You are here

Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Çalışmalara Katılım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research on Determination of Level of Participation of TQM Applications

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today’s intensive competitive conditions, one of the most important subject for gaining advantage in competition for establishments is improving quality constantly. Improving quality constantly is based upon performing Total Quality Management (TQM) effectively. Applying TQM successfully is closed related with participation level to these applications in this context. It is impossible that to acquire successful results without the participation of all employers to TQM applications. In this study it is aimed that to determine the participation level of academic and administrative staff in Düzce University. In the research to collect data face to face survey technique was conducted and the collected data of the research were analyzed by SPSS 15:00 program. Because of irregular dispersion of data, analyses have been made with Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U non-parametric techniques. In the conclusion of evaluation of data, the levels of participation of staff to TQM were determined. In the results of the analyses it is understood that there are differences between the participation levels to TQM applications according to demographic traits of employers.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün yoğun rekabet koşullarında, kurumların, rekabette üstünlük sağlayabilecekleri en önemli konulardan biri, kalitenin sürekli geliştirilmesidir. Kalitenin sürekli geliştirilmesi, Toplam Kalite Yönetimi’nin (TKY) etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. TKY’in başarıyla uygulanabilmesi, kurum çalışanlarının bu alandaki çalışmalara katılım düzeyi ile yakından ilişkilidir. TKY ile ilgili çalışmalarda, tüm çalışanların katılımı olmaksızın başarılı sonuçların elde edilmesi olanaksızdır. Bu çalışmada, Düzce Üniversitesi’ndeki akademik ve idari personelin TKY ile ilgili uygulamalara katılım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 15.00 programı ile analiz edilmiştir. Veriler normal dağılmadığı için, analiz, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U non-parametrik teknikleri ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda personelin TKY’ne ilişkin yargılara katılım düzeyleri ortaya konulmuştur. Analizler sonucunda, çalışanların, demografik özelliklerine göre, TKY uygulamalarına katılım düzeylerinin farklı olduğu anlaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Alemna, A. A. (2001). “The Need For Marketing and Total Quality Management Strategies in Lıbrarıes in Ghana”, Inspel, 35 (4), 265–269.
Bardakçı, A. ve Ertuğrul, İ. (2008). “Toplam Kalite Yönetiminde Hedef Müşteri Tatmini: Ama Müşteri Kim?” Review of Social, Economic & Business Studies, 2, ss. 207–218.
Balcı, A. (1990). Zaman Yönetimi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (1), ss. 95–102.
Baş, T. (2001). Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Beer, M. (2003). “Why Total Quality Management Programs Do Not Persist: The Role of Management Quality and Implications for Leading TQM Transformation”, Decision Sciencies, 34, (4), pp. 623–642.
Bekâroğlu, Ş.B. (2005). “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının ve ISO 9000 Kalite Güvencesine Sahip Olmanın Hastane Performansına Etkileri: İstanbul’daki Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 9, ss. 18–32.
Clifford V. S. (1999). “Total Quality Management”, Global Journal of Engineering Education, 3 (1), 61–64.
Cengiz, E. , Acuner T. ve Baki B. (2004). “Yurtkur Trabzon Yurdu Müdürlüğünde TKY’ne Geçişte Ortaya Çıkabilecek Sorunların Tespiti Amacıyla Yapılan Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), ss. 77–93.
Çoban, S. (2004). “Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde İçsel Pazarlama Anlayışı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, ss. 85–98.
Develioğlu, K., Haşit, G. ve Bağcı, Ü. G. (2006). “Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimine Bakışları: Bursa (DORSAB)’da Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss. 191–204.
Daniel, W. W. (1990). Applied Nonparametric Statistics, Boston: PWS-KENT Puplishing Company.
Erkılıç, T. A. (2007). “Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Yönetim Yaklaşımları Bağlamında Tartışılması”, GAU Journal of Social & Application Sciencies, 2 (4), ss. 50–62.
277
Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Çalışmalara Katılım Düzeyinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Esin A., Bakır- M.A., Aydın C. ve Gürbüzsel E. (2006). Temel Örnekleme Yöntemleri, (Çev: Taro Yemane), İstanbul: Nobel Matbaacılık Ltd. Şti.
Janpen, P., Palaprom, K. ve Horadal, P. (2005). “An Application of Total Quality Management for Thai Communities Knowledge Management Systems”, Proceedings of the Fourth International Conference on E-Business, November 19–20, Bangkok-Thailand 16–22.
Kalaycı, N. (2008). “Yükseköğretimde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Sürecinde Gözardı Edilen Unsurlardan “TKY Merkezi” ve “Eğitim Programları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), ss. 163–188.
Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (Edit. Şeref Kalaycı) Ankara: Asil Yayın.
Kartal, M. (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karagöz Y., Çatı K. ve Koçoğlu C. M. (2009). “Ceptelefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (23), ss. 7-24.
Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın.
Martins, R.A ve Toledo, J.C. (2000). “Total Quality Management Programs: A Framework Proposal”, Work Study, 49 (4), ss. 145–151.
Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Novićević, B. ve Antić, L. (1999). “Total Qualıty Management And Actıvıty-Based Costing,” Economics and Organization, 1 (79), ss. 1–8.
Osborn, B. (2001). “Applying Total Quality Management in the Media Organization”, Media Management,http://bradleyosborn.com/applying_total_quality_management_to_the_media_..., Erişim tarihi: 10/06/2009.
Özdamar, K. (2002). Paket Proğramlar ile İstatistiksel Veri Analizi (1. Baskı), Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özdamar, K. (2003). SPSS İle Biyoistatistik, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Revilla, P. (2008). “Using Total Quality Management to Improve Spanish Industrial Statistics, National Statistical Institute of Spain www.oecd.org/dataoecd Erişim tarihi: 10/06/2009.
Ruxton G. D., Beauchamp G. (10 “June 2008). “Some Suggestions About Appropriate Use of The Kruskal-Wallis Test”, Institute of Biomedical And Life Sciences, University of
278 /
Said KINGIR
Yalçın KARAGÖZ
Mehmet Selami YILDIZ
Süleyman AĞRAŞ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2009 13 (2): 255-278
Glasgow Faculty of Veterinary Medicine, University of Montreal, MS. Number: D-08-00178 Animal Behaviour.
Sekeran, U. (2000). Resarch Methods for Business, (3. Baskı), New York: John Wiley & Sons. Inc.
Wınn, R.C. ve Green R.S. (1998). “Applying Total Quality Management to the Educational Process”, International. Journal of Engineering, 14 (1), ss. 24–29.
Yıldız, G. ve Ardıç, K. (1999). “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, Bilgi, 1, ss. 73–82.
Yılmaz, E. (2004). “Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Kullanıcı Memnuniyeti”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (1), ss. 203–218

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com