Buradasınız

T.C. Devlet Hastanelerindeki çalışma koşullarının stres üzerine etkilerini ölçmeye yönelik bir araştırma: Geyve Devlet Hastanesi örneği

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to assess the stress factors which can have effects on employees in working life. In this respect, the study analyses the kind of stress which is based on the classification of the source of these kind of stress which are occurred by family, personal, social and work place. The employees have been affected negatively because of political instability, economic crises, irregular urbanization, terrorism, rapid changes on environmental factors etc and these factors cause professional burnout of employees. In this sense, in this study it is examined the work place factors which is the one of the important source of stress. Hence, a questionnaire survey has been conducted to the personnel who work for Geyve State Hospital.
Abstract (Original Language): 
Bu bildirinin amacı çalışma hayatında stres yaratan faktörleri ele almak koşuluyla bu faktörlerin çalışan üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Çalışma esas itibarıyla önce teorik çerçevenin çizildiği sonra araştırma bulgu ve değerlendirmelerinin sunulduğu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde stres kavramı, türleri ve kaynakları irdelenmiş, stres oluşturan faktörler analiz edilmiştir. Stres türleri ele alınırken aileden, kişisel, sosyal ve diğer faktörlerden kaynaklanan stres ile işletmeden yani çalışma koşullarından kaynaklanan stres biçimindeki ayrım temel alınmış ve çalışma koşullarından kaynaklanan stres üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. İkinci bölümünde ise en stresli çalışma ortamlarından birine sahip olduğu düşünülen devlet hastanelerinden biri seçilmiş ve burada çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan stresi tesadüfi olarak seçilen otuz kişi ile yüzyüze yapılan anket sonuçlarından elde edilen bulgular ile ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçta hastanedeki çalışma koşullarının stres üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Gerçekte stresi ortadan kaldırmak mümkün olmadığına göre stresi yönetme çözümü üzerinde durulmuş ve etkili bir örgütsel stres yönetimi ile stresten sinerjiye gidilebileceğinin altı çizilmiştir.
1-17

REFERENCES

References: 

AYTÜRK, Nihat (2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi,Temmuz Anakara
BALTAŞ, Zuhal Acar (1999), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
BARBARA J. Braham (1994) Stres Yönetimi. (Çeviren: Vedat G. Diker, İstanbul: Hayat Yayınları, No:28, Çanta Kitapları Dizisi:4,1998, Stres Yönetimi
Türk, K., Eroğlu, C., Türk, D., (2008). T.C. Devlet Hastanelerindeki çalışma koşullarının stres üzerine etkilerini
ölçmeye yönelik bir araştırma: Geyve Devlet Hastanesi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 5:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
17
BİNGÖL, Dursun. (2001) Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Yayın No:10, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 24-26 Mayıs
CAN Halil, (1998) Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi Ankara
COOPER,C.L. and DAVİDSON, M. (1987), “Sources of Stres at Work and Their Relation to Stressors in Non-Working Environment” , Phychosocial Factors at Work, Editör, Raije Kalimo vd., World Health Organization Genevo.
DİNÇER Ömer (1996) İşletme Yönetimi Beta Yayınevi İzmir
DUBRİN, Andrew; (1980) Effective Business Psychology, Virginia, Reston Pub. Com.Inc.,
EREN E., (2000) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Beta Yayınları İstanbul
EREN, E., (1998 ), Örgütsel Davranış ve Yönetim psikolojisi. Beta Yayınları İstanbul.
EROĞLU, F. (1995) Yönetim ve Organizasyon. İstanbul.
FİDAN, Y. (1996) İşletme Yönetimi, Beta Yayınevi, İzmir.
PALMER, M. and HYMAN. B. (1993), “Yönetimde Kadınlar”, American Management Association. Çev: Kurul, Rota Yayınları. İstanbul.
ROWSHAN, Arthur (1998), Stres Yönetimi. Çeviren: Şahin Cüceloğlu, Sistem Yayıncılık. İstanbul.
ŞİMŞEK M. Şerif (2002), Yönetim ve Organizasyon.
VALERIE, J.S.,and CARY, L.C. (1990), “Understanding Stress a Psychological Perspective For Health Professionalls” Champan and Hall.
VATES, E.J. (1989), “Gerilim altındaki yönetici.” Çev: Fatoş Dilber, İlgi Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com