You are here

SAKARYA İLİNDE ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNDE İŞ DOYUMU

SATISFACTION LEVELS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS WORKING IN SAKARYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study aims to determine the satisfaction and dissatisfaction levels of Physical Education and Sports teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education in Sakarya. The participants of this study are 56 teachers chosen randomly among the Physical Education and Sports teachers working in schools of Ministry of National Education. A questionnaire adapted from “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)” was administered to the participants. The data were analysed in SPSS program through frequency and score calculations of the general job satisfaction levels of teachers together with their satisfaction levels with respect to their professions, salary, work durations, gender, marital status and age groups. As a result of the calculations of the general satisfaction level of the Physical Education and Sports teachers, it has been found out that they are adequately satisfied with their jobs. Their satisfaction levels with respect to their professions, gender, marital status and age group were enough (DP=above 60); however teachers were not that satisfied with their salary (DP=46,42). In addition, teachers working for longer than 21 years also reported to have low satisfaction levels (DP=58,4). As a result of the research study, it has been found out that the issues the teachers are not satisfied with are the the salary and long working durations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Sakarya ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hoşnutluk seviyelerini ortaya çıkararak, yapmış oldukları işten duydukları memnuniyeti tespit etmek, doyum veya doyumsuzluk düzeylerini belirlemek, değerlendirmesini yapmak ve bu anlamda gelişmelere katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmaya Sakarya ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapanlar arasından tesadüfü olarak seçilen 56 birey katılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerine yüz yüze yapılan görüşmede “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)”- Kısa Formundan uyarlanan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilerek beden eğitimi öğretmenlerinin genel doyum düzeyleri ile birlikte mesleki, ücret, görev süresi, cinsiyet, medeni durum ve yaş grubu doyum düzeylerine göre frekans analizi ve puan hesaplaması yapılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin genel doyum düzeylerinin değerlendirilmesi sonucunda genel doyum düzeyleri, mesleki, cinsiyet, medeni durum ve yaş grubu açısından yeterli seviyede (DP=60 üzeri), buna karşılık ücret (DP=46,42) ve 21 yıl ve üstü görev yapmış öğretmenlerin(DP=58,4) düşük seviyede doyum aldıkları ortaya çıkmıştır. Genel iş doyumuna göre öğretmenlerin işlerinden yeterli seviyede doyum aldıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin hoşnutsuzluk duyduğu konunun ücret ve görev süresi 21 yılı geçmiş olan öğretmenler olduğu tespit edilmiştir.
18-26

REFERENCES

References: 

ARMSTRONG M. (1991), “A Handbook of Personnel Management Practice” 4.Baskı, s.164, U.K.
BARBER P.A. (1980), “Job Satisfaction of Elementary Teachers” D.A.Int., 41-4-pp.1291, D.D.The State Uni. Of New Jersey.
BAŞARAN İ.E. (2000), “Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü” Feryal Matbaası. 3. Baskı. Ankara.
BENNETT R. (1994), “Organizatonal Behavior” Second Edition, M & E Handbook Series, Pitman Publishing, pp.110-111, London.
BETSY F.R (1986), “The Deans’ Job Satisfaction: Its Relationship to Organizational Structure” Journal of Nursing Education, Feb.pp.59.
BOSWELL J.M (1975), “Teaching Satisfaction of Elementary Schools Teachers in Isolated Rural Texas Counties” D.A.Int., 36-12-pp.7848, D.D.North Texas State Uni.
BROWN F (1970), “Need Satisfaction of Educational Administrators” D.A.Int., pp.6295, D.D.Uni. of California, Berkeley.
CAMPHELL J., DUNETTE M.D., LAWLER E., WEICK K.E. (1970). “Managerial Behaviour, Performans and Effectiveness”. Mc Groww Hill Book, s.378.
CAN H., AKGÜN A., KAVUCUBAŞI Ş, (1998), “Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi” Siyasal Yayınevi, 3.Baskı, s.113, 232, Ankara.
CARLEO A.S (1989), “Job Satisfaction Among Full-Time Faculty in the Los Angeles Community College District” D.A.Int., 50-1-pp.58, Uni. Of California, Los Angeles.
DAVIS K. (1988), “İşletmede İnsan Davranışı” İşletme Fakültesi Yayın No:199, Çev. KEMAL T ve Ark, İşletme iktisadi Enstitüsü Yayın No:98, s.96, İstanbul.
DAWIS R.V., WEISS D.J., ENGLAND G.W., LOFTQUIST L.H. (1967). “Manuel For The Minnesota Satisfaction Questionnaire” Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation XXII, Minnepolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center, Word Adjustment Project.
ERDOĞAN İ. (1991), “İşletmelerde Davranış” İşletme Fakültesi Yayın No:135, s.376, Küre Ajans, İstanbul.
FORD R.N. (1969), “Motivation Through the Work Itself” American Management Association Inc., 4.Basım, s.199.
GILLET B., SCHWAB O.B. (1975), “Convergent and Descriptive Index and Minnesota Satisfaction Scale” Journal of Applied Psychology, Vol.60, s.313.
HACKMAN J.R (1975), “Is Job Enrichment to Just a Fud?” Harward Business Review, Vol:2, Sept.-Oct., s.129.
HICKS H.G (1975), “Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından” Çev.BİNNUR A ve BİROL B, s.11,61. Ankara.
HİMMETOĞLU B.A. (1981), “İşten Gönüllü Ayrılma Davranışını Etkileyen Örgütsel Etkenler” Yönetim Psikolojisi II. Ulusal Sempozyumuna Sunulan Bildiriler, Yorumlar, Tartışmalar. TODAİE Yayınları, No:201, s.356, Ankara.
HOY K.W., MISKEL C.G (1982), “Eductional Management: Theory, Research, Practice”. s.67, New York: Random House.
KIRKLAND R.J. (1989), “Study of Job Satisfaction Among College Union/Student Activities Adminitrators” D.A.Int., 50-11-pp.3656, D.D.The Ohio State Uni.
KORMAN A. (1978), “Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji” Çev. İLHAN A ve CEVAT A, Milli Eğitim Basımevi, s.169, Ankara.
25
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:3 SAYI:2 2008
LANDY F.J. (1978), “An Oppenent Process of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology”, Vol.63, No.5, s.533.
MATHIS R.L., JACKSON J.W. (1991), “Personnel/Human Resource Management.” Sixth Edition, West Publishing Comp., St.Paul.
MITCHELL R.T., LARSON R.J. (1987), “People in Organizations, an Introduction to Organizational Behaviour” 3.Baskı, s.99, USA.
ÖZTÜRK G. (2002), “Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu” M.Ü., Sağ.Bil.Ens. Y.L.Tezi, İstanbul.
PITTS C. (1995), “Motivating Your Organization: Achieving Business Success Through Reward and Recognation” McGraw-Hill Book Comp., p 68, 108-109, London.
RAMAZANOĞLU F. (2002), “Taekwondo Öğretilen Özel Spor İşletmelerinde Çalışanların Kurumlarındaki Personel Yönetimini Değerlendirmesi ve Taekwondonun Yaygınlaştırılması için Yeni Bir Yönetim Modeli Önerisi” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağ.Bil.Ens., İstanbul.
RAMAZANOĞLU F. (2006). “Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı Çalışanlarında İş Doyumu” Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:2.
RAMAZANOĞLU F., DEMİREL E., ÖZER A., ALTUNGÜL O., RAMAZANOĞLU M.O., (2005). “Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim ve Medeni Durumunun İş Doyumu Üzerine Etkisi” XIII. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi 12-14 Mayıs 2005 İstanbul.
RAMAZANOĞLU F., İKİZLER H.C., DEMİR A., RAMAZANOĞLU N., ALTUNGÜL O., ÖZER A., (2004), “Personel Yönetimi Boyutları Açısından Taekwondo Spor İşletmeleri Çalışanlarında İş Doyumu” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3 Sayı:3.
STEVENS P (1990), “Career Management: Whose Responsibility” Center for Worklife Counselling, P.4, Second Edition, Sydney-Australia.
ŞİMŞEK L. (1995), “İş Tatmini. Verimlilik Dergisi” MPM Yayını, Sayı 2, s.108, Ankara.
YILDIRIM, Y. (1999), “Sağlık Bakanlığına Bağlı Genel Hastanelerde Çalışan Hastane Yöneticilerinin İş Doyumu” Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
YÜKSEL Ö (1998), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Gazi Yayınevi, s.5, 117, Ankara.
26

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com