You are here

FUTBOL VE MEDYA: HEDEF KİTLEDEN KAYNAĞA DÖNÜTLER

FOOTBALL AND MEDIA: FEEDBACKS OF THE TARGET GROUP FOR THE SOURCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sports media fulfils an important role by passing on the sports events to the masses in Turkey as in the whole world. However, it has been a matter of criticism that sports media, under the effect of the popular culture, appeals to the sections of society with lower levels of education. This research aims to provide feedback to the media directors by displaying the ideas of the sports public. In the research that was carried on the Internet with a participant group of 252, the participants were asked to relate their ideas about the sports media briefly. The ideas and views of the participants were analyzed using qualitative research analysis methods and 5 principal themes were found out to be dominant: the hegemony of football, prejudiced broadcasting andpublishing, weak credibility, provocation of violence and low quality. Most of the participants used negative expressions about the sports media when talking about their views. They criticized the sports media for not paying enough attention to all sports fields, for making fictitious news, for being partial in the news and comments about the sports clubs, and for their publication and broadcasting agenda which is thought to be inadequate, partial and sensational in nature. Most of the participants wanted the research results to be conveyed to the media organizations and they expressed their lack of hope about getting the media organizations to change their policies.
Abstract (Original Language): 
Spor medyası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor olaylarını kitlelere aktararak önemli bir işlev yerine getirmektedir. Spor medyasının popüler kültürün bir ürünü olarak eğitim düzeyi düşük kesimlere hitap eden bir yapıda olması eleştiri konusu olmaktadır. Bu araştırmada, spor kamuoyunun spor medyası hakkındaki görüşlerinin ortaya konularak medya yöneticilerine bir dönüt verilmesi hedeflenmiştir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve 252 sporseverin görüş bildirerek katıldığı araştırmada, katılımcılardan spor medyası hakkındaki görüşlerini kısaca bildirmeleri İstenmiştir. Katılımcıların bildirdiği görüşler nitel araştırma yöntemlerine göre değerlendirilerek 5 ana temaya ulaşılmıştır. Bunlar; futbolun hegemonyası, taraflı yayıncılık, İnandırıcılık zaafı, şiddet kışkırtıcılığı ve nitelik düşüklüğü olarak isimlendirilmiştir. Görüşlerini bildirenlerin çoğunluğu, spor medyası hakkında olumsuz ifadeler kullanmıştır. Katılımcılar spor medyası için, bütün spor branşlarına yeterli İlgiyi göstermemek, gerçek dışı haberler yapmak, kulüp bazında haber ve yorumlarda adil davranmamak; yetersiz, taraflı ve sansasyonel yayıncılık yapmak şeklinde eleştiriler getirmiştir. Düşüncelerini ifade eden katılımcıların büyük çoğunluğu, araştırma sonuçlarının medya kuruluşlarına da iletilmesini isterken, gazetelerin yayın politikalarında herhangi bir değişiklik beklemediklerine yönelik ümitsizliklerini de dile getirmiştir.

REFERENCES

References: 

Auther, C. (2002). Futbol A.Ş., (Çev.: Ali Berktay), İstanbul: Kitap Yayınevi.
Bayatlı, T. (2006) Futbolu Neden Sevmemeli? İstanbul: Yazı-
Görüntü-Ses Yayınlan, ss. 49-50. Çetin, C. (2003) "Televizyon Futbol (Spor) Birlikteliğinde Belirsizlik
İlkesinin Gerekliliği: Fransa Modeli", Spormetre. Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2). Demir, G. (2006). "Yazılı Alman ve Türk Basınında Amatör Branşların
Yeri", Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Demirci, N ve S. Kuzucu "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde
Görev Yapan Yöneticilerin Yazılı Spor Basını Hakkındaki
Görüşleri". 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Seminer Kitabı, 2002. Göral, M., Spor Basım Ahlakı, WebHelland, K. (2007). Changing Sports, Changing Media, Nordicom
Review, Jubilee Issue, pp. 105-119. Hürriyet Gazetesi. (2006). "En çok sevilen spor futbol" Mastercard
Araştırması, 16.04.2006. İlal, E. (1997) İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum,
İstanbul: Der Yayınlan. Krotee, M. L., Bucher, C. A. (2007), Spor Yönetimi, Beyaz Yayınları,
İstanbul.
Özsoy, S. (2006) "Spor Gazeteciliğinin Bugünkü Durumu ve Mesleki Nitelikleri" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,
Sayı: 25, ss. 123-142. Sabah Gazetesi, (2004) "Türk Toplumunda Futbol Algısı" Genar
Araştırması, 12.05.2004. Şahan, H., Çınar, V., Kitle İletişim Araçlannm Spor Kamuoyu Üzerine
Etkisi, Web erişim: www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/,
Erişim Tarihi:
24.04.2008
. Taşmektepligil, Y. "Perception of Turkish Media By Turkish Society",
The 46th Ichper SD Anniversary World Congress, Congress
Proceedings, 2005, 541-545.
Türkiy
e Futbol Federasyonu. (2005) "Futbol Kamuoyu Araştırması",
İstanbul: SAM Araştırma-Danışmanlık. Yetim, A. (2005), Sosyoloji ve Spor, Morpa Kültür Yayınlan, İstanbul,
s:209

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com