kadın Yöneticiler 11
8. Arslan B. (2007). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde
Çalışan Personelin Kadının Çalışmasına Yönelik
Tutumlarının ve Toplumsal Cinsiyet Rol Eğilimlerinin
Belirlenmesi. Bitirme Projesi. Başkent Üniversitesi.
9. Aycan Z. (2004). Key success factors for women
in management in Turkey. Applied Psychology: An
Internationak Review, 53(3), 453-477.
10. Atabek EG. (1994). The Career and Role Characteristics
of Turkish Top Managers. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
11. Buckmaster S. (2007). Standing Up and Standing
Proud: Senior Executive Women Who Advocate for
Gender Equity, Unpublished PhD Thesis, Fielding
Graduate University.
12. Burke RJ, Koyuncu M, Fiksenbaum L. (2006).
Organisational practices supporting women’s career
advancement and their satisfaction and well being in
Turkey. Women in Management Review, 21(8), 610-624.
13. Claringbould I, Knoppers A. (2008). Doing and
undoing gender in sport governance. Sex Roles, 58,
1–2.
14. Cole CL. (1993). Resisting the canon: feminist cultural
studies, sport, and technologies of the body. Journal
of Sport & Social Issues, 17, 77-97.
15. Collinson D, Hearn J. (1996). Breaking the silence: on
men, masculinities and management. D. L. Collinson
ve J. Hearn (der.) Men as Managers, Managers as
Men. Critical Perspectives on Men, Masculinities and
Management içinde. London: Sage.
16. Çelikten M. (2005). A perspective on women principals
in Turkey. International Journal of Leadership in
Education, 8(3), 207-221.
17. Dainty ARJ, Lingard H. (2006). Indirect
discrimination in construction organizations and the
impact on women’s careers. Journal of Management
in Engineering, 22(3), 08-118.
18. Dainty ARJ, Bagilhole BM, Neale RH. (2000).
Grounded theory: a grounded theory of women’s
career under-achievement in large UK construction
companies. Construction Management and Economics,
18(2), 239-250.
19. Davidson MJ, Cooper CL. (1992). Shattering the Glass
Ceiling: The Woman Manager. London: Paul Chapman
Publishing.
20. Dünya Ekonomik Forum [World Economic Forum],
(2008). Global Gender Gap Report 2007 Türkiye, www.
weforum.org .11 Şubat 2009.
21. Eker S. (1989). Organisational and Personnel
Correlates of Attitudes toward Women as Managers:
A Study in Turkey. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Boğaziçi Üniversitesi.
22. Glick P, Fiske TS. (1997). Hostile and benevolent
sexism: measuring ambivalent sexist attitudes toward
women. Psychology of Women Quarterly, 21, 119-135.
23. Growe R, Montgomery P. (2000). Women and
the leadership paradigm: bridging the gender gap.
National Forum Journals. (http//www.nationalforum.
com/12growe.htm).
24. Güney S, Gohar R, Kilic Akıncı S, Akıncı MM. (2006).
Attitudes toward women managers in Turkey and
Pakistani. Journal of International Women’s Studies,
8(1), 194-211.
25. Hall MA. (1996). Feminism and Sporting Bodies:
Essays on Theory and Practice. Champaign, IL: Human
Kinetics.
26. Hall MA, Cullen D, Slack T. (1990). The gender
structure of national sport organisation. Sport Canada
Occasional Pages, l2, 1-2.
27. Hearn J. (1999) Men managers and management: the
case of higher education. S. Whitehead. ve R. Moodley
(der.) Transforming Managers: Gendering Change in
the Public Sector içinde New York: Routledge.
28. Helgesen S. (1990) The Female Advantage: Women’s
Ways of Leadership. New York: Doubleday.
29. Hovden J. (2000). Gender and leadership selection
processes in Norwegian sporting organizations.
International Review for the Sociology of Sport, 35,
75-82.
30. Inglis S, Danylchuk KE, Pastore DL. (2000). Multiple
realities of women’s work experiences in coaching and
athletic management. Women in Sport and Physical
Activity Journal, 9(2), 1-26.
31. Kabasakal H. (1998). A profile of top women managers
in Turkey. Z.F. Arat (der.). Deconstructing Images of
“the Turkish Woman” içinde (s. 225–239). New York: St.
Martin’s Press.
32. Kabasakal HE, Boyacıgiller N, Erden D. (1994).
Organizational characteristics as correlates of women
in middle and top management. Bogaziçi Journal:
Review of Social, Economic, and Administrative Studies,
8(1/2), 45-62.
33. Karakılıç M, Alay S, Koçak S. (2008). Kadın ve
yönetici: aday yöneticiler, yönetimsel becerilerde
cinsiyete özgü kalıplara sahip midir? Spor Bilimleri
Dergisi, 19(4), 220-237.
34. Karaman D. (2006). Türk Basınında Kadın
Gazetecilerin Yönetim Kademelerinde Temsili. Yüksek
Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
35. Kerfoot D, Knights D. (1998). Managing masculinity
in contemporary oraganizational life: “a managerial
project”. Organization, 5, 7–26.
36. King LA, Mattimore LK, King DW, Adams GA. (1995).
Family support inventory for workers: a new measure
of perceived social support from family members.
Journal of Organizational Behavior, 16, 235–258.
37. Kırkpınar L. (1998). Türkiye’de toplumsal değişme
sürecindeki kadın. İçinde Hacimirzaoğlu, A.B. (eds)
75. Yılda Kadınlar ve Erkekler, (s.13-28). Istanbul: Tarih
Vakfı Yayınları.
38. Klenke K. (1996). Women and Leadership: A Contextual
Perspective. New York: Springer.
39. Koca C, Aşçı FH. (2005). Gender role orientation in
Turkish female athletes and non-athletes, Women in
Sport and Physical Activity Journal, 14(1), 86-94.
12 Koca
40. Koca C, Bulgu N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet:
genel bir bakış. Toplum ve Bilim, 103, 163-184.
41. Koca C, Arslan B, Aşçı FH. (2011). Attitudes towards
women’s work roles and women managers in a sport
organisation: a case of Turkey, Gender, Work and
Organisation, 18-592-612.
42. Kuzgun Y, Sevim AS. (2004). Kadınların çalışmasına
karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1),
14–27.
43. Maier M. (1999). On the gendered substructure of
organization: dimensions and dilemmas of corporate
masculinity. G.N. Powell. (der.). Handbook of Gender
and Work içinde. Thousand Oaks, CA: Sage.
44. Marshall J. (1993). Organisational cultures and
women managers: exploring the dynamics of resilience.
Applied Psychology: An International Review, 42(4),
313–322.
45. Messner MA. (1994). Sports and male domination:
the female athlete as contested ideological terrain. S.
Birrell ve C. L. Cole (der.). Women, Sport and Culture
içinde (s. 65-80). U.S.A: Champaign, IL, Human
Kinetics. U.S.A.
46. Messner M, Sabo D. (1990). Sport, Men, and the
Gender Order. U.S.A: Champaign, IL, Human Kinetics.
47. Meyerson DE, Kolb DM. (2000). Moving out of the
“armchair”: developing a framework to bridge the gap
between feminist theory and practice. Organization, 7,
553-571.
48. Mihail DM. (2006) Women in management: gender
stereotypes and students’ attitudes in Greece. Women
in Management Review, 21(8), 681-689.
49. Minibaş T. (1998). Türkiye’nin kalkınma sürecinde
kadın işgücü. N.Arat (der.). Aydınlanmanın Kadınları
içinde (s. 331). İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü.
50. Owen CL, Todor WD. (1993). Attitudes toward women
as managers: still the same. Business Horizons, 36, 12-
17.
51. Özkan T, Lajunen T. (2005). Masculinity, femininty,
and Bem sex role inventory in Turkey. Sex Roles, 52,
103-110.
52. Özkaplan N, Serdaroğlu U. (2004). Yönetici kadınlar:
Türk savunma sanayi örneğinde bir analiz. Ekonomik
Yaklaşım, Yaz-Güz,15(52/53), 77–93.
53. Özsoy Z. (1993). Gender Differences in Career
Development: A Case Study in Banking Sector. Yüksek
Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
54. Peters LH, Terborg JR, Taylor J. (1974) Women
as managers scale (WAMS): A measure of attitude
toward women in management positions. Catalogue of
Selected Documents in Psychology, 4, 27.
55. Ragins BR, Sundstrom E. (1989). Gender and power
in organizations. Psychological Bulletin, 105, 51–88.
56. Riger S, Galligan P. (1980). Women in management:
an exploration of competing paradigms. American
Psychologist, 35(10), 902–910.
57. Sakallı-Ugurlu N, Beydoğan B. (2002). Turkish college
students’ attitudes toward women managers: the
effects of patriarchy, sexism and gender differences.
Journal of Psychology, 136(6), 647-656.
58. Sevim SA. (2006). Religious tendency and gender
roles: predictors of the attitudes toward women’s work
roles? Social Behavior and Personality, 34(1), 77-86.
59. Shaw S. (2006). Scratching the back of “Mr X”:
analyzing gendered social processes in sport
organizations. Journal of Sport Management, 20, 510-
534.
60. Shaw S, Hoeber L. (2003). “A strong man is direct
and a direct woman is a bitch”: analyzing discourses
of masculinity and femininity and their impact on
employment roles in sport organizations. Journal of
Sport Management, 17, 347-376.
61. Simpson R. (1998). Presenteeism, power and
organizational change: long hours as a career barrier
and the impact on the working lives of women
managers. British Journal of Management, 9, S37–S50.
62. Sofuoğlu S. (2006). Türkiye’deki Spor Federasyonları
Yönetim Kurullarında Görevli Kadın Üyeler Üzerine
Bir Çalışma (2005-2006 Sezonu), Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
63. Swim JK, Aikin KJ, Hall WS, Hunter BA. (1995).
Sexism and racism: old fashioned and modern
prejudices. Journal of Personality and Social
Psychology, 68, 199-214.
64. Tharenou P, Conroy D. (1994). Men and women
managers’ advancement: personal or situational
determinate?. Applied Psychology: An International
Review, 43(1), 5-31.
65. TÜİK-Türkiye İstatistik Enstitüsü. (2007) Turkey’s
Statistical Year Book 2007, Ankara: TUİK.
66. TÜSİAD/KAGİDER Rapor. (2008). Türkiye’de
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu: Sorunlar,
Öncelikler ve Çözüm Önerileri. Yayın No.
TÜSİAD-T/2008-07/468/KAGİDER-001.
67. Willis P. (1992). Women in sport in ideology. J.
Hargreaves (der.). Sport, Culture and Ideology içinde.
London: Routledge &, Kegan Paul.
68. Woodward D, Özbilgin MF. (1999). Sex equality in the
financial services sector in Turkey and the UK. Women
in Management Review, 14(8), 325-332.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com