You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖNEMİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Intellectual capital is an ingredient of supplying the competition strength advantage of economic units', consolidates fundamentals of corporations and it is an tie that is not with only futuristic materials of corporate assets. With the changeover into information economy, the importance of knowledge is increased and the importance of intellectual capital became visible by the rise of corporations' marketing and accounting values. Visibility provider is measurement techniques of intellectual capitals. In our paper; firstly, development process is analyzed with based on intellectual capital. Categorization of intellectual capital is made and particularly investigated. As a consequence, measurement techniques are studied.
Abstract (Original Language): 
Entelektüel Sermaye ekonomik birimlere rekabet avantajı sağlayan ve kurumların temelini sağlamlastıran, kurum geleceğini sadece maddi varlıklara bağlamanın eksik kalacağını gösteren kuvvetlendirici bir harçtır.Bilgi ekonomisine geçisle birlikte bilginin önemi artmıs, kurumların piyasa ve defter değeri arasında piyasa değeri tarafından yasanan artıs entelektüel sermayenin önemini görünür hale getirmistir. Görünürlüğü sağlayan ise entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri olmustur. Makalemizde öncelikle entelektüel sermaye kavramı üzerinde durularak , gelisim süreci incelenmistir.Entelektüel sermayenin sınıflandırılması yapılarak ayrıntılı olarak incelenmistir. Son olarak entelektüel sermayenin ölçüm yöntemleri üzerinde çalısılmıstır.

REFERENCES

References: 

ACAR Baltas ,(2000) Đnsan Kaynakları ve Entelektüel
Sermaye Yönetimi, Kaynak Dergisi Ekim-
Aralık, sayı:4,
AKPINAR Selma, ;(2002) Entelektüel Sermaye
Yönetimi ve Bir Boya isletmesi üzerinde etkileri, I.
Ulusal Bilgi, ekonomi, Yönetim Kongresi Bildirileri,
10-12 mayıs 2002
ARIKBOĞA Sebnem(2003), Entelektüel Sermaye,
Derin Yayınları,Đstanbul
AKDEMĐR, Ali (1998) Entelektüel Sermaye
Konseptin Đsletmecilik Anlayısındaki Dönüsümleri,
Süleyman Demirel Üniversitesi Đ.Đ.B.F Dergisi,
s,98
ARIKBOĞA, Sebnem 1993 yılı Skandia Yıllık
Faaliyet raporundan aktaran, Entelektüel Sermaye, Derin
yayınları,Đstanbul,2003
ATĐK Hayriye(2006), Beseri Sermaye, Dıs Ticaret
Ve Ekonomik Büyüme,Ekin Kitabevi,Bursa
BARSKY, Noah Gary Marchant, ;(2000) The
Most Valuable Recource:Measuringand Managing
Intellectual Capital, Strategic Finance , February,
BART, Christoper K., ;(2001)Measuring The
Mission Effect in Human Intellectual Capital, Journal
of Intellectual Capital, Vol.2, No:3,
BART, Christoper K. ;(2001), Measuring The
Mission Effect in Human Intellectual Capital, Journal
of Intellectual Capital, Vol.2, No:3,
BERNADETTE,Iynn,; (2000)Entelektüel
Sermaye Gelecek Binyılına Katma Değer Basarısında
Anahtar, Çev.Ercan Bayazatlı, Muhasebe ve Denetime
Bakıs,
BONTĐS,N ve C. W Choo, (2001) The Stratejic
Management of Intellectual Capital and Organizational
Knowledge, Oxford University Press, New York,
BÜYÜKÖZKAN, Gülçin;(2004), Entelektüel
Sermaye Yönetimi,Đnternet Adresi:www. Kalder.org.tr/
preview-contents=718, Erisim Tarihi:16.08.2004
ROOKĐNG, A,(1996) Inttellectual Capital:Core
Assets for the Third Millennium Enterprise, Londo:
Thomson Business Press, England
CARĐNER, S, ;(2000)1 + 1=11, Across The
Board, New York, Nov-Dec, s29-32
DEMĐR Alparslan Serhat ve Taskın Harun, Performans
Ölçme Modellerinin Karsılastırılması: Kuantum
Performansı, Maddi Olmayan Varlıkların Đzlenmesi
, Performans Prizması Ve Skandia Klavuzu Modelleri,
Journal Of Yasar Universiyt, Erisim Adresi: www.
joy.yasar.edu.tr/makale/11-sayı S 7
DUFFY J, ;(2000) Measuring Customer Capital,
Strategy Leadership, , s.10-11
ERKAL, Zekeriya(2006), Entelektüel Sermaye:
Ölçülmesi ve Raporlanması, Derin Yayınları, Đstanbul
ERCAN Metin Kamil, Basaran Öztürk (2003),
Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye,
Gazi Kitapevi,Ankara
KAPLAN R,S VE D.P. Norton, ;(1999) The
Balanced Scorecard, Çev.s.Egeli,Sistem yayıncılık,
No:207, 1. Basım, Đstanbul, Haziran
LUTHY, D.H, ;(2000) Intellectual Capital and
Its Measurement, , Entellektüel Sermaye, s.92 erisim
tarihi:24 04.2000, erisim adresi: www.3bus.osaka
cu.ac.jp den aktaranFamil Samiloğlu, Gazi Kitabevi
Ankara MCELROY, Mark W. ;(2002), Social
Innovation Capital’’, Journal of Intellectual Capital,
Vol.3. No.1,
OLĐVER David, ; (1996)Skanndia Assurance
and financial services: Measuring and Visualizing
Intellectual Capital, International ınstute for
managemment Development IMD, lausanne,
PARASIZ Đlker(2003), Ekonomik Büyüme Teorileri,
Ezgi Kitabevi, Bursa
ROOS J, G Roos, N, Dragonetti, Ledvinson;
(1998) Intellectual Capital: Navigating In The New
Business, Landscape, New York University Press
NewYork, 1998 den Aktaran Famil
Samiloğlu,Entelektüel Sermaye Gazi Kitapevi, 2002
STEAWART A, Thomas; (1997) Entellektüel
sermaye:Kurulusların Yeni Zenginliği,
Çev.N.Elhüseyni,MessYayınları,Đstanbul,
SULLĐVAN, Patrick;(2000) H., Value –Driven
Intellectual Capital, John Willeyand Sons Press, New
York,
STEWART, Thomas (1997) Entelektüel Sermaye,
Çev.Nurettin Elhüseyni, Kontent Kitap, Đstanbul,
Mess Yayınları, No:258
SAVASCI, ĐPEK, Serhat Çakı;(2008), Entelektüel
Sermaye Bilesenlerinin Değerlendirilmesi:
Hipermarketler üzerine birbakıs , internet adresi:
www.bilgi yönetimi./cm, erisim tarihi:07.05.2008
SAMILOĞLU Famil;(2002) , Entelektüel
Sermaye, Gazi Kitapevi, Ankara
SARUHAN Sadi Can ve Taylan Sulaoğlu,
(2001) Entelektüel sermaye:Teori ve Uygulamadan Bir
Örnek-Arçelik, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildirileri, 24-26 Mayıs 2001
STROOMBERGEN.A, ;(2002), Rewiew of
the Statistical Measurement of Human
Capital,Infometrics Consulting press, s.2-3, New
Zeland
SVEĐBY, The Intangible Assets Monitor, erisim
adresi:
www.sveiby.com.au/articles/companymonitor.html
THUROW, L, ;(1970) Investment in Human
Capital, Wadworth publishing Company, ,California
ÜNSAL Erdal(2007), Makro Đktisat, Imaj
Kitabevi,7. Baskı, Ankara ,s.619
UZAY, Saban ve Savas Orhan,(2003) Entelektüel
Sermayenin Ölçülmesi:Mobilya Sektöründe Karsılastırmalı
Bir Uygulama Örneği,Erciyes Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:20,
Ocak Haziran 2003
YERELĐ, Ayse ve Gersil Gülsen(2005), Entelektüel
Sermaye ölçme Ve Raporlama Yöntemleri, Celal
Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi,
Cilt.12, Sayı 2, Manisa

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com