Buradasınız

YEREL TELEVİZYON ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: KAYSERİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

ORGANIZATIONAL STRESS FACTORS OF LOCAL TELEVISION WORKERS: A SURVEY IN KAYSERI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, economic, social and organizational changes associated with globalization, alienation, civilization and competition greatly cause to stress for workers in especially industrialized countries. Stress is a fact of everyday life and anything that dramatically disrupts our lives is a cause for stress. Some stress is good and helps us stay alert to accomplish important tasks. But constant, unrelieved stress can lead to serious physical and mental difficulties. While some employers have accepted that stress is a major problem in their workplace, few have any idea how to tackle it effectively. Actually, we cannot eliminate stress, but we can learn to manage it and prevent it from damaging our relationships, work performance, and our life in general. This study accepts the stress as a 20thcentury disease and has been focused on the stress factors of local television workers in Kayseri. Based on this goal, in the first part of the study, the concept of stress, the effects of stress, and the most popular stress management and relaxation techniques will be discussed. In the second part of the study, findings of field research on local television workers will be examined.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde ülkenin ve dünyanın ekonomik ve politik gidişatı, yaşanan belirsizlikler, yabancılaşma, kentleşme, yeni yaşam tarzları, değişen alışkanlıklar/sorgulanan ön kabuller, çalışma hayatının beraberinde getirdiği çatışma, rekabetçi piyasa gibi sayısı artırılabilecek çok sayıda neden, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir tehlike olarak ele alınmasına yol açmıştır. Bu nedenle, genelde şirketler, özel de ise bireyler stresle başa çıkmanın yollarını sorgulamaya başlamışlardır. Ancak üzerinde durulması gereken önemli nokta, stres ve doğurduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasının, stres faktörlerinin doğru tespitini gerektirdiğidir. Birçok sektörde olduğu gibi hızlı ve sürekli haber akışının sağlanmasının gerektiği medya kuruluşlarında da örgütsel çıktıları etkileyen önemli etkenlerden biri stres ve stres faktörleridir. Medya çalışanların stres faktörlerinin tespiti, örgütün verimliliği ve devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ‘20. yüzyılın hastalığı’ olarak kabul edilen ve çalışma hayatında görüldüğünde, insanlarda sıkıntı ve gerilime neden olarak, örgütün işleyişini olumsuz yönde etkileyen stres kavramı ve stresin nedenleri incelenmiş; Kayseri’de yayın yapan yerel televizyonlar üzerinde bir araştırma ile televizyon çalışanlarının örgütsel stres faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, stres ve örgütsel stres kavramı, örgütsel stresin nedenleri ve örgütsel çıktıları üzerine kavramsal bir çerçeveye yer verilmiş, ikinci bölümünde ise alan araştırmasına yönelik bulgular sunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 
77-104

REFERENCES

References: 

Adamson, E. (2006). Stres Yönetimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Aksoy, A. & Kutluca, F. (2004). Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri ve
Stres Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Sosyal Siyaset Konferansları
Dergisi, 49: 457-486.
Albrecht, K. (1988). Gerilim ve Yönetici, (çev): K. Tosun, İstanbul: İ. Ü. İşletme Fakültesi
Yayınları.
Altuntaş, E. (2003). Stres Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Atılgan, T. & Dengizler, İ. (2007). Hazır Giyim Sektöründe Örgütsel Stres Üzerine Bir Araştırma.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9): 62-93.
Aksoy, A. & Kutluca, F. (2005). Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri ve Stres
Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,
49: 458-486.
Aydın, Ş. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 6(3): 49-74.
Aysan, F. (1988). Lise Öğrencilerinin Stres Yaratıcılarında Kullandıkları Basa çıkma Stratejilerinin
Bazı Değişkenler ile Olan İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: Yayınlanmamış
Doktora Tezi.
Aytaç, S. (2006). Stresin Etkileri, Erişim Tarihi: 08 Mart 2012 http://www.ugurzel.com/
makale_mail.htm
Baltaş, Z. (1982). 10-12 Yas Çocuklarında Stres Değerlendirmesi, Psikoloji Dergisi, 4(16).
Baltaş, A. & Baltaş, A. (2002). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Beehr, T. (1995). Psychological Stress in the Workplace. London: Routledge Publications.
Bernin, P., Töres, T., Cary, L.C., Kate, S., Paul, E.S., Phani, R., & Vesselina, R. (2003). Coping
Strategies Among Swedish Female and Male Managers in an International Context.
International Journal of Stress Management 10(4): 376-391.
Botha, C. & Jaco, P. (2006). South African Correctional Official Occupational Stres: The
Role Of Psychological Strengths, Journal of Criminal Justice, 34 (1):73-84.
Braham, B. (2004). Stres Yönetimi: Ateş Altında Sakin Kalabilmek, İstanbul: Hayat Yayınları.
Cam, E. (2004). Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar, Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 1: 1-10.
Chan, K., Gina, L., Yiu Chung, K.., & Kam Weng, B. (2000). Work Stress Among Six Professional
Groups: The Singapore Experience, Social Science & Medicine, 50 (10): 1415-1432.
Cooper, C.L. & Davidson, M. (1987). Sources of Stress at Work and Their Relation to
Stressors in Non-working Environment. Raije Kalimo vd. (Ed), Phychosocial Factors at
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2012/II, 43, 77-104
93
Work, Genevo: World Health Organization.
Erdoğan, İ. (1990). İşletme Yönetiminde Kişiliğe Bağlı Çatışma, Stres ve Çözüm Yolları.
Ankara: MESS Yayınları.
Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Ertekin, Y. (1993). Stres ve Yönetim. Ankara: Todaie Yayınları.
Gelsema, T.I., Margot van der, D., Stan, M.S. & Chris, V. (2005). Job Stress in the Nursing
Profession: The Influence of Organizational and Environmental Conditions and Job
Characteristics, International Journal of Stress Management, 12(3): 222-240.
Gök, S. (2009). Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel Stres. Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F Dergisi, 27: 429-448.
Gökdeniz, İ. (2005). Üretim Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları ve
Mobilyacılık Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 13: 173-189.
Guzman, R., & Melendez, A.M. (1983). Burnout A Study of In Academe, Inter: American
University, San Juan.
Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1):91-
109.
Güler, Z., Başpınar Ö. N., & Gürbüz, H. (2001). İş Yaşamında Stres ve Kamu Kurumlarındaki
Sekreterler Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek
Yüksekokulu Yayınları.
Gülnar, V. (1999). Stres Yönetimi Tekniklerinin Yönetici Düzeylerine Göre Uygulanması ve
Konu ile İlgili Bir Uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale: Yüksek
Lisans Tezi.
Güllüoğlu, Ö. (2011). Örgütsel İletişim-İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık. Konya:
Eğitim Yayınevi.
Hagihara, A., Kimio T., Alan, S. M. & Kanehisa, M. (1997). Type A and Type B Behaviors,
Work Stressors, and Social Support at Work, Preventive Medicine, 26 (4): 486-494.
Hart, Peter M., Wearing, A.J. & Headey, B. (1995). Police Stress and Well-being: Integrating
Personality, Coping and Doily Work Experiences, Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 68(2):81-175.
Ivancevich, J.M. & Matteson M.T. (1990). Organizational Behavior and Management.
McGraw-Hill Higher Education.
İlgar, Ö. (2001). Örgütsel Stresin Çalışan Kadınlar Üzerindeki Etkileri ve Stresle Başa Çıkma
Yolları. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim
ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karadal, H. (2001). İş Stresi Düzeyi İle İş Tatmini İlişkisinin Analizi Üzerine Bolu Emniyet
Ö. Güllüoğlu / Yerel Televizyon Çalışmalarının Örgütsel Stres Faktörleri: Kayseri İlinde Bir Araştırma
94
Müdürlüğü’nde Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 2 (3):82-97.
Korkmazyürek, H. & Şeşen, H. (2008). İş Yaşamında Stres ve Stresle Baş Etme. Konya:
Eğitim Kitabevi Yayınları.
Landa, J.M., Lopez-Zahra, E.M., Berrios Martos, P. & Aguilar-Luzón, M.C. (2008). The Relationship
Between Emotional Intelligence, Occupational Stress And Health In Nurses:
A Questionnaire Survey, International Journal of Nursing Studies, 45(6): 888-901.
Leka, S. & Griffiths, A. (2012). Work Organization & Stress, Erişim Tarihi: 03 Ocak 3012,
http://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehstress.pdf.
Lim, V.K.G. & Thompson, S.H.T. (1999). Occupational Stress and IT Personnel in Singapore:
Factorial Dimensions And Differential Effects. International Journal of Information
Management, 19 (4): 277-291.
Losyk, B. (2006). Sakin Ol Sinirlerine Hakim Ol. İstanbul: Mess Yayınları.
Lu, C.O. & Cary, L.C. (2005). Managers’ Occupational Stres in China: The Role Of Self-Efficacy,
Personality and Individual Differences, 38 (3): 569-578.
Malach,P. & Giora, K. (2006). Stress and Burnout in Israel Border Police. International
Journal of Stress Management, 13(4):519-540.
Norfolk, D. (1989). İş Hayatında Stres. İstanbul: Form Yayınları.
Okutan, M. & Tengilimoğlu, D. (2002). İş Ortamında Stres ve Stresle Basa Çıkma Yönetemleri:
Bir Alan Uygulaması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1-33.
Önsüz, M.F., Hıdıroğlu, S., Gürbüz, Y., Topuzoğlu, A., & Karavuş, M. (2008). Bir Üniversite
Hastanesinde Çalışan Asistan Doktorların Örgütsel Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi,
Yeni Symposium Journal, 46(1): 23-35.
Paksoy, M. (1986). İşletmelerde Stres, A ve B Tipi Davranış (Kişilik). İşletme Fakültesi
Dergisi, 15(2): 101-108.
Palancı, M. (2000), Algılanan Kontrol Düzeyine Bağlı Olarak Farklılaşan Stresle Basa Çıkma
Davranışları, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Pehlivan, İ. (1992). Örgütsel Stres Kaynakları ve Verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24: 791-802.
Schultz, P., Duane, S., & Sydney, E. (1994). Psychology and Work Today, New York: Mc
Millian Pub.
Soysal, A. (2009). Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: Kahramanmaraş
ve Gaziantep’te Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2): 333-359.
Sökmen, A. (2005). Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde
Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2012/II, 43, 77-104
95
Araştırmalar Dergisi, (1):1-27.
Sutherland, Q.J. & Cooper, C.L. (1990). Exercise and Stress Manegement: Fitnes Employees
Healthy Organisation, International Journal of Sport Psychology. 21(3): 202-217.
Şahin, N.H. (1994). Stresle Başa Çıkmada Kendimizle Olumlu Diyalog. Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
Towner, L. (1998). Managing Employee Stress, Support Your Staff by Preventing or Reducing
Stress in the Workplace With This Step-by-Step Guide, London: Kogan Page.
Tutar, H. (2000). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İstanbul: Hayat Yayınları.
Tükel, J. (2002). Büro Çalışanlarında Stres ve Stresin Etkilerini Azaltacak Bir Eğitim Modeli
Önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tyson, D. (2002). Pongruengphant ve Aggarwal, Coping with Organizational Stress among
Hospital Nurses in Southern Ontario. International Journal of Nursing Studies, 39 (4):
453-459.
Uçman, P. (1990). Ülkemizde Çalışan Kadınlarda Stresle Basa Çıkma ve Psikolojik Rahatsızlıklar,
Psikoloji Dergisi. 7(24):58-75.
Valerie, J.S. & Cary, L. C. (1990). Understanding Stres: A Psychological Perspective For
Health Professionals. USA: Chapman and Hall.
Wallance, J.C., Bryan, D., Edwards, T.A., Lance, F. & David, M.F. (2009). Work Stressors,
Role-Based Performance and the Moderating Influence of Organizational Support.
Journal of Applied Psychology, 94(1):254-262.
Yılmaz, A. ve Ekici, S. (2006). Örgütsel Yaşamada Kamu Çalışanlarının Örgütsel Stres
Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. SDÜ İİBF Dergisi, 11(1): 31-58.
Yigit, N. (2000). Örgütsel Stres, Stres Kaynakları ve Verimliliğe Etkisi, Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: Yüksek Lisans Tezi.
Yumuşak, S. (2007). İşgörenlerde İş Stresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik
Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1): 85-105.
Ziegler, S. G. (1982). Application of Stress Manegement in Competitive Runners. L.D.
Zaichkovvsky, ve W. E. Sime (Eds), Stress Manegement for Sport, Virginia.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com