You are here

16-21 YAŞ ARASI ELİT DÜZEYDEKİ TAKIMLARIN GENÇ FUTBOLCULARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF YOUNG ATHLETES IN ELITE TEAMS AGED 16-21

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11947

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Awareness of emotional intelligence is seen as one of the impressive roles of the athlete in displaying his personal skills. Emotional intelligence is an important intelligence type for acquiring a place in the person's life. The ability of the person to recognize himself / herself, to communicate with the living things around him / her and to be able to notice emotions for the emergence. It is an important point for the sportsmen to own, be announced, be able to be recognized and directed. Emotional intelligence holds an important place at this point. This study was carried out in order to determine the emotional intelligence level of young athletes in elite teams aged 16-21. The sample of the study was 382 (n: 382 boys) young football players playing in the teams of Adana FC, Gaziantep FC, Gençlerbirliği FC, Kayseri FC, Konya FC and Ottoman FC U 21, U 19, U 17 and U 16 teams in the Turkish Super League. Schutte Scale of Emotional Intelligence test was used in this study. Data analysis was used SPSS 21 statistics software program. As a result of the study, there were significant difference in the emotional intelligence levels of young Footballers joined in this research, type of undergraduate school, educational level of father and place of residence. There were no difference in the emotional intelligence levels of young soccer players joined in this research, in terms of year of play and educational level of mother.
Abstract (Original Language): 
Duygusal zekâ farkındalığı, sporcunun kişisel becerilerini sergilemesindeki etkileyici rollerden birisi olarak görülmektedir. Duygusal zekâ, kişilerin hayatın içerisinde kendisine bir yer edinme konusunda önemli bir zekâ türüdür. Kişinin kendini tanıma, çevresindeki canlılarla iletişim kurma ve ortaya çıkan duyguları fark edebilme yeteneğidir. Sporcular için önemli bir yere sahip olan duyguların, fark edilebilmesi ve yönlendirilebilmesi gerekmektedir. Duygusal zekâ bu noktada önemli bir yer tutmaktadır. Araştırma, genç yaştaki elit futbolcuların duygusal zekâ düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye Süper Ligi’nde bulunan Adana Spor, Gaziantep Spor, Gençlerbirliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Osmanlı Spor U 21, U 19, U 17 ve U 16 takımlarında oynayan 382 (n: 382 erkek) genç futbolcu oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Schutte duygusal zekâ ölçeği kullanışmıştır. Veri analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler frekans (f), yüzde (%) ve Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; elit düzeydeki genç futbolcuların duygusal zekâ düzeyleri, okul türü, babanın eğitim düzeyi, annenin eğitim düzeyi, ikamet yeri ve oynama yılı gibi değişkenlere göre incelendiğinde; futbolcuların okul türü, babanın eğitim düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Takımdaki oynama yılı ve annenin eğitim düzeyi değişkenlerine göre ise, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

REFERENCES

References: 

Acar, F. (2002). Duygusal zekâ ve liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
Adiloğulları, İ. (2011). Profesyonel futbolcularda duygusal zekâ ile örgütsel bağlılık ilişkisi, (Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Ayan, S., Soylu, Y., Bozdal, Ö., & Alıncak, F. (2017). Investigation of emotional intelligence level of university students. Europan Journal of Physical Education and Sport Science, 3 (5).
Bhochhibhoya, A., Branscum, P., Taylor, E. L., & Hofford, C. (2014). Exploring the relationships of physical activity, emotional intelligence and mental health among college students. American Journal of Health Studies, 29 (2), 191.
16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal… 409
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Cakan, M., & Akbaba Altun, S. (2005). Adaptation of an emotional intelligence scale for Turkish educators. International Education Journal, 6 (3), 367-372.
Certel, Z., Çatıkkaş, F., & Yalçınkaya, M. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının duygusal zekâ ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1), 74-81.
Crombie, D., Lombard, C., & Noakes, T. (2009). Emotional intelligence scores predict team sports performance in a national cricket competition. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(2), 209 224.
Deniz, M. E., & Yılmaz, E. (2004). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yetenekleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Eynur, B. R., Eynur, A., & Erzeybek, M. S. (2017). Çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcu üniversite öğrencilerinin dikkat düzeylerinin incelenmesi. H. Çalışkan (Ed.), Educational Researches and Publications Association bildiriler kitabı içinde (ss. 48). Budapeşte.
Gerring, R. J., & Zimbardo, P. G. (2015). Psikoloji ve Yaşam. Ankara: Nobel.
Goleman, D. (2013). Duygusal zekâ neden IQ’ dan daha önemlidir? (B. S. Yüksel, Çev.). İstanbul: Varlık.
Goleman, D. (2016). İş Başında duygusal zekâ (H. Balkara, Çev.). İstanbul: Varlık.
Hanin, Y. (2007). Emotions in spor: Current issues and perspectives. In G. Tenenbaum & R. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed.). New York: Wiley.
İşmen, E. (2001). Duygusal zekâ ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (13), 111-124.
Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B., & Kafkas, M. E. (2010). Beden Eğitimi ve Spor bölümü özel yetenek sınavına katılan öğrencilerde duygusal zekâ ve benlik saygısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 653-674.
Kayışoğlu, N. B., Doğan, İ., & Çetin, M. (2014). Gençlik kampı lider adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ve iletişim becerileri düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, 12 (1), 43-50.
Keskin, D. D. (2010). Hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Konrad, S., & Hendl, C. (2001). Duygularla Güçlenmek, (Çev: Meral Taştan), İstanbul.: Hayat.
Laborde, S., Dosseville, F., & Scelles, N. (2010). Trait emotional intelligence and preference for intuition and deliberation: respective influence on academic performance. Personality and Individual Differences, 49 (7), 784-788.
Laborde, S., Dosseville, F., & Raab, M. (2013). Introduction, comprehensive approach, and vision for the future. (Special Issue). Emotion and decision making in sports. International Journal of Sport & Exercise Psychology, 11, 143-150.
Laborde, S., & Raab, M. (2013). The tale of hearts and reason: the influence of moods o decision making. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35, 339-357.
410 Yusuf SOYLU - Sinan AYAN - Melih Nuri SALMAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Laborde, S., Dosseville, F., & Allen, M. S. (2016). Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26, 862-874.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17 (4), 420-443.
Nieuwenhuys, A. R., Pijpers, J.R., Oudejans. R. R., & Bakker. F. C. (2008). The influence of anxiety on visual attention in climbing. Journal of Sport & Exercise Psychology, 30, 171-185.
Perlini, A. H., & Halverson, T. R. (2006). Emotional intelligence in the National Hockey League. Canadian Journal of Behavioural Science, 38 (2), 109-119.
Pektaş, S. (2013). Güzel sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü öğrencileri ile diğer lise öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin karşılaştırılması, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.
Salovey, P., Stroud, L., Woolery, A., & Epel, E. (2002) Perceived emotional intelligence, stress reactivity and symptom reports: Furthers explorations using the Trait Meta-Mood Scale, Psychology and Health, 17, 611-627.
Schutte, N. S., Maalouf, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development a validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, s. 167-177.
Thi Lam, L. & Kirby, S. L. (2002). Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the impact of emotional and general intelligence on individual performance. The Journal of Social Psychology. 142 (1), 133–143.
Yalçınkaya, M. (2010). Öğretmen adaylarının problem çözme davranışları ve duygusal zekâ düzeyleri üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir.
Yurdakavuştu, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinde duygusal zekâ ve sosyal beceri düzeyi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Zizzi, S. J., Deaner, H. R., & Hirschhorn, D. K. (2003). The relationship between emotional intelligence and performance among college baseball players. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 262 269.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com