You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Intellectual capital is accepted as one of the most critical factors for business organizations to thrive in today’s competitive world. Defined as intangible assets that organizations have, intellectual capital consists of human capital, structural (organizational) capital and customer (relationship) capital. The first part of this study includes a theoretical explanation of the concept of intellectual capital and its elements. The second part discusses the results of a study conducted in defense industry in order to find out effects of intellectual capital on organizational performance.
Abstract (Original Language): 
Entelektüel sermaye günümüz işletmeleri tarafından rekabette başarılı olmanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerin sahip oldukları maddi olmayan varlıkları olarak tanımlanan entelektüel sermayenin insan sermayesi, yapısal (örgütsel) sermaye ve müşteri (ilişkisel) sermayesi olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde entelektüel sermaye kavramı ve unsurları kuramsal olarak açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise entelektüel sermayenin örgüt performansına olan etkilerini belirlemek amacıyla savunma sanayisinde yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmektedir.