Buradasınız

Banka Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Bireysel ve Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

A Research on RelationshipBetween Sources of Individual and Organizational Stress for Bank Personnell

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Individuals and organizations face various changes during the time. If those individuals and organizations cannot adapt the changes, they are inevitably exposed to stress. In this study it is aimed to investigate the relationship between the sources of individual and organizational stress (occur from organizational structure and policies, structure of the job and the relations between the individuals). Besides, it is examined whether those stress sources differs according to socio-demographic variables. According to the results it is found that there is a significant relationship between individual stress factors and organizational stress factors. For demographic variables the results are as follows: there is a significant relation between the seniority and the job structure and stress factors arise from interpersonal relations, also significant relations found between status and stress factors arise from interpersonal relations. In general, there is a significant positive corelation among all stress factors.
Abstract (Original Language): 
Bireyler ve örgütler zaman içerisinde çeşitli değişimlere maruz kalmaktadır. Bu değişimlere adapte olamayan bireylerin ve örgütlerin strese maruz kalmaları kaçınılmazdır. Bu araştırmada, bankacılık sektörü çalışanlarının maruz kaldıkları örgütsel (örgütsel yapı ve politikalardan, işin yapısından ve kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan) ve bireysel stres kaynakları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, stres kaynaklarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bireysel stres faktörleri ile örgütsel stres faktörleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından incelendiğinde ise; kurumdaki çalışma süresi ile işin yapısı ve kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan stres faktörleri; statü ile kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan stres faktörleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca tüm stres faktörleri arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar gözlenmiştir.
71
92

REFERENCES

References: 

Akgündüz, S. (2006). Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi ve Banka Çalışanları İçin Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). 5. Baskı, Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Aşık, N. (2005). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresin
Bireysel Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma, Mevzuat Dergisi, 8(91).
Aydın, Ş. (2004). Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri
Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
6(4), 1-21.
Aytül, A.Ö. (2012). Çatışma ve Stres Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No:2547,
Eskişehir, 51 - 55
Bal, V., Campbell, M. ve McDowell-Larsen, S. (2007). Managing Leadership Stress
(1st ed.). Greensboro, NC: Center of Creative Leadership.
Başaran, B. (2004). Örgüt İçi İletişim ve Yönetime Katılma İlişkisinin Genel Memnuniyet
Üzerine Etkisi: Sektörel Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bayık, A., Özsoy, S. A., Ardahan, M., Özkahraman, Ş. ve İz, F. B. (2006). Kadınların
Stres Verici Yaşam Olaylarıyla Karşılaşma Durumları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 1-12.
Beehr. T. A. (1991). Stress in the Workplace: An Overview. In J. W. Jones, B. D.
Steffy & D. W. Bray (Eds.), Applying Psychology in Business: The Handbook for
Managers and Human Resource Professionals (pp. 709-714). Lexington, MA:
Lexington.
Bhuian, S. N., Menguc, B. ve Borsboom, R. (2005). Stressors and Job Outcomes in
Sales: a Triphasic Model Versus a Linear-Quadratic-Interactive Model, Journal of
Business Research, 58(2), 141-150.
Burke, C. S., Priest, H. A., Salas, E., Sims, D. ve Mayer, K. (2008). Stress and Teams:
How Stress Affects Decision Making at the Team Level. In P. A. Hancock & J. L.
Szalma (Eds.), Performance Under Stress (pp. 181-208). Abingdon, Oxon, GBR:
Ashgate Publishing Group.
Can, S. (2010). Organizational Stressors for the Students Teachers in State Universities,
Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4853-4857.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
90
Chokkanathan, S. (2009). Resources, Stressors and Psychological Distress Among
Older Adults in Chennai, India, Social Science & Medicine, 68(2), 243-250.
Cooper, C. L. ve Marshall, J. (1976). Occupational Sources of Stress: A Review of
the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health, Journal of
Occupational Psychology, 49(1), 11-28.
Efeoğlu, İ. E. ve Özgen, H. (2007), İ-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 237-254.
Erdemir, E. ve Koç, U. (30 Ekim-1 Kasım 2008), İşyeri İzleme Faaliyetlerinin İş Tatmini,
Stres ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi, 7. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim
Kongresi, Yalova Üniversitesi: Yalova.
Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta
Yayınları.
Fox, S. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors
and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy
and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 291-309.
Gangster, D. C. (2008). Measurement Challenges for Studying Work-related Stressors
and Strains. Human Resource Management Review, 18(4), 259-270.
Garrosa, E., Rainho, C., Moreno-Jiménez, B. ve Monteiro, M. J. (2010). The Relations
Between Job Stressors, Hardy Personality, Coping Resources and Burnout in a
Sample of Nurses: A Correlational Study at Two Time Points. International Journal
of Nursing Studies, 47(2), 205-215.
Gök, S. (2009). Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel Stres, Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-27.
Gümüştekin, G. E. ve Öztemiz, A. B. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel
Üzerinde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 23, 61-85.
Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
Hancock, P. A. ve Szalma, J. L. (2008). Stress and Performance. In P. A. Hancock
and J. L. Szalma (Eds.), Performance Under Stress (pp. 1-18). Abingdon, Oxon,
GBR: Ashgate Publishing Group.
Iverson, R. D., Olekalns, M. ve Erwin, P. J. (1998). Affectivity, Organizational Stressors,
and Absenteeism: A Casual Model of Burnout and Its Consequences. Journal
of Vocational Behavior, 52(1), 1-23.
EKİM 2013
91
Kaya, A. ve Kaya, Y. (2007). Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticilerinin Stres Kaynaklarını
Tespit Etmeye Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 23(2), 41-62.
Kreitner, R., and Kinicki, A. (1989). Organizational Behavior (1st ed.). Homewood,
IL: Richard D. Irwin Inc.
Kurt, İ. (2010). Rol Stres Kaynakları ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Amirin Algılanan
Sosyal Desteğinin Etkisi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 79-
87.
Landrum, B., Knight, D. K. ve Flynn, P. M. (2012). The Impact of Organizational
Stress and Burnout on Client Engagement. Journal of Substance Abuse Treatment,
42(2), 222-230.
Lankau, M. J., Carlson, D. S. ve Nielson, T. R. (2006). The Mediating Influence of
Role Stressors in the Relationship between Mentoring and Job Attitudes. Journal
of Vocational Behavior, 68(2), 308-322.
Leung, M., Chan, İ. Y. S. ve Yu, J. (2012). Preventing Construction Worker Injury
Incidents through the Management of Personal Stress and Organizational Stressors.
Accident Analysis & Prevention, 48, 156-166.
Mӓkikangas, A. ve Kinnunen, U. (2002). Psychological Work Stressors and Wellbeing:
Self-esteem and Optimism as Moderators in a One-Year Longitudinal Sample.
Journal of Personality and Individual Differences, 35(3), 537-557.
Michael, G., Stalikas, A., Kallia, H., Karagianni, C. ve Christine, K. (2009). Gender
Differences in Experiencing Occupational Stress: The Role of Age, Education and
Marital Status. Stress and Health, 25(5), 397-404.
Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2010). Örgütsel Davranış, 4. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları.
Özkan, A. ve Özdevecioğlu, M. (2012). The Effect of Occupational Stress on Burnout
and Life Satisfaction: A Study in Accountants, Quality & Quantity, 1-14.
Özkaya, M. O., Yakın, V. ve Ekinci, T. (2008). Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu
Üzerindeki Etkisi: Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir
Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, 15(1), 163-180.
Parker, H. (2007). Stress Management (1st ed.). Delhi, IND: Global Media.
Pehlivan, İ. (1992). Örgütsel Stres Kaynakları ve Verimlilik, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 792-802.
Pehlivan, İ. (1993). Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
92
Petterson, I.-L. & Arnetz, B. B. (1998). Psychosocial Stressors and Well-Being in
Health Care Workers. The Impact of an Intervention Program. Social Science &
Medicine, 47(11), 1763-1772.
Rees, T., Mitchell, I., Evans, L. ve Hardy, L. (2010). Stressors, Social Support and
Psychological Responses to Sport Injury in High- and Low-Performance Standard
Participants. Psychology of Sport and Exercise, 11(6), 505-512.
Robbins. S. P. ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış, (Çev. Ed. İnci Erdem). Ankara:
Nobel Yayınları.
Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2008). 4. Baskı, Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel
Yayınları.
Selye, H. (1977). Stress without Distress (1st ed.), Newyork: Lippincott Williams &
Wilkins Comp.
Soysal, A. (2009a). Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları:
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 333-359.
Soysal, A. (2009b). İş Yaşamında Stres, Çimento İşveren Dergisi, 23(3), 17-39.
Sökmen, A. (2005). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde
Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 27(2), 429-448.
Şahin, H. (2005). Örgütsel Stres, Maden Mühendisleri Odası (TMMOB) Madencilik
Bülteni, 1, 54-56.
TBB (2012). Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2012 Yılı Haziran Ayı İstatistiki Raporları,
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx (Erişim
Tarihi, 05 Ekim 2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com