You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ İLE FAKÜLTE TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATON, FACULTY OF MEDICINE AND FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINASTRATION SCIENCES SOME SOCIO-ECONOMICS QUALITIES WITH FACULTY SPECIES BETWEEN CONNECTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to determine some socio-economics features of students from Faculty of Education, Faculty of Medicine, Faculty of Economic and Administration Sciences and to investigate between this features with faculty species any relationship. The data collection instrument was administered 2562 students. Khi-squared tecniqueis utilized in the analysis of relationship between the variables. The result of the study revealed differance between socio-economic level of the students from of Faculty of Education and student from Faculty of Medicine with Faculty of Economics and Administration Sciences. Socio-economic level of the students from Faculty of Education is low from socio-economic level of the students from Faculty of Medicine with Faculty of Administration Sciences. The socio-economic levels of the students from Faculty of Medicine and Faculty of Administration Sciences is more look like each other. The result of the study revealed a significant connection between faculty species with father and mother level of education, father and mother profession, monthly income of family, sibling number of student, settlement residence of family and residance of students.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin bazı sosyo-ekonomik özelliklerini tespit etmek ve öğrencilerin kayıtlı olduğu okul türü ile sosyo-ekonomik özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla 2562 üniversite öğrencisine anket uygulanmış, değişkenler arası ilişkilerin test edilmesinde khi-kare tekniği kullanılmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinin Tıp ve İİBF öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinden daha düşük düzeyde olduğu, Tıp ve İİBF öğrencilerinin sosyo-ekonomik bakımdan birbirlerine daha fazla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği, aylık gelir, kardeş sayısı, ailenin sürekli ikamet ettiği yer, öğrencinin öğrenimi süresince kaldığı yer ile okul türü arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKBABA, Sırrı. “Öğretmen Yetiştirmede Mesleki Rehberliğin Yeri ve Önemi”, Milli Eğitim Dergisi, 2002, Sayı: 155-156. (http: yayim.meb.gov.tr/yayimlar/155-156/akbaba.htm-11.9.2003).
AKYÜZ, Hüseyin. Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Yayınları, Ankara: 1992.
BİLGİN, Asude. “Kadınların Meslek Seçimi, Kimlik Gelişimi ve Psikolojik Ayrılma Arasındaki İlişkiler”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, C. 13, Sayı: 1, s. 77-83.
BİLHAN, Saffet. Eğitim Sosyolojisi, A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara: 1996.
CAN, Gürkan (Editör). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem-A Yayıncılık, Ankara: 2003.
CELKAN, Hikmet Yıldırım. Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayını, Erzurum: 1991.
CENKER, M. Emin. “Üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümünü Seçen Öğrencilerin, Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Seçimlerinde Rol Oynayan Etmenler”, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa: 1999.
DÖNMEZER, İbrahim. Ailede İletişim ve Etkileşim, Sistem Yayıncılık, İstanbul: 1999.
GÜVERCİN, Özkan-AKBOLAT, Davut-AYBEK, Ali. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Profilleri ve Beklentileri”, Z. K. Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Karabük: 2000, Sayı: 1, s. 177-187.
KINCAL, Remzi Y. Ailenin Eğitimsel Fonksiyonları, Atatürk Üniversitesi Yayınları: 770, Erzurum: 1999.
KULAKSIZOĞLU, Adnan. Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul: 2000.
KUZGUN, Yıldız. “Sosyo-Ekonomik Düzey ve Psikolojik İhtiyaçlar”, A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1987, Sayı: 1-2, Sayfa: 55-68.
KUZGUN, Yıldız. Meslek Danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara: 2000.
ÖZGÜVEN, İ. Ethem. Çağdaş Eğitimde Danışma ve Rehberlik, PDREM Yayınları, Ankara: 1999.
SANDİS, E.F. “The Transmission of Mothers’ Educational Ambitions Related to Specific Socialization Techniques”, Journal of Marriage And Family, Volume: 2, 1970, p. 258-269.
SAVRAN, C.-SERT, I.- UZUN, S. “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarıları İle Çeşitli Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1999, Sayı: 11, s. 273-284.
SERİN, Necdet. Eğitim Ekonomisi, A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara: 1979.
TEZCAN, Mahmut. Eğitim Sosyolojisine Giriş, A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara: 1981.
TUZCUOĞLU, Semai. “Meslek Seçimi ve Önemi”, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1994, Sayı: 6, s. 265-280.
YEŞİLYAPRAK, Binnur- GÜNGÖR, Abide- KURÇ, Güzin. Eğitsel ve Mesleki Rehberlik, Varan Matbaacılık, Ankara: 1999.
YEŞİLYAPRAK, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara: 2000.
Erzincan

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com