You are here

İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞTIKLARI KURUMUN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI

CULTURAL ORGANIZATION PERCEPTIONS OF THE EMPLOYEES WHO WORK IN IZMIR YOUTH AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was done in order to show the employees' perceptions about organization culture of institution at which they work and submit proposals in developing organizational culture. Within the framework of this purpose data was gathered with the "Institutional Culture Test" and it was applied to 62 employees and semi-structured interviewing technique was applied 9 people working in different branches of the administration department of Izmir Youth and Sports Provincial Directorate. The sub dimensions of socialization and, co-operation of organizations were majored on in the study. The collected data was analyzed according to descriptive and content analysis method. In the study, it was revealed that Izmir Youth and Sports Provincial Directorate is a kind of fragmented organizational culture which is a type of Goffee and Jones' cultural model and findings indicate that the organization has low-medium solidarity and low-medium socialization. In the study, it was revealed that Izmir Youth and Sports Provincial Directorate is a kind of fragmented organizational culture which is a type of organization culture and findings indicate that the organization has low-medium solidarity and low-medium socialization. These findings were supported by interviewing method which is one of the qualitative reserach techniques. The data that was obtained from research shows that we a strong organizational culture can not be mentioned among staff of İzmir Youth And Sports Provincial Directorate. Generally, negative thoughts about the issues such as socialization, co-operation were dominant after the negotiations.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü' nde çalışan personelin çalıştıkları kurumun örgüt kültürüne ilişkin algılarını ortaya koyabilmek ve kurumlarındaki örgüt kültürünü geliştirebilmeleri için öneriler sunabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde bu kurumda çalışan 62 kişiye "Kurumsal Kültür Testi" ölçeği uygulanmış ve 9 personel ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmada örgüt kültürünün sosyalleşme ve dayanışma alt boyutları üzerine yoğunlaşılmıştır. "Kurumsal Kültür Testi" ölçeğinden elde edilen verilerin analizi tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile analiz edilirken, nitel veriler betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumunun Goffee ve Jones Modeli'nde belirtilen parçalı örgütsel kültür yapısında olduğu tespit edilmiş olup, düşük-orta dayanışma ve düşük-orta sosyallik bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile desteklenmiştir. Elde edilen bulgulardan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında paylaşılan güçlü bir örgüt kültürünün varlığından söz edilememektedir. Örgüt kültürünün sosyalleşme ve dayanışma alt boyutlarında genel olarak olumsuz düşüncelerin, yapılan görüşmeler sonucunda, daha baskın olduğu görülmüştür.
1-19

REFERENCES

References: 

Alamur, B. (2005), "Örgüt Kültürü ve Örgüte Bağlılık Ararsındaki İlişkinin İncelenmesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nde Bir Uygulama", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Bayar, Y. (1978), "Örgüt ve Yönetim Bilimi Ögretimi ve Kültürbilim", A D, C.11, S.1, s.3-11.
Colyer, S.
(2000)
, Organizational Culture in Selected Western Australian Sport
Organizations, Journal of Sport Management, 14, 321-341.
Çetin
, K. (2002), "Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel Unsurları", Milli Eğitim
Dergisi, Yaz-Güz 2002, Sayı:155-156.http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-
156/kcetin.htm, Erişim Tarihi: 16 Haziran 2011. Goffee R. ve Gareth, J. (2002), Kurum Kültürü, Çeviri: K. KUTMANDU, MediaCat
Kitapları, Ankara, s.84.
Goffee, R. ve Gareth J.
(1996)
, "What Holds the Modern Company Together?", Harvard
Business Review, 74(6): 133-148.
Hasanoğlu
, M. (2004), Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi, Sayıştay Dergisi,
52, 43-60.
İra, N.(2004), Örgütsel Kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği), XIII. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev. Bulut, G.). İstanbul: BZD Yayıncılık.
Niemann, R., Kotze, T. (2006), The relationship between leadership practices and
organisational culture: an education management perspective, South African Journal
of Education, Vol 26(4)609-624. Ogbonna, E. ve Harris, L. C. (2000). "Organizational culture and performance: empirical
evidence from UK companies". International Journal of Human Resource
Management, 11(4), ss.766-788. Ott, J. S. (1989). The Organizational Culture Perspective. Chicago: Dorsey Press. (Chapter
3.Organizational Culture: Concepts, Definitions, and a Typology).
Özen, Ş. (1995), "Kamu Yönetimi Yazınımız ve Örgütler-Yönetim Çalışma Alanı: Tehlikeli
İlişkiler?", Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, C.1, TODAİE Yay.,
Ankara, s. 71-96.
Perçin, M. (2008), İşletmenin Örgüt Yapısının İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Schein, E. H.
(1985)
. Defining Organizational Culture İçinde Shwardz and Ott (1996).
Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Tosun, G. ve Tosun, T. (1997), "Kamu Yönetiminde TKY", Görüş Dergisi, Ocak-Şubat, s.51-
60.
Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
3289 sayılı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" 21 Mayıs 1986 tarih ve 19120 sayılı Resmi Gazete.
Not: Bu çalışmada bahsi geçen "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü" adlı kurumun ismi 2011 yılında "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü " olarak değiştirilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com