You are here

TÜRKIYE'DE BILIŞIM TEKNOLOJISI ILE DEĞIŞEN SPOR GAZETECILIĞI

Sports Journalism in Turkey Undergoing Transformation Due To Information Technology

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research investigates the change experienced in sports journalism caused by internet and social media environments that have become widespread and popular. In the study that utilized qualitative research methods, interviews were done with the sports desk managers of five newspapers published in Turkey, the sports desk managers of two sport newspaper. The datas were collected through interviews done in depth. When the readers have been able to reach the developments more speedily through the internet sites of the newspapers and thematic TV channels, newspapers have displayed a tendency to find more varied news in their fields. However, the possibility to produce special news about Galatasaray, Fenerbahçe and Beşiktaş with the highest number of fans in football; the most popular branch of sports, have decreased in the newspapers that regularly prepare news about them. Many clubs have closed their doors to journalists or put some limitations. Majority of the papers publish similar news. Journalism related to research or investigation has substantially decreased. The necessity for journalists has decreased in the newspapers. Internet has become one of the most important news resources for the newspapers. It has become sufficient to have an editor and a computer operator to prepare a page for publication. However, internet web sites have also created new employment opportunities. The sports pages of the newspapers have difficulty keeping up with the media that can produce news more speedily. Internet has created the concept of copying in journalism that has caused erosion in the quality of news content in the papers. Sports journalists are happy with the convenience internet has provided, however they also complain about the weakness of the news content.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, spor gazeteciliğinde internet ve sosyal paylaşım siteleri gibi ortamların yaygınlaşmasıyla yaşanan değişim incelenmiştir. Nitel araştırma yönetmeleriyle gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye genelinde yayın yapan 5 gazetenin spor servisi müdürü ve 2 spor gazetesinin yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Çalışma verilerine derinlemesine mülakat yöntemiyle erişilmiştir. Katılımcıların görüşlerine göre okuyucular spor haberlerine, gazetelerin internet siteleri ve tematik televizyon kanalları aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaştığından, gazeteler daha derinlemesine haberler yapmaya yönelmiştir. Ancak en popüler branş olan futbolda en fazla taraftarı olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili haberlere ağırlık veren gazetelerin özel haber yapma imkânları azalmıştır. Çoğu kulüp, muhabirlere kapılarını kapatmış ya da sınırlama getirmiştir. Gazetelerin çoğunluğu, birbirinin benzeri haberlerle yayınlanmaktadır. Araştırma ve incelemeye dayalı habercilik azalmıştır. İnternet, gazetelerin en önemli haber kaynaklarından biri haline gelmiştir. Gazetelerin muhabir ihtiyacı azalmıştır. Bir sayfayı hazırlamak için bir editör ve bilgisayar operatörü yeterli olmaktadır. Ancak bununla birlikte internet siteleri, spor gazetecilerine yeni iş imkânları yaratmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla gazetelerin spor sayfa¬ları, daha hızlı habercilik yapan yeni medya ile yarışmakta zorlanmaktadır. İnternet, diğer alan¬larda olduğu gibi spor haberciliğine de kolaycılığı getirmiş, bu da gazete içeriklerinin nitelik olarak erozyona uğramasına neden olmuştur. Katılımcılar, internetin getirdiği kolaylıkları kul¬lanmaktan memnunluk duyarken, haber içeriklerinin zayıflamasından yakınmıştır.

REFERENCES

References: 

Arkan, N. (2011). Gazeteler Arasında Haber Rekabeti Bitti. Cihan Haber, 40, 16-18.
Atabek, Ü. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.
Birsen, H. (2005). İş Gören Niteliği Ve Üretim Süreci Açısından Haber Sitelerinin Basın Etiği Kurallarını Uygulayabilme Yeterliliği: Türkiye'de İnternet Üzerinden Yayınlanan Haber Sitelerinin Editörleriyle Bir Anket Çalışması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
Cangöz, İ. (2009). Habercilik/Gazetecilik Kültürünü Oluşturan Dinamikler ve Haber Yapma Sürecine Etkileri. Erkan Yüksel (Edited by), Sihirli Aynanın Sırları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 70.
Comscore
(2010
, Kasım) Turkey has 7th Largest and Most Engaged Online Audience in Europe, http://www. comscore. com/Press_Events/
Press_Releases/2009/5/Turkey_has_Seventh_Largest_Online_Audience_in_Europe
Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 123- 151.
Çevikel, T. (2007). İnternette Spor Medyası: Spor Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme. Bilgi Toplumuna Doğru, XII. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri. 8-10 Kasım 2007.
Geray, H. Aydoğan, A. (2009). Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik. Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel (Edited by), Ankara: Fersa Matbaacılık.
Gezgin, S. (2002). Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği. İnternet Çağında Gazetecilik, Serhan Yedig-Haşim Akman (Edited by), İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.
Gökalp, E. (2004). Türkiye'de Spor Basını Ve Milliyetçilik Söylemi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens¬titüsü, Basılmamış Doktora Tezi.
Göker, G., Demir M., Doğan A. (2010) Socialization and Sharing in The Network Society: An Emprical Research on Facebook. E-journal of New World Sciences Academy, 5, 183-206.
Gürcan, H.İ. (1999). Sanal Gazetecilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
İnuğur, N. (1992). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayını.
İşleyen, E. (2002). Milliyet Nasıl Hazırlanıyor? Serkan Yedik ve Haşim Akman (Edited by), İnternet Çağında Gazetecilik (73-75), İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.
Karakaş, R. (2002). Hürriyet Deneyimi. Serkan Yedik ve Haşim Akman (Edited by), İnternet Çağında Gazetecilik (76-78), İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.
Martyn, P.H.
(2009)
. The Mojo in the Third Millennium. Journalism Practice, 3. 196-215.
99
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Türkiye'de Bilişim Teknolojisi İle Değişen Spor Gazeteciliği
Medyatava (2011,
Haziran)
. Spor Basınına Souza'nın Golleri Damgasını Vurdu.
http://www.medyatava.com/haber.asp?ID=81539. Mestçi, A. (2007). Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007. Bilgi Toplumuna
Doğru, XII. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri. 8-10 Kasım 2007. Mora, N. (2002). Sözden İnternete Gazetecilik. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 15, 105-121. Özgen, M. (2002). Medya Etiği. Serkan Yedik ve Haşim Akman (Edited by), İnternet Çağında Gazetecilik
(118-126),
İstanbul
: Siyah Beyaz Yayınları. Riefler, K. (2002). Yeni Trendler. Serkan Yedik ve Haşim Akman (Edited by), İnternet Çağında Gazetecilik
(97-101),
İstanbul
: Siyah Beyaz Yayınları. Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Yayıncılık. Törenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Tweeting Athletes (2011, Mart). http://www.tweeting-athletes.com/TopAthletes.cfm. Uzun, R. (2001). Türkiye'de Spor Basını 1980-2000, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Widmann, J. (2002). Almanya'dan Bir Örnek. Serkan Yedik ve Haşim Akman (Edited by), İnternet Çağın¬da Gazetecilik (87-94), İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları. Yücedoğan, G. (2002). İnternet Haberciliği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 14, 143-158.
http://www.tweeting-athletes.com/TopAthletes.cfm (Mart 2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com