You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

THE STUDY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ SELF-EFFICACY, BURNOUT AND JOB SATISFACTION (Province Aydın)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The present research aims at determination and evaluation professional self sufficiency, burnout and Job Satisfaction levels of physical education and sports teachers who worked in Aydın Province and at investigating them in terms of some variables. For data collection, Teacher’s Sense of Efficacy Scale-developed by Moran and Woolfolk-Hoy (2001) and Turkish validity and reliability studies conducted by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005), . Maslach Burnout Inventory developed by Maslach and Jackson (1981), Minnesota Job Satisfaction Scale (MJSS) developed by Weiss, David, England ve Lofguist (1967) was used. 80 volunteer Physical Education and Sports Teachers who worked at state schools and private schools participated in the study. For the data analysis; percentages, arithmetic means, Mann-Whitney Test, non-parametric correlations and Linear Regression analysis were used. As the result of the research, there was a statistically significant correlation between Job Satisfaction and Burnout as negative(p<0.001), and also Job Satisfaction and Self Efficacy as pozitive(p<0.001). There was also found that Burnout, self efficacy, age and service education were a statistically significant ınfluenced on job satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Aydın İlinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlik, tükenmişlik ve iş doyum düzeylerini belirleyip, çeşitli değişkenler açısından iş doyum üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen Öğretmen Ölçeği (Teacher Sense of Effıcacy), Maslach ve Jackson [1981] tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Weiss, David, England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 80 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni gönüllü olarak katılmışlardır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda yüzdelik dökümler, aritmetik ortalamalar, Mann-WhitneyTesti, Non parametrik korelasyon ve Linear Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş doyum düzeyleri ile Tükenmişlik puanları arasında negatif yönde (p<0.001), Öz yeterlilik puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunurken (p<0.001); Tükenmişlik, öz yeterlilik, yaş ve Hizmet içi eğitimin iş doyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
37-54

REFERENCES

References: 

AKINER, B., (2005). “Özel ve devlet okullarında
çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin iş
doyumunun analizi”, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, SBE,
Manisa.
ASLAN, H., (1996). “Tıpta Uzmanlık Ögrencisi
Hekimlerde Tükenme Düzeyleri”, Türk
Psikiyatri Dergisi, Cilt: 7, s.1.
AVŞAROĞLU, S., DENİZ, M. E. VE KAHRAMAN,
A., (2005). “Teknik öğretmenlerde
51
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3 Jel:M-I
www.sstbdergisi.com
ID:85 K:26
yaşam doyumu, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik
düzeylerinin incelenmesi”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı:14, s.115–129.
AZAR, I. A. S., VASUDEVA, P. & ABDOLLAHİ,
A. (2006). “Relationship between quality of
life, hardiness, self-efficacy and self-esteem
amongst employed and unemployed married
women in zabol”, Iran J Psychiatry 1,
pp.104–111.
BALTAŞ, A., BALTAŞ, Z. (2002). “Stress and
Coping Ways” 21st Edition, Istanbul: Remzi
Publishing.
BANDURA, A. (1982). “Self-efficacy mechanism
in human agency”, American Psychologist
37 (2), pp.122-147.
BARUTCUGİL, I. (2004). “Stratejik insan
kaynakları yönetimi”, Kariyer Yayıncılık,
Istanbul.
BAŞER, N., GÜNHAN, B.C., & YAVUZ, G.
(2005). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının
ve Öğretmenlerin Öğretmen Yeterlilik
Algılarının Karşılaştırılması Üzerine Bir
Araştırma”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, Denizli.
BAYCAN, A. (1985). “An analysis of the several
aspects of job satisfaction between different
occupational groups”, Boğaziçi Üniversitesi
SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
BETORET, F.D. (2006). “Stressors, self-efficacy,
coping resources, and burnout among secondary
school teachers in spain”, Educational
Psychology 26 (4), pp.519-539
BROUWERS, A., TOMİC, W., & EVERS,
W.J.G., (2002). “Burnout and self efficacy:
A study on teachers’beliefs when implementing
an innovative educational system in the
netherlands”, Brıtısh Journal of Educational
Psychology 72, pp.227-243
CAPA, Y., CAKIROĞLU, J., & SARIKAYA,
H., (2005). “Öğretmenlik oz-yeterlik ölceği
Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik
çalışması”, Eğitim ve Bilim 30 (137), pp.74–81.
CAPRARA, G.V., BARBARANELLİ, C., BORGOGNİ,
L. & STECA, P., (2003). “Efficacy
beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction”,
Journal of Educational Psychology
95, pp.821–832.
CAPRARA, G.V., BARBARANELLİ, C., STECA,
P., & MALONE, P.S. (2006). “Teachers’
self-efficacy beliefs as determinants of job
satisfaction and students’ academic achievement:
A study at the school level”, Journal
of School Psychology 44, pp.473–490.
CASTİLLO, J.X., (1999). “Job satisfaction of
ohıo agricultural education teachers”, Journal
of Agricultural Education 4: 2.
CHEUNG, Y.H., (2008). “Teacher efficacy: a
comparative study of Hong Kong and Shanghai
primary in-service teachers”, Australian
Educational Researcher 35(4), pp. 103-123.
ÇAM, O., GÜMÜS, A., AKGÜN, E., BİLGE, A.,
& KESKİN, G. (2005), “Bir ruh sağlığı ve
hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin
klinik ortamların değerlendirilmeleri ile iş
doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”,
Anadolu Psikiyatri Dergisi 3:2.
52
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3 Jel:M-I
www.sstbdergisi.com
ID:85 K:26
DALE, J., WEİNBERG, R., (1990), “Burnout
in Sport: a Review and Critique”, Journal
of Applied Sport Psychology, 2, pp.67-83.
ELDRED, J.A., (2010). “A study to determine the
relationship between the perceived leadership
styles of school principals and teacher job
satisfaction at selected elementary schools”,
Unpublished Doctoral Dissertation, Capella
University.
ERDWİNS, C.J., BUFFARDİ, L.C., CASPER,
W.J., & O’BRİEN, A.S., (2001). “The relationship
of women’s role strain to social
support, role satisfaction, and self-efficacy”,
Family Relations 50 (3), pp.230-238.
FRİDAY, S.S., & FRİDAY, E., (2003). “Racioethnic
perceptions of job characteristics
and job satisfaction”, J Manage Develop
22, pp.426-442.
GENÇAY, Ö.A., (2007). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
İş Doyumu Ve Tükenmişliklerinin
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”,
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2), pp. 765-780.
GİRGİN, G., (1995). “İlkokul Öğretmenlerinde
Mesleki Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen
Değişkenlerin Analizi ve Bir Model Önerisi”,
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, pp. 76 – 82.
GORİS, J. S., (2006). “Effects of satisfaction
with communication on the relationship
between individual-job congruence and job
performance/satisfaction”, J Manage Develop
26, pp.737-752.
HODGE, G., JUPP, J., & TAYLOR, J., (1994).
“Work stres,distress and burnout in music
and mathematics teachers”, British Journal
of Educational Psychology 64, pp.65-76.
JENNETT, H. K., HARRİS, S.L., & MESİBOV,
G.B., (2003). “Commitment to philosophy,
teacher efficacy, and burnout among teachers
of children with autism”, Journal of Autism
and Developmental Disorders Vol. 33, No.
6, pp.583–593.
KALE, F., (2007). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”,
Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
KARAHAN, Ş., BALAT, G.U., (2011). “Özel
Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin
Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik
Düzeylerinin İncelenmesi”, Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı
29/1, s. 1-14.
KESER, A., (2005). “İş doyumu ve yaşam doyumu
ilişkisi: otomotiv sektöründe bir uygulama”,
Çalışma ve Toplum 4, s.77–96.
KESGİN, E., (2006). “Investigation of the relation
between self sufficiency levels and levels of
using problem solving attitudes of preschool
teachers (Denizli province example)”, Unpublished
Master Thesis, Pamukkale University,
Social Sciences Institute, Denizli.
KNAUS, W.J., (1998). “Do it now! Break the
procrastination habit”, New York: John Wiley
& Sons, Inc.
KURBANOĞLU, S. S., (2004). “Öz yeterlik
inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi”,
Bilgi Dünyası s.137-152.
53
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3 Jel:M-I
www.sstbdergisi.com
ID:85 K:26
LEVİNSON, H., (1996). “Burnout, Harvard
Business Review”, pp.153-161.
MASLACH, C., & JACKSON, S.E., (1981).
“The Measurement of Experienced Burnout”,
Journal of Occupational Behavior 2,
pp.99-113.
ORTAÇTEPE, D., (2006). “The relationship
between teacher efficacy and professional
development within the scope of an in service
teacher education program”, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
OSHAGBEMİ, T., (2000). “Is Length of Service
Related to the Level of Job Satisfaction?”,
International Journal of Social Economics
27 (3), pp.213–226.
ÖZDEMİR, S., & YALIN, H., (2000). “Öğretmenlik
mesleğine giriş”, Nobel Yayınları,
Ankara.
ÖZGEN, H., ÖZTÜRK, A., YALÇIN, A., (2002).
“İnsan kaynakları yönetimi”, Nobel Yayınevi,
Ankara.
ÖZKAN ŞY., (2007). “Niğde İlinde Görevli Beden
Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik
Düzeylerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans
Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
ÖZŞAKER, M., İLHAN, L., & KIRIMOĞLU,
H., (2011). “Evaluatıon Of Job Satısfactıon
Levels Of Physıcal Educatıon And Sports
Teachers In Terms Of Some Varıables”, 4th
Annual Internatıonal Conference: Physıcal
Educatıon, Sport And Health, Pıtestı,, Romanıa,
pp. 323-328.
ÖZŞAKER, M., (2012). “Investigation of Burnout
Levels of Turkish Physical Education
and Sports Teachers in Terms of Various
Variables”, Selçuk University Journal of
Physical Education and Sport Science 14(1),
pp. 64–70.
PAJARES F., (2002). “Overview Of Social
Cognitive Theory and of Self efficacy”, s.14.
PİLLAY, H., GODDARD, R., & WİLSS, L.,
(2005). “Well-being, burnout and competence:
Implications for teachers”, Australian Journal
of Teacher Education Vol. 30, No.2, pp.22–33.
PİLLAY, H., GODDARD, R., & WİLSS, L.,
(2005). “Well-Being, Burnout and Competence
: Implications for Teachers.,”Australian
Journal of Teacher Education Vol. 30: Iss. 2.
SARACALOĞLU, A.S., ÖZŞAKER, M., VAROL,
R., (2012). “Investıgatıon Of Professıonal Self
Suffıcıency Levels Of Physıcal Educatıon
And Sports Teachers” International Online
Journal Of Primary Education Volume 1,
İssue 1, pp.14-20.
SARACALOĞLU, A.S., (2000). “Fen ve edebiyat
fakülteleri öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine ilişkin görüşleri”, İzmir: Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını: 100.
SARACALOĞLU, A.S., ASLANTÜRK, E., &
ÇENGEL, M., (2006). “Investigation of Professional
and Individual Sufficiency of Primary
School Teachers in Aydın Province in terms
of some variables”, National Primary School
Teachers Symposium Booklet pp.104-118.
SCHULT, D.P., & SCHULTZ, S.E., (1990).
“Psychology and industry today: An int54
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue: 08 Volume: 3 Jel:M-I
www.sstbdergisi.com
ID:85 K:26
roduction to industrial and organizational
psychology”, New York, Macmillion.
SCHWARZER, R., & HALLUM, S., (2008).
“Perceived teacher self-efficacy as a predictor
of job stress and burnout: mediation analyses”,
Applıed Psychology: An International
Review 57, pp.152–171.
SHEAD, L.M., (2010). “An investigation of the
relationship between teachers rating of their
principals leadership style and teachers job
satisfaction ın public education”, Unpublished
Doctoral Dissertation, Our Lady Of The Lake
University, San Antonio, Texas.
SKAALVİK, S., SKAALVİK, E.M., (2007).
“Dimensions of Teacher Self-Efficacy and
Relations With Strain Factors, Perceived
Collective Teacher Efficacy, and Teacher
Burnout”, Journal of Educational Psychology
(0022-0663), 99(3), pp. 611-625
SOYER, F., CAN, Y., & KALE, F., (2009). “Beden
Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Ve
Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli
Faktörler Açısından İncelenmesi”, Niğde
Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri
Dergisi Cilt 3, Sayı 3.
SUCUOĞLU, B., & KULOĞLU, N., (1996).
“Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde
tükenmişliğin değerlendirilmesi”, Türk Psikoloji
Dergisi 10 (36), pp. 44- 60.
ŞAHİN Ş., (2008). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu
Düzeyleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı. Tez No: 122.
TELEF, B.B., (2011). “The Study Of Teachers’
Self-Efficacy, Job Satisfaction, Life Satisfaction
And Burnout”, Elementary Education
Online 10(1), pp.91-108.
TORUN, A., (1996). “Stres ve tükenmişlik in
Tevrüz S (ed): Endüstri ve Örgüt Psikolojisi”,
Türk Psikologlar Derneği Yayını s. 43 -53.
TSCHANNEN-MORAN, M. & WOOLFOLKHOY,
A. W., (2001). “Teacher efficacy:
Capturing an elusive construct”, Teaching
and Teacher Education 17 (7), pp.783-805.
VURAL, B., (2004). “Yetkin-ideal-vizyoner
öğretmen”, Hayat Yayınları, İstanbul.
VURGUN, N., DORAK, F., ÇETİNKALP, Z.,
(2006). “Devlet ve Özel Okullarda görev
yapan beden eğitimi öğretmenlerinin yaşam
doyumları ve tükenmişliklerinin belirlenmesi”,
Performans, 12(4):s.29-35.
WEİSS, D.J., DAVİS, R.V., ENGLAND, G.U.,
LOFTGUİST, L.H., (1967). “Manuel for the
minnesota satisfaction questionnaire minnesota
studies in locational rehabilition”, XXII,
Minnepolis Ünv. of Minnesota, Industrial
Relations Center, Word Addestment Project.
YILMAZ, G., YILMAZ, B., TÜRK, N., (2010).
“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin
Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik Düzeylerinin
İncelenmesi (Nevşehir İli Örneği)”, Selçuk
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim
Dergisi 12 (2), s.85–90.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com