You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SPOR MEDYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS REGARDING THE SPORTS MEDIA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_765

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research aims to identify the opinions of physical education and sports teachers in Turkey regarding the sports media. The sample of the study was made up of randomly selected physical education and sports teachers working in Bolu, Düzce and Sakarya provinces and their districts.The literature was reviewed and a 21-item Likert type survey was developed in order to gather the opinions of teachers about the sports media. After collecting the expert views, revisions were made to the survey which was implemented to 272 teachers. Cronbach’s Alpha value which shows the reliability of the data was found out to be 0.639. According to teacher opinions, although media allocates importance to sports (4.04), it does not cover various sports branches (1.98). It was mentioned by the teachers that the most conspicuous sports event in the news was football (4.31). The physical education and sports teachers characterize the sports media as an effective but extensively football-oriented, unqualified, unscientific tool that publishes and broadcasts for the sake of the fans. According to these teachers, the sports media is a factor that intensifies violence in sports fields with its visual and printed tools. It was also seen as more effective on the fans compared to the main elements of sports: sportsmen/women, referees and administrators. According to the teachers, sports media contributes to the introduction of sports branches in the country and very effective in teaching the rules of games.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Türkiye’deki beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin spor medyası hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bolu, Düzce ve Sakarya illeri ve ilçelerinde görev yapan ve tesadüfî yolla seçilen öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin spor medyası hakkındaki görüşleri almak için literatür taranarak 21 maddelik Likert tipi bir anket hazırlanmıştır. Uzman görüşleri sonrasında düzeltmeler yapılmış ve anketler araştırmacılar tarafından 272 öğretmene uygulanmıştır. Verilerin güvenirliğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri, 0.639 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin görüşlerine göre medya spora yeteri kadar yer vermesine rağmen (4.04), futbol dışındaki spor branşlarına yer vermemektedir (1.98). Haberlerdeki asıl spor olayının futbol ağırlıklı olduğu (4.31) belirtilmiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor medyasını niteliksiz, bilimsellikten uzak, taraftara yönelik yayın yapan bir anlayışta görmektedir. Öğretmenlere göre medya, yazılı ve görsel araçlarıyla spor sahalarında şiddeti arttırıcı bir faktördür. Aynı zamanda taraftarlar üzerinde sporun ana unsurları olan sporcu, hakem ve yöneticilerden daha etkilidir. Öğretmenlere göre spor medyası ülkedeki spor branşlarının tanıtılmasına da katkı sağlamaktadır ve oyun kurallarının öğrenilmesinde etkilidir. Genelde sosyo ekonomik açıdan alt kesime hitap ettiği kabul edilen Türkiye’deki spor medyası, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin toplum için düşündüğü beklentileri karşılamaktan oldukça uzaktır. Beden eğitimi öğretmenlerine göre, medya sporun gelişmesine katkı sağlama misyonuyla hareket etmelidir ve futbol dışındaki spor branşlarına daha fazla yer vermelidir.
1517-1528

REFERENCES

References: 

ACET, M.,YAPICI, K.Y., KILINÇ, F. (2000). Türkiye’deki Spor Medyasının Görevleri, Etkinliği ve Etik Açıdan Görünümü. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu Bildirileri, Manisa.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri 1528
ARIKAN A. N.,GÖKTAŞ Z. (2004). Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Spor Ortamına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:12, No:2, Ekim, s. 559.
ARSLAN, A. (1999). Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles, Functions and Social Backgrounds of Turkish Elites. Guildford: University of Surrey, Department of Sociology (Doktora Tezi).
ARSLAN, A. (2004a). Medyanın Birey, Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com., 20.06.2004.
BİÇER, T. (2000). Türk Spor Basınında Habercilik Anlayışına NLP Yaklaşımı. C.B.Ü. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu Bildiri Özeti, Manisa, s. 67.
KALE, R. ve ERŞEN E. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KARAKÜÇÜK S.,YENEL F. (1997). “Türk Sporunun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği“, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 2, sayı 2, s. 56-57.
KARAKÜÇÜK, S.,YENEL, F., YAMAN, M. (1996). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3): 44-56.
KROTEE M.L. ve BUCHER C.A (2007). Spor Yönetimi, 13. baskıdan çeviri, İstanbul: Spor Bilimleri Derneği Yayını.
MACBRİDE S. (1986). “Many voices, one world” http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf (Aralık 2012’de ulaşıldı).
MİRZEOĞLU, N. (2011). Spor Bilimlerine Giriş, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.
ÖZSOY, S. vd. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı. 10th International Sport Sciences Congress Proceedings II., s.981-984.
ÖZTÜRK, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
SUNAY, H. ve SARACALOĞLU, S.A. (1997). Türk Sporcusunun Spordan Beklentileri ile Spora Yönelten Unsurlar. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Singapur.
Spor Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, sgm.gov.tr.
TAŞMEKTEPLİGİL, Y. ve ark. (1998). Sportif Gelişme ve Yerel Medya İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu 1. Spor Kongresi Bildirileri, Erzurum, s. 75-81.
TÜFEKÇİOĞLU, H. (1997) İletişim Sosyolojisine Başlangıç. İstanbul: Der Yayınları, 1997.
VURAL, A.M. (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com