You are here

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM VE DOYUM MOTİVASYONLARININ BAZI PAREMETRELER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING SOME OF PARAMETRES USING INTERNET AND GRATIFICATION MOTIVATION OF THE STUDENTS OF THE DUMLUPINAR UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Significance of internet in our communal living increased at a fast pace as a consequence of rapid improvements achieved in communication technologies. Internet avails its users in many fields. Knowledge acquisition, entertainment, chat, shopping, communication, etc. are the most important fields. In this study, it is aimed to examine the effects of some parameters of the participants on the 6 factors that are determinant on the internet use. Research is realized in practice on 691 students who are receiving education in Kütahya Dumlupınar University “Physical Training Sports High School, Engineering Faculty, IIBF, Faculty of Education, Faculty of Arts and Sciences”, and who were selected by means of simple random sampling method. 309 female and 382 male students participated in the research. Some questions were asked to the participants such as their sports activities, everyday lives, internet usage differences and times. Demographical features of the participants were also identified. Information about economic, educational status of their families and their residence areas were collected. Data obtained was carried into effect. Analysis is carried out by using SPSS statistical 15 program. Various techniques and methods were used in the analysis. Data obtained from the application and analysis is explained in the discussion and result section. At the end of the research, it is concluded that internet use is efficient on the motivation and satisfaction level.
Abstract (Original Language): 
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda internetin toplumsal yaşamımızdaki önemi hızla artmıştır. İnternet birçok alanda kullanıcısına fayda sağlamaktadır. Bunlar; bilgi edinme, eğlence, sohbet, alışveriş, iletişim gibi farkörler bunların başında gelmektedir. Bu araştirmada, katılımcıların bazı parametrelerinin internet kullanımında etkili olan 6 faktör üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi “Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Mühendislik Fakültesi, İİBF, Eğitim Fakültesi, Fen edebiyat Fakültesinde” okuyan basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 691 öğrenci üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 309 Bayan ve 382 erkek katılım sağlamıştır. Katılımcılara spor aktiviteleri, günlük hayatları, internet kullanım farklıklılıkları, süreleri gibi bazı sorular yöneltilmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleride belirlenmiştir. Ailelerinin ekonomik, eğitim ve yaşadıkları bölgeler hakkında da bilgi toplanmıştır. Elde edilen bu bilgilerle uygulamaya gidilmiştir. Uygulamada SPSS istatistik 15 programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde farklı teknikler ve yöntemler kullanılmıştır. Uygulama ve analizden elde edilen veriler çalışmanın tartışma ve sonuç kısmında açıklanmıştır. Çalışma sonunda, internet kullanımının motivasyon ve doyum düzeyi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
118-141

REFERENCES

References: 

ABDULLA, R. A., (2003). The Uses and Gratifications
of the Internet Among Arab Students
in Egypt, Unpublished Doctoral Dissertation,
University of Miami, UMI Dissertation
Information Service.
AKKOYUNLU, B., ATAV, E., ve SAĞLAM,
N, (2006). Öğretmen Adaylarının İnternete
Erişim ve Kullanım Amaçları. Hacettepe
Eğitim Fakültesi Dergisi, 30.
ATABEK, Ü., (2003). İletişim Teknolojileri
ve Yerel Medya İçin Olanaklar, S Alankuş
(der.), Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya,
Habercinin El Kitabı Dizisi: 3, IPS İletişim
Vakfı Yayınları, İstanbul, ss. 55-84.
BALCI, Ş., ve AYHAN, B, (2007). “Üniversite
Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları
Üzerine Bir Saha Araştırması” Selçuk
İletişim, 5, 1, 2007, Konya, s 174-197.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2006). Sosyal Bilimleri
İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araştırma
Deseni-SPSS Uygulamaları ve Yorum,
Pegema Yayıncılık, Ankara.
CHARNEY, T. R, (1996). Uses and Gratifications
of the Internet, Unpublished Master of Arts
Dissertation, Michigan State University, UMI
Dissertation Information Service.
COX-OTTO, P. J, (2003). Adolescents’ Uses
and Gratifications of the Internet and the
Interplay of Involvent and Gratifications
Matching, Unpublished Doctoral Dissertation,
The Faculty of the Graduate School of the
University of Minnesota, UMI Dissertation
Information Service.
FERGUSON, D. A., ve PERSE, E. M, (2000).
The World Wide Web as a Functional Alternative
to Television, Journal of Broadcasting
& Electronic Media, 44 (2), 155-174.
FLAHERTY, L. M., PEARCE, K. J., ve
RUBİN, R. B, (1998). Internet and Faceto-
Face Communication: Not Functional
Alternatives, Communication Quarterly, 46
(3), 250-268.
FLANAGİN, A. J., ve METZGER, M. J,
(2001). Internet Use in the Contemporary
Media Environment, Human Communicaiton
Research, 27 (1), 153- 181.
GRACE-FARFAGLİA, P., ve ark. (2006).
Multinational Web Uses and Gradifications:
Measuring the Social Impact of Online
Community Participation Across National
Boundaries, Electron Commerce Res, 6,
75- 101.
KORGAONKAR, P. K., ve WOLİN, L. D,
(1999). A Multivariate Analysis of Web
Usage, Journal of Advertising Research, 39,
March-April, 53- 68.
141
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl:2012 Jel Kodu: M
ID:07
KORKMAZ, M., ÇELEBİ, N., (2012). Practical
Review of The Place Of Social Networks In
Our Daily Life And Their Effect On Today’s
Youth, Ejer Dergisi,
LİN, C. A., (1999). Online- Service Adoption
Likelihood, Journal of Advertising Research,
39, March-April, 79-89.
LİN, C. A., (2001). Audience Attributes Media
Supplementation, and Likely Online Service
Adoption, Mass Communication & Society,
4 (1), 19-38.
MORRİS, M., ve OGAN, C, (2004). The Internet
As Mass Medium, D McQuail (Ed.),
McQuail’s Reader in Mass Communication
Theory, Sage Publications, London, pp.
134-145.
NEWHAGEN, J. E., ve RAFAELİ, S, (1996).
Why Communication Researchers Should
Study the Internet: A Dialogue, Journal of
Communication, 46 (1), 4-13.
PAPACHARİSSİ, Z., ve RUBİN, A. M, (2000).
Predictors of Internet Use, Journal of Broadcasting
& Electronic Media, 44 (2), 175- 196.
PARK, I., (2004). Internet Usage of Korean and
American Students: A Uses and Gratification
Approach, Unpublished Doctoral Dissertation,
The Faculty of Southern Mississippi, UMI
Dissertation Information Service
PERSE, E. M., ve FERGUSON, D. A, (2000).
The Benefits and Costs of Web Surfing, Communication
Quarterly, 48 (4), 343-359.
SONG, I., ve ark. (2004). Internet Gratifications
and Internet Addiction: On the Uses and
Abuses of New Media, CyberPsychology
& Behavior, 7 (4), 384-394.
STAFFORD, T. F., ve STAFFORD, M. R,
(2004). Determining Uses and Gratifications
for the Internet, Decision Sciences, 35 (2),
259-288.
ŞEKER, T. B., (2005). İnternet ve Bilgi Açığı,
Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.
TİMİSİ, N., (2003). Yeni İletişim Teknolojileri
ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları,
Ankara.
TORUK, İ., (2008). Üniversite Gençliğinin
Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir
Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi Sayı 19, s.475-488.
USTA, E., BOZDOĞAN, A. E., YILDIRIM,
K, (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının
İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının
Değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Cilt 8, Sayı 1,s. 209-222.
YILDIRIM, S., ve BAHAR, H. H, (2008).
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Meslek
Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternete Karşı
Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği),
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
20, 653-66.
HERGÜNER, G, (2011). Opinions Of Students
in Physical Education And Sports Teaching
On The Use Of Social Network Sites, Turkish
Online Journal Of Educational Technology,
Vol. 10, pp. 174-183.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com