You are here

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

Study of Job Satisfaction Level According to Different Variant among Physical Education Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to investigate job satisfaction level according to different variables among physical education teachers. In the research, quantitative survey method was used. The total of 212 participants were enrolled in the study. The study was carries out in Kayseri, in 2010-2011 academic years. Research data was gathered by using’’ Personal Information’’ and the ‘’Minnesota Satisfaction Questionnaires’’. Inferential and descriptive analyses, including means, standard deviation t-test, and ANOVA, were utilized to analyze the data obtained from this study. The results obtained showed that job satisfaction of the participants was not significant according to their gender, marital status, child status, school type, education level, length of service and age.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi öğretmenlerinin farklı değişkenler açısından iş doyumu düzeylerini araştırmaktır. Araştırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Kayseri ilinde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan toplam 212 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler Formu” ve Minnesota Doyum Anketi kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlar çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu puanlarının cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu, okul türü, eğitim düzeyi, hizmet süresi ve yaş değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
331-346

REFERENCES

References: 

Abdel-Rahman A. G., Meky, F., Abdel-Halim, A. W .E., & Alam, M. F. (2008). Low
job satisfaction among physicians in Egypt. TAF Prev MEd Bull, 7(2), 91–6.
Aksu, G., Acuner, A. M. ve Tabak, R. S. (2002). Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatı yöneticilerinin iş doyumuna yönelik bir araştırma (Ankara Örneği).
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(4), 271-282.
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki
ilişkiler: Akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 7, 1-30.
Chen, Y. (2007). Relationships among service orientation, job satisfaction and
organizational commitment in the international tourist hotel industry. Journal of
American Academy of Business, 11(2), 71-82.
Durmuş, S. ve Günay, O. (2007). Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini
etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 29(2)139-146.
Ghiselli, R. F., La Lopa, J. M., & Bai, B. (2001). Job satisfaction, life satisfaction and
turnover intent: Among food-service managers. Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterly, 42(2),28-37.
Gündüz, H. (2006). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu
arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Gürbüz, Z. (2008). Kars ilinde görevli okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri
ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Güreş, N., Demirer, H. ve Akgül, V. (2007). The effects of psychological well-being on
salesperson perceived performance and job satisfaction: A field research in turkish
travel agencies. (ss:1-16). Third International Conference on Business
Management and Economics, Çesme, İzmir, Turkey.
Hamshari, O., & Mohammad A. (1986). Job satisfaction of professional librarians: A
comparative study of technical and public service departments in academic
libraries in jordan. Dissertation Abstrac ts International , 46, 3179.
Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). The effects of teachers’ expectations on job
satisfaction and motivation in private and public schools. Journal of Theory and
Practice in Education, 2(1), 3-14
Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara:
3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler… 344
Kayıkçı, K. (2005). Milli eğitim bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal
sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 44, 507-527.
Kemaloğlu E. (2001). A research on the job satisfaction of the instructors of english at
Yildiz Technical University basic English department (Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Keser, A. (2005). The relationship between job and life satisfaction in automobile sector
employees in Bursa Turkey. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Dergisi, 7(2).
Kutaniş, R. Ö. ve Bayraktaroğlu S. (2002). Karayolu turizm taşımacılığında iş tatmini
unsurları: Bir uygulama. (ss:604-618). Akdeniz University First Tourism Congress
of Mediterranean Countries Antalya.
Kuzgun, Y. (2003). Meslek rehberliği ve danışmalığına giriş. Ankara: Nobel Yayın. s.
6.
Lam, T., Zhang H., & Boum, T. (2001). An investigation of employees' job satisfaction:
The case of hotels in Hong Kong. Tourism Management, 22(2), 157-165.
Lee, R. & Wilbur, E.R.(1985). Age, education, job tenure, salary, job characteristics,
and job satidfaction: a multivariate analysis. Human Relations, 38(8), 781-791.
Örücü, E., Yumuşak, S. ve Bozkır, Y. (2006). Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda
çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incele nmesine
yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 13(1), 39-51.
Özdevecioğlu, M. (2003). İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, 22-24, Afyon.
Özyurt, A. (2003). İstanbul hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. İstanbul:
Tabip Odası, Golden Pirint Yayınları, ss.39.
Piyal, B., Çelen, Ü., Sahin, N. ve Piyal, B. (2000). Ankara Üniversitesi tıp fakültesi
hastanesinde çalışanların iş doyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası,
53(4), 241-250.
Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1994). Management. New York: John
Willey and Sons.
Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş
doyumu. Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi, İsletme, Uluslararası İlişkiler ve
Siyaset Bilimleri Dergisi, 5(1-2), 55-64.
Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
S:11-91.
Türkçapar GEFAD / GUJGEF 32 (2): 331 -346 (2012) 345
Tözün, M., Çulhacı, A., ve Ünsal, A. (2008). Aile hekimliği sisteminde birinci basamak
sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu (Eskişehir). TAF Prev Med
Bull, 7(5), 377-384.
Tütüncü, Ö. ve Çiçek, O. (2000). İş doyumunun ölçülmesi: İzmir il sınırlarında faaliyet
gösteren seyahat acenteleri üzerine bir inceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları
Dergisi, 11(4), 124-128.
Wellmaker, R. B. (1985). The relations of perceived management systems and job
satisfaction of public librarians. Dissertation Abstract International, 45, 3471A.
Yavuzyılmaz, A., Topbaş, M., Çan, E., Çan, G. ve Özgün, Ş. (2007). Trabzon il
merkezindeki sağlık ocakları çalışanlarında tükenmişlik sendromu ile iş doyumu
düzeyleri ve ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(1), 41–50.
Yelboğa, A. (2007).Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans
sektöründe incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1- 19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com