You are here

Hukuk Ve Kültür İlişkisi Çerçevesinde Spor Kültürünün Oluşturulması

To Form The Sport Culture In The Frame Of The Relatıonshtp About Culture And Law

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose ofthis study İs to discuss the rules of the law ıhar put the community life in order and discuss the relalionship wilh the culture which produceses ali the things and the sport. İn this study. the importance of sport which is a tool for socializing and combining wanled to emplıasise and also dimensions of the culıurel and law of sport is studied and tried to expose w hat could it done to shope the sport culture as a sub-cutture
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk kuralları ve toplumun ürettiği her şeyi ifade eden kültür ile spor arasındaki ilişkileri tartışmaktır. Çalışmada bir sosyalleşme aracı ve toplumları birbirine bağlayan bir olgu olarak sporun önemi üzerinde durulmuştur. Sporun hukuki ve kültüre! bavullarının incelenmesi ve bir alt kültür olarak spor kültürünün bu kavramlardan nasıl etkilendiği, spor kültürünü şekillendirmek için neler yapılabileceği ortaya konmaya çalışılmıştu".
27-42

REFERENCES

References: 

ACET M, (2001), "Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler'",
Gazİ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
ANAYURT Ö, (2002), "Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları", Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, Ankara.
AR1KAN A.N, (2000), "Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Sosyo-Kültürel Profili ve
İzleyicilik Durumları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
AYAN S. (2006), " Şiddet ve Fanatizm", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2.
191-209.
BOZDEMİR M, (1998) "Futbol Fanatizminin Sosyolojik Açıdan Tahlili", Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
BONİFACE P., " Futbol ve Küreselleşme", Çeviri: İsmail Yerguz, NTV Yayınlan. İstanbul,
2007, s.49,77
ÇAĞLAYAN H.S.. FİŞEKCİOĞLU İ.H., (2004), "Futbol Seyircisini Şiddete Yönelten
Faktörler", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12. 127-142.
CHALİP L., McGUİRİTY J.. "Bundline Sport Events With The Host Destination" Journal of
Sport Tourism 2004. 9(3). 267-282.
41
) Yüdc Hukuk \ e Küftür İlişkisi Çerçevesinde Spor Kültürünün Oluşturulması
DÖNMEZ Ş., (1998). "Atatürk'ün Çağdaş Toplum ve Din Anlayışı", Eksen Yay ıncılık. İstanbul.
ERCAN R.. (2001), " Türkiye'de Ulusa! Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık
Sorunu" C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt; 25. No:l, s. 113-132.
FUNK D.C. BRUUN, T.J. "The role of socio-psychological and culture-education motives in
marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective". Tourism
Management 28 (2007) 806-819
GÖZÜBÜYÜK A. Ş- (2004). "Yönetim Hukuku', Turhan Kitabevi. 21. Bası. Ankara.
GÜVENÇ B.. (2004). "Kültürün ABC'si" Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.
GÜNEY S.. (2006). "Ahlaki Liderliğin Kavramsallaştırıİması ve Ahlaki Yönetimde Liderliğin
Rolü", Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 13 Say ı: 1 Celal Bayar Üniversitesi I.İ.B.F. Manisa.
HEALEY D.. (2006). " Sport and the Law: How do thev \vork togetherLegal Date. Vol 18, Num.
4.
HUGHSON J., (2004)Sport in the "city of culture", International Journal of Cultural Policy.
Internalional Journal of Cultural Policy. Vol. 10, No. 3. p 319-330
KARAGÖZOĞLU C. AY S.M., (1999), "Futbol Seyircisinde Saldırganlık Eğilimleri. (İstanbul
Örneği). Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. Yıl:6. Sayı:3. 27-31.
KAYAOĞLU A.G. (2000), "Futbol Fanatizmi. Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol Takımının
Taraftarlarıyla Yapılan Çalışma", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
KURTHAN F., (1998) " Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor
Yönetimi". Bagırgan Yayımevi. Ankara.
LOLAND L.. (2007)"Justıce ın Sport: An ideal and its interpreiations" Sport. Ethİcs and
Philosophy, Voi. 1, No. 1, April 2007.
ÖZTÜRK F-, (1998) "Toplusal Boyutlarıyla Spor". Bağırgan Yayımevi. Ankara.
PETEK H.. (2006). "Sporda Şike ve Teşvik Primi". Güncel Hukuk(Aylık Hukuk Dergisi). Sayı:8.
s. 46-53.
PFÎSTER G.. (2001)"Sport. Technology and Socİety: From Sno\v Shoes to Racing Skis". Snopj.n
Sociery, Volume 4. Issue J_Spring, p 73 - 98.
ŞAHİN H.M.. (2003). "Sporda Şiddet ve Saldırganlık', Nobel Basımevi. Ankara.
TAŞĞ1N ö.. (2000)," Fenerbahçe Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Profili", Selçuk
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya.
TEK B.. (1999), "Pazarlama İlkeleri. Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları". Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.. 8. Baskı. İstanbul.
TİRYAKİ Ş. (2002), " Sporda Şiddetin Ortaya Çıkışı". 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Kongre Kitabı, s. 114-119
TOSUN C, (2005), "Dil Zenginliği. Yozlaşma ve Türkçe" Journal of Language and Linguistic
Studies Vol.l. No.2. October. s. 136-154
YETİM A., (2005) "Sosyoloji ve Spor". Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
ZEVKLİLER A.. (1992), "Medeni Hukuk (Giriş ve Başlangıç Hükümleri. Kişiler Hukuku, Aile
Hukuku)". Savaş Yayınları. 3.Bası, Ankara.
http://vv\vw.şportslauneus.com/archi\'e/iargon',JariionCAS.htm. erişim: 09.08.2007
htlp://wuw.tas-cas.orgJen/present/frmpres.hım offical site Erişim: 09. 08. 2007
hup://isca-web.orft/cnıEİİsri abouüsca Erişim: 08.1) .2007

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com