You are here

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A Study On Determining The Relationship Between Intellectual Capital And Financial Performance In Information Technology Sector

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.529

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years’ studies, there is a prevailing opinion that the huge difference between book value and market value of firms stems from intangible assets. There are lots of studies investigating the effect of intangible assets, that haven’t been accounted in financial statements properly due to difficulty of valuation and recognation, on firm value and firm’s financial performance. This study is conducted to investigate the effect of intellectual capital which is considered as an intangible asset on information technology sector firm’s financial performance. Information technology sector is prefered due to relatively smaller capital investments particularly tangible assets. For evaluating intellectual capital, VAICTM Value Added Intellectual Coefficient method is applied. As the indicator of firm’s financial performance, return on asset (ROA) and return on equity (ROE) are used.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim bir görüş söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle henüz firmaların finansal tablolarında tam anlamıyla aktifleştirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ise maddi olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında sabit sermaye yatırımı görece az olan bilişim sektörü firmalarının finansal performansları üzerindeki etkisini araştırmak üzere ele alınmıştır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıştır. Firmaların finansal performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) rasyoları kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

Appuhami, R., (2007). “The Impact of Intellectual Capital on Investor’s Capital Gain on Shares: An Empirical Investigation in Thai Banking”, Finance and Insurance Sector, International Management Review, 3 (2), 14-25.
Bontis, N., Keow, W.C.C., Richardson, S.,(2000). “Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries”, journal of Intellectual Capital, 1 (1), 85-100.
Clarke, M., Seng, D., White R.H., (2011). “Intellectual Capital and Firm Performance in Australia”, Journal of Intellectual Capital, 12 (4), 505-530.
Edvinssion, L. (1997). “Developing Intellectual Capital at Skandia”, Long Range Planning, 30 (3), 366-373.
Gürkan, S., Gökbulut R. İ., Çolak N.,(2015). “Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 45-64.
Karacaer, S., Kapusuzoğlu A., (2010). “IMKB Turizm Sektöründe Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 98-108.
Karacan, S., Ergin E., (2011). “Bankaların Entelektüel Sermayesi İle Finansal Perfroamnsı Arasındaki İlişki”, Business and Economics Reseacrh Journal, 2 (4), 73-88.
Kayalı, C. A., Yereli, A. N., Ada, Ş. (2007). “Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 67-90.
Lopez, V. A. (2006). “An Alternative Methodology for Testing a Resource-Based View Linking Intangible Resources and Long Term Performance”, Irish Journal of Management, 27 (2), 49-66.
Rehman, W., Rehman, C., Rehman, H., Zahid, A, (2011). “Intellectual Capital Performance and Its Impact on Corporate Performance: An Empirical Evidence from Modaraba Sector of Pakistan”, Australian Journal of Business and Management Research, 1 (5), 8-16.
Şamiloğulu, F. (2006). “Entelektüel Sermaye: Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 78-89.
Teece, D. J. (2007). “Explicating Dynamic Capabilities: The Natureand Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance”, Strategic Management Journal, 28, 1319-1350.
TUBİSAD (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, 2015 Pazar Verileri, erişim tarihi 08.05.2017,http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/tubisad-pazar-verileri-2015-r...
Yörük, N., Erdem, M. S. (2008). “Entelektüel Sermaye Unsurlarının İMKB’de İşlem Gören Otomotiv Sektörü Firmalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 397-413.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com