Buradasınız

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

INTERACTION BETWEEN SOURCES OF STRESS AND CAREER MANAGEMENT: AN APPLICATION FOR STOCK MARKET EMPLOYEES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Although, recent years, stress and job stress have been emphasized as an issue whose importance is increasing, studies implies that people who work in the various sectors in business life feel the stress more than the people work in other sectors. Controlling job stress which has influence on individual in terms of socially and psychologically would be possible by providing the employees different kind of organizational support programs. Main purpose of this study is to explore the interaction between sources of stress and career management and attempt to explore the effects of stress factors on individual’s career life by determining the stress level of people work in the stock market. Evaluation of the attitutes of stock market employees related to organizational sources of stress, is the issue which requires the effective application of career management tools from the point of human resources. Therefore, this stock market survey have importance pointing out the fact that how business life related stress sources shape the individual’s career life.
Abstract (Original Language): 
Stres ve iş stresi son yıllarda üzerinde durulan ve önemi giderek artan bir konu olmakla beraber, araştırmalar iş yaşamında çeşitli sektörlerde çalışan bireylerin stresi diğer işgörenlere karşı daha fazla hissettiklerini ortaya koymuştur. Bireyi psikolojik ve sosyal anlamda etkisi altına alan iş stresini kontrol altına almak yine bireyin örgütsel anlamda çeşitli destekler alması ile mümkündür. Çalışmanın amacı, stres kaynakları ile kariyer yönetimi konusunun etkileşimini ortaya koymak ve borsa aracı kurum çalışanlarının stres düzeylerinin ölçümü ile stres kaynaklarının bireyin kariyer yaşamına olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Borsa aracı kurumlarında çalışan işgörenlerin örgütsel stres kaynakları ile ilgili tutumlarının değerlendirilmesi, insan kaynakları uygulaması bünyesinde kariyer yönetim araçlarının etkin bir şekilde uygulamasını gerektiren bir konudur. Bu nedenle finans sektöründe yapılan araştırma, özellikle iş yaşamına ilişkin stres kaynaklarının bireyin kariyer yaşamını nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir.
1-21

REFERENCES

References: 

AYDIN, Ş. (2004) “Örgütsel Stres Yönetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.VI, S.3,
İzmir,
BARUTÇİGİL, İ. (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
BIYIK, M. & BOZTAŞ, K. (2003), “Stres Kaynakları”, Polis Dergisi, S.35, s.98-103.
DURNA, U. (2006), “Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.XX, S.1, Erzurum.
GÖKDENİZ, İ. (2005), “Üretim Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları ve Mobilyacılık Sektöründe Bir
Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S.13, Konya.
GÜÇLÜ, N. (2001), “Stres Yönetimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.XXI, S.1, s.91-109.
GÜL, H. (2007), “İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması”, Karamanoğlu
Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık.
GÜMÜŞTEKİN, G. E. & ÖZTEMİZ, A. B. (2005), “Örgütlerde Stresin Verimlilik Ve Performansla Etkileşimi”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , C.XIV, S.1, Adana.
ÖZKALP, E. (1989), “Örgütlerde Stres”, Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, S.19, Eskişehir.
ÖZMUTAF, N. M. (2006), “Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Stres: Ampirik Bir Yaklaşım”, Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Dergisi, C.XXIII, S.1-2, s.75-81.
RAJAH, C. (2004), “Mental Health and Stres Management”, Human Resources Policy Statement, Middlesex University,
HPRS, 26.
ROWSHAN, A. (2000), Stres Yönetimi, 2. Baskı, Sistem Yayıncılık, (Çev: Şahin Cüceloğlu).
TINAZ, P. (2005), Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar.
TUTAR, H. (2000), Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Yaşam Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com