You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN YORDANMASI

PREDICTING THE OCCUPATIONAL JOB SATISACTION LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to predict the professional job satisfaction levels of physical education and sport teachers’ in the province of Denizli. The participants of this study consisted of 59 physical education and sport teacher working both in state and private high scholls in Denizli. Physical education and sport teachers' professional job satisfaction is examined depending on the variables of gender, seniority, school working period and age. In this study, the Minnesota Job Satisfaction Scale used as the data collection tool developed by Weiss, David, England and Lofguist (1967). The mean scores of job satisfaction are considered an indicator of professional satisfaction. In addition, school working period, seniority and age variables are used to determine the predictors of professional job satisfaction. To analyze the research questions, the parametric tests such as t-test and stepwise regression analysis techniques are utilized. The results showed that there is no gender difference on the professional job satisfaction. In addition, stepwise regression analysis indicated that the only school working period is significant and valid predictors of the professional job satisfaction. On the other hand, seniority and age are not significant and valid predictor of the professional job satisfaction. The implications of these results and suggestions for future researches are discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Denizli ili merkez ilçede görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki doyumlarını yordamaktır. Çalışmada, özel ve devlete ait ortaöğretim okullarında görev yapan 59 beden eğitimi öğretmeni katılımcı olarak yer almıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki doyumları cinsiyet, mesleki kıdem, okul görev süresi ve yaş değişkenlerine bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Weiss, David, England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Mesleki doyum puanlarının ortalaması mesleki doyumun bir göstergesi olarak ele alınmış ve öğretmenlerin mesleki doyumlarını yordayan değişkenleri belirlemek amacı ile de mesleki kıdemleri, okul görev süreleri, meslek yılı ve yaş değişkenleri yordayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Araştırma sorularını analiz etmek amacı ile iki bağımsız örneklemli t-testi ve aşamalı regresyon teknikleri gibi parametrik testlerden yararlanılmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği, mesleki doyum düzeylerinin şu anda görev yaptıkları okulda geçen sürenin anlamlı bir yordayıcı olduğu, mesleki kıdem ve yaşlarının ise istatistiksel olarak anlamlı yordayıcılar olmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar tartışılmış ve sonuçlara bağlı öneriler geliştirilmiştir.
34
40

REFERENCES

References: 

1. Akçamete, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B., Öğretmenlerde
Tükenmişlik İş Doyumu ve Kişilik, Nobel Yayınları, s: 2-
10, Ankara, 2001. (In Turkish)
2. Akıner, B., Research of job satisfaction physical
education teachers who works college schools and
private schools (Manisa central model), Celal Bayar
University, Institute of Health Sciences (MT), Manisa,
2005. (Turkish with English Abstract)
3. Ashegbeyeri S.J., Career Training, Job Performance, Job
Satisfaction and Central Life Interests of Nigerian
Educational Administrators. D.A.Int., 51-1-pp.29, D.D.
Arizona State University, 1988.
4. Ashton F.L., Connecticut Middle School Principals’ ob
Satisfaction With Respect to Selected Motivators and
Hygienes. D.A.Int. 50-11-3421, D.D.The Uni. Of
Connecticut., 1989.
5. Autem W.D., Educators’ Job Satisfaction and Attitudes
Towards School Reform Analyzed by Position Level.
D.A.Int., 50-1-pp.30, D.D.Oklahama State University,
1988.
40
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 7, No 1, 2013
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı 1, 2013
6. Başaran, İ. E., Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, 1998.
(In Turkish)
7. Budak, G., Süregevil, O., “Tükenmişlik Ve Tükenmişliği
Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik
Personel Üzerinde Bir Uygulama”, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi
,Cilt:20, Sayı:2, s 95-108, 2005. (In Turkish)
8. Can S., Koçak E., “Erzurum İlinde Görev Yapmakta Olan
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin
Belirlenmesi”,Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cilt:5 Sayı:2, s:25-27, Erzurum 2003. (In Turkish)
9. Chung A.H., Factors Associated With Overall Job
Satisfaction Among Community College Faculty in The
South East United States. D.A.Int., 50-6-pp.1495,
D.D.North Carolina State University, 1989.
10. Currivan, C. Douglas B., The Causal Order Of Job
Satisfaction and Organizational Commitment In Models
Of Employee Turnover. Human Resource Management
Review, 9(4), s:495-524, 1999.
11. Çelik, B., Özel Okullarda ve Resmi Okullarda Görev
Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum
Düzeylerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010. (In
Turkish)
12. Davis K., (Çev: Tosun K.) İşletmede İnsan Davranışı
(Örgütsel Davranış), İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Yayın No: 199, İstanbul 1988. (In Turkish)
13. Dolunay, A. Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik-
Ticaret Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde
Tükenmişlik Durumu Araştırması. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası, 1, 51–62, 2002. (In Turkish)
14. Erdwins, C. J., Buffardi, L. C., Casper, W. J. ve O'Brien,
A. S., “The Relationship of Women's Role Strain to
Social Support, Role Satisfaction, and Self-efficacy”,
Family Relations, 50 (3) 230-238, 2001.
15. Esen N., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştiren
Yüksek Öğrenim Kurumlarında Çalışan Öğretim
Elemanlarının İş doyum Düzeylerinin İncelenmesi,
Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu,2001. (In
Turkish)
16. Gilmore S. A. Vd., Job Satisfaction And Service Quality
Perceptions: University Food Service Employees.
http://www.Nacufs.Org/ Services/ Publications/
Journal_1999/ Gilmore.Asp.
17. Gökdaş İ. Bilgisayar Eğitimi Öğretim Teknolojisi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara 1996. (In Turkish)
18. Göktaş, Z., Balıkesir İlindeki Beden Eğitimi
Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Bazı Değişkenlerle Olan
İlişkisinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı1, 2007. (In Turkish)
19. Işıkhan, V., Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma
Yolları, Sandal Yayınları,Ankara, 2004. (In Turkish)
20. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9. Basım.
Ankara: Nobel Yayıncılık,1999. (In Turkish)
21. Maslach, C., “Job Burnout: New Directions in Research
and Intervention” Current Directions in Psychological
Science, Vol.12, 5, 189-192, 2003.
22. Oran, B. N., Job Satisfaction of a Group of Academical
Staff in Marmara University. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul,
1989. (In Turkish)
23. Özdem, A. K., Kılıç, E., Özdemir, D., Öztürk, M., Haldun
S., “Cumhuriyet Üniversitesi Dis Hekimligi Fakültesi
Akademik Personelinde Tükenmişlik Ölçeğinin Üç Yıllık
Arayla Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Dis
Hekimliği Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 14-18, 2003. ((In
Turkish)
24. Özmaden M., Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı
Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Gazi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
Ankara, 2004. (In Turkish)
25. Öztürk G., Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu.
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul, 2002. (In Turkish)
26. Özyurt, A., İstanbul Hekimlerinin İş Doyum ve
Tükenmişlik Düzeyleri,Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi,
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
2004. (In Turkish)
27. Price J.L. , Handbook of Organizational Measurement.
D.C. Health and Co., 1962.
28. Suyunç, H., İlk ve Orta Dereceli Okullarda Görevli
Beden Eğitimi Branş Öğretmenlerinin İş Tatmin
Düzeyleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 1998.
(In Turkish)
29. Şahin, S., Serbest ve Grekoromen Stil Minder Güreşi
Hakemlerinde İş Doyumu. M.Ü., Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Y.L.Tezi, İstanbul, 2001. (In Turkish)
30. Thanogasai, S., Job Satisfaction Among Faculty
Memmers at Size Metropoliton Area Teachers College in
Bangkok, Thailand. D.A.Int. 50-7-1903, D.D.The Uni. Of
North Texas, 1989.
31. Ting Y., Determinants Of Job Satisfaction Of Federal
Government Employees. Public Personnel
Management, 26(3), 313–334. 1997
32. Yetim, Ü., “Life satisfaction: A study based on the
organization of personal projects”, Social Indicators
Research, 29 (3), 277-289,1998.
33. Yıldırım, F., Banka Çalışanlarında İş Doyumu ve
Algılanan Rol Çatışması İle Tükenmişlik arasındaki İlişki,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (In Turkish)
34. Yüksel, Ö., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş doyum
Düzeylerinin Araştırılması, Yeditepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,2009. (In
Turkish)
35. Weiss, D. J, Dawis, R. V, England, G. W, Lofquist, L. H.,
Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Industrial
Relations Center, 1967.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com