You are here

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE -HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

An Important Wealth in the Knowledge Society in View of Enterprises: The Intellectual Capital -An Evaluation from PR Perspective

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The shaping force of knowledge and its emergence as a productive factor in competition, among the knowledge society is the leading factor forcing organizations to get more knowledge based capitals instead of physical materials. At this point a new concept is emerging "The intellectual capital". The intellectual capital consists basically of three interconnected parts, the human capital, the structural capital, and the customer capital. The human capital, zohich constitutes a major part of the intellectual capital, is formed by the total knozoledge, talent and behaviors of the ivorkers. The structural capital is formed by the tools, machines and events possessed by the organization. Customer capital may be defined as the attributed worth to the relationship between organization and customer. Management and expansion of intellectual capital, which is accepted as the new wealth of organizations, is very important. In this manner, aim of this study is -after having evaluated the intellectual capital and it's components- to show the role of PR management as a management function which has direct or indirect effects on management and expansion of human, structural and customer capital. In scope of this purpose, the subject is evaluated by performing a detailed literature analysis.
Abstract (Original Language): 
Bilgi toplumunda bilginin yeni ekonomiyi şekillendirme gücüne sahip olması ve bilginin ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmesi, işletmeleri fiziksel varlıklardan ziyade bilgi ürünü maddi olmayan varlıklara sahip olmaya yöneltmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan kavram, entelektüel sermaye kavramıdır. Entelektüel sermaye, temel olarak insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak üç bileşenin karşılıklı etkileşiminden meydana gelmektedir. Entelektüel sermayenin önemli bir yapı taşını oluşturan insan sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışların .toplamından oluşmaktadır. Yapısal sermaye ise, bir işletmenin sahip olduğu araç, gereç ve süreçler toplamıdır. Müşteri sermayesi ise, işletmenin sahip olduğu müşterileri ile ilişkisine atfedilen değer olarak açımlanabilir. Bilgi toplumunda işletmelerin yeni zenginliği olarak kabul edilen entelektüel sermayenin yönetimi ve artırılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı -entelektüel sermaye ve bileşenlerinin ele alınmasının ardından- halkla ilişkiler yönetiminin, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin artırılması ve yönetimi konularında dolaylı veya doğrudan katkı sağlayan bir işletme fonksiyonu olma özelliğine sahip olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kapsamlı bir literatür analizi yapılarak konu ele alınmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akpmar, A. T. (2000). Entelektüel Sermaye Kavramı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 51-59.
Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye. İstanbul: Derin Yayınları.
Bardakçı, A. (2002). Kitlesel Bireyselleştirme: Yeni Bir Farklılaştırma ve Pazar Bölümlendirme Tekniği. Pi Pazarlama ve iletişim Kültürü Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 38-41.
Barış, G. (2006). Kusursuz Müşteri Memnuniyeti İçin: Şikayet Yönetimi. İstanbul: MediaCat.
Berry, L. (1991). Marketing Services, New York: The Free Press.
Bhatt, G. D.
(2001)
. Knowledge Management in Organization: Examining the Interaction Between Technologies, Tecnigues and People, journal of Knowledge Management, Volume:5, Number:!, 68-75.
Bilmedik, F. (2006). Entelektüel Sermaye. Kasım 5, 2006, http://www.danismend.com/konular /insankaynaklari/inka_entelser.htm.
Bozkurt, V. (2000).
Enformasyon
Toplumu ve Türkiye. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Bull, C. (2003). Strategic Issues in Customer Relationship Management (CRM). Business Process Management Journal, .Volume;9, No;5, 592-602.
Çoroğlu, C. (2002). Modern İşletmelerde Pazarlama ve Satış Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Ertuğrul, M. (2006). Bilgi Çağında İşletmelerin Yeni Kaynağı: Entelektüel Sermaye. Kasım 5, 2006, http: www .bilgiy onetimi .or g/pages/mki_gos. php?n t=293.
Foster,
T
, RV. (2000), Müşteri Memnuniyetinin 101 Yolu. Meral Gönenç, (Çeviren). İstanbul: Alfa Basım Yayım, Dağıtım,
96
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Bilgi Toplumunda işletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik
Gel, O. C. (2002). CRM Yolculuğu. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Guthrie, J. (2001). The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, Volume:2, Number:l, 24-41.
Harrison, S. Sullivan, P. (2000). Profiting From Intellectuel Capital. Journal of Intellectuel Capital, Volume: 1, Number: 1, 139-148.
Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: Tire Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, Volume:2, Number:l, 88-103.
İpçioğlu, İ., Tunca, M. Z. (2002). Entelektüel Sermayenin Yönetilmesi, Ölçülmesi ve Firma Değerine Etkisi. Verimlilik Dergisi, 2.
Kannan, G., Aulbur, W. G.,
(2004)
. Intellectual Capital: Measurement Effectiveness, journal of Intellectual Capital, Volume 5, Number:3, 389-413
Kotler, P. (2000). Kotler
ve Pazarlama, Ayşe Özyağcüar (Çeviren). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Kotorov, R.
(2003)
. Customer Relationship ManagementStrategic Lessons and Future Directions. Business Process Management Journal, Volume:9, No:5, 566-571.
Lai, L. L. A. (2005). Knowledge Management for Chinese Medicines: A Conceptuaî Model. Informaton Management&Computer Security, Volume:13, Number:3, 244-255.
Livari, J., Huisman, M. (2007). The Relationship with Organizational Culture and The Deployment of Systems Development Methodologies. MIS Quarterly, Volume:31, Number:l, 31-42.
Müşteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu, (2000). Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, Kalder Yayınları No:31.
Petrof,
J
. V, (1997). Relationship Marketing:The Wheel Reinvented. Business Horizons, Volume:40, No:6.
Pira, A. (2004). Küreselleşme- Küresel Rekabet ve Halkla İlişkiler. Aylin Pira (Editör), Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Konuşuluyor?. İzmir: Ege Un.Basımevi.
Pira, A. (2005). Halkla İlişkiler İçin Okumalar. İstanbul: Dönence.
Ross, G., Ross, J. (1997). Measuring Your Company's Intellectual Performance. Long Range Planning, Volume:30, No:3, 410-420.
Schmidt, W., Finnigan, J. (1995). Total Quality Manager. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,.
Shultz, D., Walters, J. (1997). Measuring Brand Communication. ROI, U.S.A.:ANA Inc.
Stewart, T. (1997).
Entelektüel
Sermay.
N.Elhüseyni (Çeviren). Istanbul: MESS Yayınları.
97
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Bit^i Toplumunda İşletmeler Açısından Önemli Bir Zenginlik
Üç, M. (2006). Entelektüel Sermaye ve Unsurları, Ekim 12, 2006, http://www.bilgiyonetimi.org/ cm/pages/mkl_gos.php?nt=581.
Yılmaz, A., Pirtini, S. (2002). İşletmelerde Rekabet Avantajı Yaratması Açısından Müşteri İlişkileri Yönetiminin Esasları ve Strateji Oluşturma, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kongre Kitabı, Afyon.
Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi, İstanbul: İşaret Yayınları:106,
93

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com