You are here

Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Rasyolara Etkisi

Intellectual Capıtal and Accountıng of Intellectual Capital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Recently, it is obvious that information is of great importance for almost every aspect of the life due to the rapid change in the technology. In conjunction with the increasing importance of knowledge in our lives, the current era is defined as the “knowledge age”. In developed countries, “Intangible assets” defined also as “knowledge-based assets” or “intellectual capital” components with its contemporary meaning, are of great importance for companies to have a competitive advantage. In this study, intellectual capital is explained and is examined the effects of accounting records.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda teknolojide meydana gelen hızlı değişim yaşamın hemen hemen her alanında bilginin sahip olduğu önemi daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bilginin hayatımızda bu kadar fazla önem taşımaya başlamasıyla birlikte içinde bulunduğumuz çağ da bilgi çağı olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bilgi varlıkları olarak da adlandırılan maddi olmayan varlıklar günümüzdeki ifadesiyle entelektüel sermaye unsurları firmalar açısından en önemli rekabet unsuru haline gelmiştir. Ancak günümüzde ülkemiz dahil firmaların değerlendirilmesi maddi varlıklara dayalı olarak yapılmakta ve firmaların değerini daha da arttıran maddi olmayan varlıklara (entelektüel sermaye unsurlarına) yeteri kadar önem verilmemektedir. Bu çalışmada entelektüel sermaye kavramı tanımlanarak, muhasebe kayıtlarına yansıması incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

ACAR, D., DALĞAR, H.; “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi
Sisteminin Katkısı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Ocak 2005, s. 23-39.
ADA Ş.; Firma Değerinin Oluşumunda Bilgi ve Teknolojinin Etkisi, C.B.Ü. S.B.E.
Basılamamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 2006.
AKGÜÇ, Ö; Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basın-Yayın, İstanbul.1995
ARIKBOĞA, F. Ş.; Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul, 2003.
BÜYÜKÖZKAN, G.; “Entelektüel Sermaye Yönetimi”, Kal Der Forum Dergisi, Yıl:2,
Sayı:6, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, s. 32-36.
ÇABUK, A., LAZOL, İ; Mali Toblolar Analizi, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2008
CHAMBERS, N.; Firma Değerlemesi, Avcıol Basın-Yayın, İstanbul, 2005
CHOO, C. W., BONTIS, N.; The Strategic Management of Intellectual Capital and
Organizational Knowledge, Oxford University Press, 2002.
ÇIKRIKÇI, M., DAŞTAN, A.; “Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar
Aracılığıyla Sunulması”, Bankacılar Dergisi, Sayı:43, Aralık 2002, s. 18-33.
EMREM, E.; “Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri”, Kocaeli
Üniversitesi İİBF 2. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, İzmit, 2003.
EMREM, E.; “Entelektüel Sermaye ve Bileşenlerinin Kavramsal Analizi”, Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 2004, s. 1-12.
Sosyal Bilimler 6/1 (2008)s.23-33.
33
, (Erişim Tarihi: 14.10.2005).
ERCAN, M. K., ÖZTÜRK, M. B., DEMİRGÜNEŞ, K.; Değere Dayalı Yönetim ve
Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.
ERTUĞRUL, M.; “Bilgi Çağında İşletmelerin Yeni Kaynağı: Entelektüel Sermaye”,
Active Dergisi, No:15, Ekim-Kasım 2000b, s. 1-11.
JOHANNESSEN, J., OLSEN, B., OLAISEN, J.; “Intellectual capital as a Holistic
Management Philosopy: a Theoretical Perspective”, Internatioanal Journal of Information
Management, 25(2005), s. 151-171.
LYNN, B.; “Entelektüel Sermaye Gelecek Binyılın Katma-Değer Başarısında Anahtar”,
(Çev. Ercan Bayazıtlı), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2000, s. 119-
126.
MOURITSEN, J., LARSEN, H. T., BUKH, P. N., JOHANSEN, M. R.; “Reading An
Intellectual Capital Statement: Describing and Prescribing Knowledge Management Strategies”,
Journal of Intellectual Capital, Vol.2, No.4, 2001, ss. 359-383.
SAVAŞÇI, İ., ÇAKI, S.; “Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Değerlendirilmesi:
Hipermarketler Üzerine Bir Bakış”, Kocaeli Üniversitesi İİBF 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi Bildirileri, İzmit, 2003.
SEETHARAMAN, A., SOORIA, H. H., SARAVANAN, A.S.; “Intellectual Capital
Accounting and Reporting in The Knowledge Economy”, Journal of Intellectual Capital, Vol.3,
No.2, 2002, s. 128-148.
SEYİDOĞLU, H.; Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Can Yayınları,
2. Baskı, İstanbul, 1999.
STEWART, T. A.; Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği, (Çevirenler:
Zülfü Dicleli-Nurettin Elhüseyni), Mess Yayınları, İstanbul, 1997.
ŞAMİLOĞLU, F.; Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Birinci Baskı, Ankara, 2002.
ÜÇ, M.; “Entelektüel Sermaye ve Unsurları”, <
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=581>(Erişim Tarihi: 14.10.2005).
WIIG, K. M.; “Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management”, Long
Range Planning, Vol.30, No.3, 1997, s. 390-405.
YILDIZ, B., TENEKECİOĞLU, B.; “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa
Değeri Üzerindeki Etkisi ve İMKB 100 İşletmelerinde Görgül Bir Çalışma”, Osmangazi
Üniversitesi İİBF 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Eskişehir, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com