You are here

KÜLTÜR BİRLİĞİ OLARAK AVRUPA ve SPOR

ASA CULTURAL UNION EUROPE AND SPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Europe, which has a conceptually mythological background, is today a cultural unity that is formed an effective culture, different ways of thought, search and knowledge creation, different ways of looking to the world and life understandings. From this point of view, to examine the concept "Europe" is to examine the cultural and historical development, which includes. The first formations of this culture goes back to 5000 B. C. in the east Mediterranean Region. The real big development is seen in the Antique Period. The Christian Culture, which develops in the Medieval Period, the following of Renaissance, Industrial Revolution in the 18th century, and the developments among these events help to create a "Europe" as a Cultural Union. The very important aspects of this culture are rationalism, scientism, humanism, and diffusionism in crisic situations. By these reasons, today "European Culture" has become a world culture. Another important aspect of this great culture of "Europe" is Sport. In today's world, whatever we have as Sport is the outcome of this Culture that is named as Europe, or emerged as the extention of this culture or reformated by this culture. Due to these reasons, it is impossible to talk about a European Culture with puting Sport and Sport Culture into paranthesis. When we look through out the basic characteristics of Sport, we see that "Person doing Sport" and "European Person" are intermingled with each other. Today, the Crisis in the European Culture effects Sport; Sport, increase the Cultural Crisis of Europe with the deterioration that is reflected to it. So, for Europe itself and for the world emerges a Sportic responsibility. This responsibility is the moral responsibility of every European, wherever he lives, in which cultural link he lives in.
Abstract (Original Language): 
Kavram olarak mitolojik bir geçmişi bulunan "Avrupa" bu gün, dünyada etkin olan kültürün, değişik düşünme, araştırma, bilgi üretme biçimlerinin, değişik dünyaya bakış ve yaşama anlayışlarının geliştirildiği bir kültür yumağıdır. Bu nedenle "Avrupa" kavramını incelemek, onun içerdiği tarihsel, kültürel devinimi incelemektir. Bu kültürü oluşturan ilk oluşumlar doğu Akdeniz Havzasında İ.Ö. 5000 yıl kadar geriye giderler. Asıl büyük gelişme Antikçağ'da görülür. Ortaçağda gelişen Hristiyan Kültürü ardından gelen Renaissance ve 18.yy da ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile bu büyük olaylar yöresindeki gelişmeler bir Kültür Birliği olarak "Avrupa'nın oluşumunu sağlarlar. Bu Kültür'ün önemli özellikleri olan akılcılık, bilimsellik, hümanizma ve kriz yanında bir başka niteğili de yayılmacılığıdır. Dolayısıyla bu gün Avrupa Kültürü bir dünya kültürü durumuna gelmiştir. "Avrupa'nın içerdiği büyük kültürün önemli bir yan; da Spor'dur. Bu günün dünyasında Spor adına ne varsa ya Avrupa dediğimiz Kültürün içinde doğmuştur, ya bu kültürün uzantısı olarak ortaya çıkmıştır, ya da bu kültür tarafından yeniden biçimlendİMİmiştir. Dolayısıyla Spor'u ve Spor Küliürü'nü paranteze alarak bir Avrupa kültüründen söz etmek olanaksızdır. Spor'un temel özellikleri açısından baktığımızda, "Spor yapan insan" ile "Avrupalı İnsan"ın bütünleştiğini görürüz. Bu gün Avrupa Kültüründe ortaya çıkan Kriz Spor'u etkilemekte; Spor, kendisine yansıyan bozulmalarla Avrupa'nın Kültür Krizïni artırmaktadır. Böylece Avrupa'nın kendisi ve dünya karşısında bir Sportif sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorumluluk dünyanın neresinde, hangi kültür bağlamında yaşarsa yaşasın, tinsel bakımdan Avrupalı olan her insanın sorumluluğudur.
3-15

REFERENCES

References: 

BRAQUE,
Rem
i (1995) Avrupa Roma Yolu. Çeviren:Betül ÇOTUKSÖKEN istanbul: Kabalcı Yayınları.
BURCKHARDT, Jacob (1974). İtalya'da Renaissance Kültürü 1. Çeviren: Bekir Sıtkı BAYKAL, Ankara: Devlet Kitapları.
BURCKHARDT, Jacob (1977). İtalya'da Renaissance Kültürü II. Çeviren: Bekir Sıtkı BAYKAL, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
ERHAT, Azra (1972). Mitoloji Sözlüğü, istanbul: Remzi KltabevL
GASSET, Ortega Y (1992). Tarihsel Bunalım ve İnsan. Çeviren: Neyire Gül IŞIK. istanbul: Metis Yayınları.
HUSSERL.Edmund (1994). Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe. Çevirenler: Ayça SABUNCUOĞ-LU, Onay SÖZER. istanbul: Ara yayıncılık.
ROTHACKER, Erich
(1954)
. Tarihte Gelişme ve Krizler. Çevirenler: Hüseyin BATUHAN, Nermi UYGUR istanbul: İ.Ü.E. F. Yayınları.
TAYLOR, Charles (1995). Modernliğin Sıkıntıları. Çeviren: Uğur CANBİLEN. istanbul: Ayrıntı Yayınları.
UYGUR, Nermi (1994). Kültür Kuramı. Dil, Kültür ve Eğitim, istanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com