Buradasınız

Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

The Relationship Between Organizational Stress and Organizational Commitment: A Case of Middle Level Hotel Managers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to study relations between organizational stress and organizational commitment of middle level managers. Questionnaires conducted on 97 middle level managers employed in five stars group hotel administrations in Antalya. Frequency tables were arranged; analysis of reliability (Cronbach's Alpha), factor and Pearson correlation and oneway anova, and t test were used in order to evaluate the data. According to consequences of factor analysis, four organizational commitment factors emerged (affective commitment, continuance commitment–lack of alternatives, continuance commitment–investments/side bets, and normative commitment). Correlations between organizational stress and organizational commitment, and organizational commitment’s factors were tested by Pearson correlation analysis. Consequently, significant negative correlation between organizational stress and affective commitment, and between organizational stress and normative commitment were determined. Accordingly, as organizational stress decreases, affective commitment and normative commitment increases.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, orta kademe yöneticilerinin örgütsel stresleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Anketler, Antalya’daki beş yıldızlı grup otel işletmelerinde çalışan 97 orta kademe yöneticisi üzerinde uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi amacıyla frekans tabloları düzenlenmiş, güvenilirlik (Cronbach's Alpha), faktör, Pearson korelasyon ve varyans analizleri ve t testi kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, dört örgütsel bağlılık faktörü ortaya çıkmıştır (duygusal bağlılık, devam bağlılığı‐alternatiflerin eksikliği, devam bağlılığı‐yatırımlar/yan bahisler ve normatif bağlılık). Örgütsel stres ile örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılık bileşenleri arasındaki ilişkiler, Pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bu analiz sonucunda, örgütsel stres ile duygusal bağlılık arasında ve örgütsel stres ile normatif bağlılık arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Buna göre, örgütsel stres azaldıkça, duygusal bağlılık ve normatif bağlılığın arttığı görülmüştür.
181-213

REFERENCES

References: 

Akgündüz, S. (2006), Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanların İş Tatmini
Üzerindeki Etkisi ve Banka Çalışanları için Yapılan Bir Araştırma, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akova, O. ve K. Işık (2008), “Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’daki Beş
Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 15(1), 17–44.
Altunışık R. ve diğerleri, (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS
Uygulamalı, Geliştirilmiş 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Avcı, Ö. (2007), Örgütsel Stres Kaynaklarının Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aydoğan, O. (2008), İş Stresinin Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Kamu
Sektöründe Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Kara Harp Okulu,
Savunma Bilimleri Enstitüsü.
Bateman, T. S. ve S. Strasser (1984), “A Longitudinal of the Antecedents of
Organizational Commitment”, Academy of Management Journal, 27(1), 95–112.
Becker, H. S. (1960), “Notes on the Concept of Commitment”, American Journal of
Sociology, 66(1), 32–42.
Bolat, O. İ. ve T. Bolat (2008), “Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 11(19), 75–94.
Efeoğlu, İ. E. (2006), “İş‐Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel
Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Feınsteın, A. H. ve D. Vondrasek (2001), “A Study of Relationships Between Job
Satisfaction and Organizational Commitment Among Restaurant Employees”,
http: //hotel.unlv.edu/pdf/jobSatisfaction.pdf (Erişim: 11.03.2008).
NİSAN 2011 211
Güçlü, H. (2006), “Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık
Üzerindeki Etkisi”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Gül, H. (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”,
Ege Akademik Bakış, 2(1), 36–57.
Gül, H., E. Oktay, H. Gökçe (2008), “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten
Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”,
Akademik Bakış, Sayı: 15, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E‐Dergisi,
http: //www.akademikbakis.org/15/performans.pdf (Erişim:05.01.2009).
Herscovıtch, L. ve J. P. Meyer (2002), “Commitment to Organizational Change:
Extension of a Three‐Component Model”, Journal of Applied Psychology, 87(3),
474–487.
Işık, K. (2006), “Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kaya, O. (2007), Örgütsel Bağlılık: Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Biriminde Bir
Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Kınman, G. (1998), “Pressure Points ‐ A Survey into the Causes and Consequences
of Occupational Stress in UK Academic and Related Staff”, http:
//www.uofaweb.ualberta.ca/aasua//pdfs/pressurepoints.pdf (Erişim:10.10.2007).
Leong, C. S., A. Furnham, C. L. Cooper (1996), “The Moderating Effect of
Organizational Commitment on the Occupational Stress Outcome Relationship”,
Human Relations, 49(10), 1345–1363.
Mathıeu, J. E. ve D. M. Zajac (1990), “A Review and Meta‐ Analysis of the
Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment”,
Psychological Bulletin, 108(2), 171–194.
Meyer, J. P., ve N. J. Allen (1997), “Commitment in the Workplace ‐ Theory,
Research, and Application”, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
ESKİŞEHİR 212 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Meyer, J. P. ve L. Herscovitch (2001), “Commitment in the Workplace: Toward a
General Model”, Human Resource Management Review, 11(3), 299–326.
Meyer, J. P., P. G. Irvıng, N. J . Allen (1998), “Examination of the Combined Effects
of Work Values and Early Work Experiences on Organizational Commitment”,
Journal of Organizational Behavior, 19(1), 29–52.
Meyer, J. P., D.J. Stanley, L. Herscovitch ve L. Topolnytsky (2002), “Affective
Continuance and Normative Commitment to the Organization: A Meta‐ Analysis of
Antecedents, Correlates and Consequences”, Journal of Vocational Behavior,
61(1), 20–52.
Moore, C., S. Henderson, S. K. Chawla (2004), “Stress and Job Commıtment in the
Workforce: A Health Care and Law Enforcement Example”, http:
//www.sbaer.uca.edu/research/ssbia/1994/pdf/25.pdf (Erişim: 25.09.2008).
Omolara, B. E. (2008), “Influence of Work Related Stress on Organizational
Commitment at Olabisi Onabanjo University Ago Iwoye Ogun State Nigeria”, EABR
& TLC Conferences Proceedings, Rothenburg, Germany. http://www.cluteinstitute
onlinejournals.com/Programs/Rothenburg_2008/Article%20262.pdf (Erişim:
25.09.2008).
Overberghe, C. T. V., H. Leffler, M. Matyasık, D. Sowınskı, M. Sharma ve M. C.
Frame (2003), “Stress, Commitment, and Ethnicity‐ The Effects of Ethnicity on
Perceived Stress with Supervisor and Organizational Commitment”, Graduate
Organizational Attitudes and Behaviors Seminar, Illinois Institute of Technology.
Özdevecioğlu, M. ve A. Aktaş (2007), “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel
Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş‐Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (28), 1–20.
Powell, D. M. ve J. P.Meyer (2004), “Side‐Bet Theory and the Three‐Component
Model of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 65(1),
157–177.
Sökmen, A. (2000), “Ankara’da Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Örgütsel
Bağlılık ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik
NİSAN 2011 213
Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Sökmen, A. (2005), “Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin
Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 1–27.
Şahin, N. (2007), Personel Güçlendirmenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine
Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tarakçıoğlu, S. (2004), “Bursa Yöresindeki Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin
Stres Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”,
http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2004/Sayi2/183‐201.pdf
(Erişim:10.10.2007).
Tayfun, A., K. Palavar, İ. Yazıcıoğlu (2008), “Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin
Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Kamu‐İş İş
Hukuku ve İktisat Dergisi; 9(4), 179‐200.
Temizkan, M. (2004), Nature of the Relationship Between Job Stress,
Organizational Commitment and Job Satisfaction, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ulutaş, M. (2003), Katılımcı Yönetimin Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcılığa Etkisi,
(Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Wasti, S.A. (2000), “Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin
Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi”, Nevşehir: 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildirileri, 25‐27 Mayıs 2000.
Yıldırım, F. (2002), Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yılmaz, A. ve S. Ekici (2003), “Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının
Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.,
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), 1‐19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com