You are here

UNİVERSİADE2005 İZMİR OYUNLARINDA, “Gönüllü İnsan Kaynakları Yönetimi” Çalışmalarının İncelenmesi

Studying “Voluntary Human Resources Management” at Universiade2005 İzmir Games

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The human resources management, which is influential in the process of the management of sport organizations, is an effective study field in the organizational success beside the institutional development. The management techniques applied within the organizations are to be planned carefully for a problem-free organization. Both the paid and voluntary human resources strategies, are gaining importance at this point. The purpose of this study is, to study the voluntary human resources management in the organization of Universiade2005 İzmir Summer Games, both from the viewpoint of the number of participating countries and characteristics of the organization. In the study, documentary exploration method was used. At the same time, archive study was made regarding the organization and related information was gathered through human resources method. Numerical information is given as a table in Microsoft Excel 7. 0 program. Voluntary acquisition activities of Universiade2005 İzmir Summer Games started January 2004. Volunteer management, activities of acquisition of volunteers were performed using three different surroundings. These were stationary and moving volunteers acquisition stations and in an electronic form created on the web page. The activities in the field of human resources were planned and performed by four different units. These units were volunteer management, method of training the volunteers and personel management. 8,931 out of 18,753 volunteers were selected according to the qualities required by the committee and appointed to duties in 140 different groups. Voluntary human resources management Universiade2005 İzmir Games, will be a model for the management systems in sports organizations to be organized nationally and internationally in the future in our country from many aspects. Evaluations shall be made regarding the management system in this organization. Systematic projects regarding voluntary human resources management, within the operational strategy of the General Directorate of Youth and Sports and other related federations shall be prepared.
Abstract (Original Language): 
Spor organizasyonlarının yönetim sürecinde etkili olan, İnsan Kaynakları Yönetimi kurumsal gelişimin yanında organizasyonel başarıda da etkili bir çalışma alanıdır. Organizasyonlar içerisinde uygulanan yönetim teknikleri sorunsuz bir organizasyon için dikkatle planlanmaktadır. Gerek ücretli gerekse gönüllü insan kaynakları yönetimi stratejileri bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bugüne kadar gerek katılımcı ülke sayısı bakımından gerekse organizasyonun niteliği açısından önemli bir spor organizasyonu olan Universiade2005 İzmir Yaz Oyunları organizasyonundaki gönüllü insan kaynakları yönetimini incelemektir. Çalışmada belgesel tarama metodu uygulanmıştır. Aynı zamanda organizasyon ile ilgili arşiv çalışması yapılarak gönüllü insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Sayısal bilgiler Microsoft Excel7. 0 programında tablolaştırılmıştır. Universiade2005 İzmir Yaz Oyunları Organizasyonu’nun gönüllü kazanımı çalışmaları 2004 Ocak ayında başlamıştır. Gönüllü yönetimi, gönüllü kazanımı çalışmaları üç farklı ortam kullanarak gerçekleştirilmiştir. Bunlar, sabit ve hareketli geçici gönüllü kazanım istasyonları ile web sayfasında yaratılan elektronik ortamdır. İnsan kaynakları alanındaki aktiviteler dört ayrı birim tarafından planlanmış ve yürütülmüştür. Bu birimler, Gönüllü Yönetimi, Gönüllü Eğitimi Yönetimi, Personel yönetimidir. Gönüllü Yönetimi veri tabanına kayıtlı 18. 753 gönüllüden 8. 931 tanesi komisyonların istedikleri niteliklere göre seçilerek, 140 farklı grupta yer alan görevlere atanmışlardır. Universiade2005 İzmir oyunlarındaki gönüllü insan kaynakları yönetimi, bir çok açıdan gelecek günlerde, ülkemizde organize edilecek ulusal ve uluslar arası spor organizasyonlarının yönetim sistemleri için örnek olacaktır. Bu organizasyondaki yönetim sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ve ilgili diğer spor federasyonlarının yöneyim stratejileri içerisinde gönüllü insan kaynakları yönetimi çalışmaları ile ilgili sistematik projeler hazırlanmalıdır.

REFERENCES

References: 

• CARTER P. (2002) Sports Volunteering in England in 2002, Summary Report,(www. sportengland. org
• DOHERTY A. (2005), A Profile For Community Sport Volunteer, (www. prontario. org)
• KARLIS G., (2003) Volunteerism And Multiculturalism: A Linkage For Future Olympics The Sport Journal, Published by United States Sport Academy, Vol: 6, N: 3, 2003
• SERTBAŞ K., ATALI L., GÖNENER A., TAŞKIRAN Y. (2004), Sporda Gönüllü İnsan Kaynakları Organizasyonu, Türkiye İçin Uygulama Örneği, Ege Üniversitesi, Performans dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2004, Syf: 21
• STRİGAS A., JACKSON N. (2003), Motivating Volunteers To Serve And Succeed: Design And Results Of A Pilot Study That Explores Demographics And Motivational Factors In Sport Volunteerism. International Sports Journal Article (Winter 2003)
• (www. universiadeizmir. org).
• (23. Universiade2005, İzmir Yaz Oyunları, Resmi Rapor, 2005).
• (www. universiadedaegu. org).
• (www. universiade-innsbruck. org).
• (www. olympic. org/ olympic_review)
• http: //europa. eu. int/comm/sport/index_en. html)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com